W zarządzaniu dużą organizacją, jaką jest Grupa TAURON, niezwykle ważne jest odpowiednie uporządkowanie struktury i poszczególnych procesów. Model struktury Grupy zakłada funkcjonowanie jednej wiodącej spółki w każdym obszarze biznesowym, co pozwala na optymalizację działalności w ramach każdego elementu łańcucha wartości.

Jednostką dominującą jest TAURON Polska Energia, spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. akcjonariat przedstawiał się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w skład zarządu TAURON Polska Energia wchodzili:

  • Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu
  • Marek Wadowski – wiceprezes zarządu ds. finansowych
  • Jarosław Broda – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju
  • Kamil Kamiński – wiceprezes zarządu ds. korporacji
  • Piotr Zawistowski – wiceprezes zarządu ds. handlowych

Sylwetki członków zarządu oraz skład Rady Nadzorczej spółki dostępne są na stronie TAURONA.

W 2015 r. doszło do dwukrotnej zmiany zarządu TAURON Polska Energia. Kalendarium tych zmian oraz najważniejszych wydarzeń w Grupie w raportowanym okresie znajduje się tutaj.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. do kluczowych spółek Grupy TAURON, oprócz spółki-matki, zaliczało się 15 spółek zależnych, objętych konsolidacją. Ponadto TAURON Polska Energia w sposób bezpośredni lub pośredni posiada udziały w pozostałych 42 spółkach. Pełna lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W 2015 r. były realizowane procesy zmierzające do dalszego uporządkowania struktury organizacyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się w Raporcie rocznym.

Tym, co spaja całą – zbudowaną z różnych obszarów – organizację, są wartości korporacyjne Grupy. Należą do nich otwartość, odpowiedzialność, profesjonalizm i spójność.

W 2015 r. – wskutek aktualizacji Kodeksu Etyki i uzupełnieniu go m.in. o nowe zapisy w zakresie różnorodności i ściślejszego powiązania ze Strategią zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON – definicje opisujące poszczególne wartości zostały zmodyfikowane.

infograf1

 

Wartości korporacyjne te są znane każdemu pracownikowi i znajdują się w Kodeksie Etyki Biznesowej Grupy TAURON, który obowiązuje we wszystkich spółkach Grupy. W każdej z nich działa Komisja Etyczna, do której można zgłaszać wszelkie naruszenia zapisów Kodeksu. Zadaniem Komisji Etycznej jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego i rozstrzygnięcie kwestii.

Analizie podlegają także zgłoszenia anonimowe, które mogą być przekazywane Komisji Etycznej mailowo lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej znajdującej się w każdej spółce. Każda osoba zgłaszająca naruszenie Kodeksu Etyki jest chroniona i jeśli pragnie zachować anonimowość, musi zostać jej ona zapewniona.

info33

 

Wszyscy pracownicy Grupy TAURON są zobowiązani do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki. W każdej chwili można spojrzeć w jego zapisy, gdyż jego pełna treść jest dostępna w Tauronecie w zakładce „Etyka i wartości”. Co więcej, każdy nowy pracownik ma obowiązek zapoznania się z Kodeksem Etyki i fakt ten potwierdza, składając stosowne oświadczenie.

 

W 2015 r. w spółkach TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Pomiary i TAURON Dystrybucja Serwis został opracowany przez Biuro Rozwoju Organizacji podręcznik „Wartości w działaniu”, dedykowany wszystkim pracownikom tych spółek. Podręcznik powstał na podstawie ankiet badających postrzeganie wartości w organizacji oraz materiału zebranego po warsztatach

„Wartości w procesach”, przeprowadzonych w trakcie II Konferencji Kadry Zarządzającej TAURON Dystrybucja. Celem wdrożenia podręcznika jest wsparcie procesu budowania spójnej kultury organizacyjnej w obszarze biznesowym dystrybucji oraz pomoc pracownikom w wypracowaniu wspólnych standardów zachowań w ramach obowiązków służbowych.

W 2016 r. – w rezultacie aktualizacji Strategii biznesowej Grupy TAURON, a wraz z nią redefiniowania wartości korporacyjnych – planowana jest zmiana brzmienia Kodeksu Etyki. Jako współtwórca i sygnatariusz „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, wywierający duże oddziaływanie na otoczenie lokalne i krajowe, TAURON w dalszym ciągu zamierza kłaść duży nacisk na kwestie związane z etycznym prowadzeniem biznesu.

W czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości  istotnym elementem funkcjonowania organizacji jest aktywne zarządzanie ryzykiem. W Grupie TAURON proces ten, mający szczególne znaczenie dla realizacji celów strategii korporacyjnej, identyfikuje potencjalne odchylenia od planowanego wyniku Grupy TAURON oraz zwiększa przewidywalność jego osiągnięcia, umożliwiając sterowanie poziomem ryzyka tak, aby miało ono możliwie neutralny wpływ na jego realizację.

Proces sterowania podejmowaniem ryzyka jest scentralizowany, a zarządzanie ryzykiem w TAURONIE opiera się na trzech filarach:

  • zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym,
  • zarządzaniu ryzykiem handlowym,
  • zarządzaniu ryzykiem finansowym i kredytowym.

Zarządzanie obszarem wspiera wdrożony system zarządzania ryzykiem (ERM), obejmujący swoim zakresem wszystkie elementy łańcucha wartości. W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy. ERM opiera się na przyjętych do stosowania dokumentach: Polityce Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, Polityce Zarządzania Portfelem w działalności handlowej w Grupie TAURON, Polityce Zarządzania Ryzykiem w działalności handlowej w Grupie TAURON oraz Polityce Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie TAURON.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem szczególną rolę pełni Komitet Ryzyka jako zespół ekspercki, który w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje, kontroluje, wspiera i nadzoruje funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON. W skład komitetu wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę o spółce i jej otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i umocowania. Ich zadaniem jest wyznaczanie norm i standardów zarządzania ryzykiem w Grupie oraz nadzór nad skutecznością procesu. W obrębie Komitetu Ryzyka wydzielone zostały dwa odrębne zespoły dla obszaru ryzyka handlowego oraz dla obszaru ryzyka finansowego i kredytowego. Z kolei funkcje operacyjne w procesie zarządzania ryzykiem pełni właściwa jednostka organizacyjna w TAURON Polska Energia.

W 2015 r. kontynuowano wdrażanie aktualizacji do procesu zarządzania ryzykiem w sferze regulacyjnej, wprowadzając system limitów na ryzyko dla poszczególnych obszarów Grupy TAURON oraz na poszczególne ryzyka operacyjne w ramach tych limitów. Dla poszczególnych ryzyk kluczowych określono wskaźniki wczesnego ostrzegania oraz ustalono dla tych wskaźników progi akceptacji, mitygacji i eskalacji. Prowadzone działania w ramach reakcji na ryzyko uzależniono od bieżącej wartości wskaźników.