L.p. WSKAŹNIK OPIS WSKAŹNIKA (liczba wskaźników) MIEJSCE W RAPORCIE
WSKAŹNIKI PROFILOWE
STRATEGIA I ANALIZA   
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 1 Link
G4-2 Ryzyka i szanse 1 Link
PROFIL ORGANIZACYJNY  
G4-3 Nazwa organizacji 1 Link
G4-4 Główne marki, usługi i/lub produkty 1 Link
G4-5 Lokalizacja głównej siedziby 1 Link
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów 1 Link
G4-7 Forma własności i forma prawna organizacji 1 Link
G4-8 Obsługiwane rynki 1 Link
G4-9 Skala działalności 1 Link
G4-10 Liczba pracowników według regionów działalności, wieku, płci oraz rodzaju umowy 1 Link
G4-11 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 1 Link
G4-12 Łańcuch dostaw organizacji 1 Link
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie 1 Link
G4-14 Zasada ostrożności 1 Link
G4-15 Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organizację 1 Link
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach 1 Link
INDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH OGRANICZEŃ   
G4-17 Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji 1 Link
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz bariery raportowania istotnych aspektów 1 Link
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu 1 Link
G4-20 Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla poszczególnych podmiotów biznesowych organizacji 1 Link
G4-21 Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla podmiotów spoza organizacji 1 Link
G4-22 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt 1 Link
G4-23 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiarów zastosowanych w raporcie 1 Link
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 
G4-24 Lista grup interesariuszy organizacji 1 Link
G4-25 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację 1 Link
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy 1 Link
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy 1 Link
PROFIL RAPORTU  
G4-28 Okres raportowania 1 Link
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu 1 Link
G4-30 Cykl raportowania 1 Link
G4-31 Dane kontaktowe 1 Link
G4-32 Indeks GRI 1 Link
G4-33 Potwierdzenie wiarygodności 1 Link
ŁAD ORGANIZACYJNY    
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji 1 Link
ETYKA    
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, takie jak kodeksy postępowania i kodeksy etyki organizacji 1 Link
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
WYNIKI EKONOMICZNE    
EC-DMA (wyniki) Podejście zarządcze (w zakresie wyników ekonomicznych) 0 Link
G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 1 Link
ŚRODOWISKO    
EN-DMA (materiały) Podejście zarządcze (w zakresie materiałów i surowców) 0 Link
G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości 1 Link
EN-DMA (energia) Podejście zarządcze (w zakresie zużycia energii) 0 Link
G4-EN3 Zużycie energii w organizacji 1 Link
G4-EN5 Energochłonność 1 Link
EN-DMA (woda) Podejście zarządcze (w zakresie zużycia wody) 0 Link
G4-EN8 Łączny pobór wód według źródła 1 Link
EN-DMA (emisje) Podejście zarządcze (w zakresie zarządzania emisjami) 0 Link
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (scope 1) 1 Link
G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 1 Link
G4-EN21 Emisje związków NOx, SOx i innych emisji do powietrza 1 Link
EN-DMA (odpady i ścieki) Podejście zarządcze (w zakresie zarządzania ściekami i odpadami) 0 Link
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia 1 Link
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem 1 Link
EN-DMA (wydatki) Podejście zarządcze (w zakresie wydatków na środowisko) 0 Link
G4-EN31 Łączne wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę środowiska według typu 1 Link
MIEJSCE PRACY    
LA-DMA (zatrudnienie) Podejście zarządcze (w zakresie warunków zatrudnienia) 0 Link
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych 1 Link
G4-LA3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w podziale na płeć 1 Link
LA-DMA (BHP) Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) 0 Link
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci 1 Link
LA-DMA (szkolenia) Podejście zarządcze (w zakresie szkoleń i edukacji) 0 Link
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć i kategorię zatrudnienia 1 Link
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę 1 Link
LA-DMA (różnorodność) Podejście zarządcze (w zakresie różnorodności i równości szans) 0 Link
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej według kategorii zatrudnienia, płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 1 Link
SPOŁECZEŃSTWO  
SO-DMA (społ. lok.) Podejście zarządcze (w zakresie społeczności lokalnych) 0 Link
G4-SO1 Odsetek operacji, w których zaangażowano społeczność lokalną, zastosowano ocenę skutków i programy rozwoju 1 Link
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT   
PR-DMA (oznakowanie) Podejście zarządcze (w zakresie oznakowania produktów i usług) 0 Link
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach, według rodzaju skutków 1 Link
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 1 Link
PR-DMA (komunikacja) Podejście zarządcze (w zakresie komunikacji marketingowej) 0 Link
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, według rodzaju skutków 1 Link
PR-DMA (skargi) Podejście zarządcze (w zakresie skarg) 0 Link
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych klientów 1 Link
PR-DMA (prawo) Podejście zarządcze (w zakresie niezgodności z prawem i regulacjami) 0 Link
G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami, dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług 1 Link
WSKAŹNIKI SEKTOROWE    
G4-EU1 Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne 1 Link
G4-EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii 1 Link
G4-EU3 Liczba zarejestrowanych użytkowników indywidualnych, przemysłowych, instytucjonalnych oraz komercyjnych 1 Link
G4-EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego (km) 1 Link
EU-DMA
(dostępność)
Podejście do zarządzania pozwalające zapewnić krótko- i długoterminową niezawodność dostaw oraz dostępność energii 0 Link
EU-DMA
(popyt)
Programy zarządzania popytem, w tym programy komercyjne, mieszkaniowe, przemysłowe, instytucjonalne 0 Link
EU- DMA
(badania i rozwój)
Podejście zarządcze (w zakresie badania i rozwój) 0 Link
G4-EU10 Planowana przepustowość a przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w długim okresie czasu, w podziale na źródła energii i systemy regulacyjne 1 Link
G4-EU12 Straty przesyłowe i dystrybucyjne jako procent całkowitej energii przesłanej/ dystrybuowanej 1 Link
EU-DMA
(BHP)
Polityki i wymagania firmy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych przez firmę oraz podwykonawców zatrudnionych bezpośrednio i pośrednio 0 Link
G4-EU18 Odsetek pracowników wykonawców lub podwykonawców, którzy przeszli odpowiednie do wykonywanej pracy szkolenia BHP 1 Link
EU-DMA (obszary dystrybucji) Podejście zarządcze (obszary dystrybucji) 0
G4-EU26 Odsetek ludności nieobsługiwanej w ramach licencjonowanych obszarów dystrybucji lub usług 1 Link
EU-DMA
(informacja)
Praktyki ułatwiające dostęp i bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej (związane z barierami językowymi, kulturowymi, związanymi z niepełnosprawnością itd.) 0 Link
G4-EU27 Liczba odłączeń mieszkań w wyniku niewnoszenia opłat za energię w podziale na okres odłączenia 1
G4-EU28 Częstość przerw w dostawie energii 1 Link
G4-EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii 1 Link