Niniejszy Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2015 jest czwartym raportem pozafinansowym TAURONA i podobnie jak jego wcześniejsze wydania jest publikowany w cyklu rocznym. Przedstawione w nim informacje dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015  r. (chyba że w treści zaznaczono inaczej).

Zakres oraz zasięg raportu nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z 2014  r. W stosunku do ubiegłorocznej publikacji z czerwca 2014 r.  w raporcie ujęto te spółki, które odpowiadają za generowanie 98 proc. dochodów Grupy. Należą do nich: TAURON Polska Energia, TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary, TAURON Biomasa, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta i Kopalnia Wapienia Czatkowice, które zostały również ujęte w sprawozdaniu finansowym. Takie zestawienie spółek gwarantuje także reprezentatywność każdego z poszczególnych obszarów biznesowych i pomaga lepiej zrozumieć zasady ich funkcjonowania oraz wpływ wywierany na otoczenie.

W porównaniu z zeszłym rokiem zmianie uległo powiązanie raportu społecznego z raportem rocznym. Obie publikacje zostały zintegrowane – Raport zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część Raportu rocznego Grupy TAURON. Tegoroczny raport poprzedził długotrwały i rozbudowany dialog z otoczeniem, przeprowadzony zgodnie ze standardem AA 1000SES.

Zakres ujętych w raporcie kwestii nie wykracza poza zakres działania Grupy TAURON z wyjątkiem treści, które dotyczą otoczenia Grupy, m.in. partnerów czy dostawców. W Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za 2014 rok – który podobnie jak obecna publikacja, jest w całości publikowany online – nie dokonano zmian merytorycznych.

Drobne poprawki dotyczyły  nieprawidłowego linkowania lub sposobu wyświetlania tabel.

W rezultacie w treści znalazły się zagadnienia, które zostały uznane przez naszych interesariuszy za najważniejsze. Tegoroczny raport zawiera także końcowe podsumowanie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do 2020 roku i  zarysowuje założenia zaktualizowanej strategii, która obowiązuje w Grupie TAURON od 1 stycznia 2016 r.

Wzorem z ubiegłych lat raport został opracowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative – GRI G4 (poziom zgodności „podstawowy ”). Jego treść – w celu zachowania wiarygodności – została poddana niezależnej weryfikacji.

Z roku na rok staramy się, aby raport był jeszcze lepszy – zarówno pod względem merytorycznym, jak i wizualnym. Stosujemy także zróżnicowane narzędzia i rozwiązania graficzne oraz technologiczne. Wszystko po to, aby w jak najciekawszy i najbardziej przystępny sposób zaprezentować działalność Grupy TAURON w obszarze pozabiznesowym. Mamy nadzieję, że tegoroczna publikacja – podobnie jak poprzednie wersje – spotka się z ciepłym przyjęciem ze strony naszych interesariuszy oraz czytelników.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, wątpliwości co do zawartości raportu zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem Grupy TAURON ds. zrównoważonego rozwoju –
Katarzyna Fraś (tel. 32 774 27 54,
e-mail: katarzyna.fras@tauron.pl).
Zapewniamy, że przeanalizujemy każdą Państwa opinię.

Proces wyboru zagadnień

Zagadnienia omawiane w raporcie zostały wybrane na drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z naszymi najważniejszymi interesariuszami. Zostały one przeprowadzone we współpracy z firmą CSR Consulting według standardu AA1000SES. Dialog przebiegał kilkuetapowo, dzięki czemu uzyskaliśmy pełny obraz oczekiwań otoczenia – zewnętrznego i wewnętrznego – względem zawartości raportu oraz działalności organizacji.

Złożyły się na niego:

  • indywidualne wywiady z ekspertami – m.in. przedstawicielami uczelni wyższych, organizacji związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacji pozarządowych o profilu ekologicznym,
  • panel interesariuszy – w spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji branżowych, regulatora, organizacji pozarządowych oraz partnera społecznego,
  • ankieta online – kwestionariusz, który został rozesłany drogą elektroniczną, został wypełniony przez rekordową liczbę ponad 5 tys. pracowników i klientów.

 

Wykres przedstawiający liczbę opinii pracowników i klientów

olowki

 

  • warsztaty z menedżerami Grupy TAURON – w spotkaniu uczestniczyli menedżerowie z obszaru strategii, sprzedaży, dystrybucji, zarządzania zasobami ludzkimi, PR.

 

Analizie poddano 44 zagadnienia podzielone na cztery grupy tematyczne: rynek, środowisko, miejsce pracy oraz społeczeństwo. Po zestawieniu rezultatów poszczególnych etapów dialogu z otoczeniem zewnętrznym wraz z perspektywą firmy otrzymano 11 tematów, które zostały wysoko ocenione (waga co najmniej 4 w skali 5-punktowej) przez obie te grupy. Dodatkowo w raporcie znalazło się 7 zagadnień, które zostały wyróżnione jako istotne (waga co najmniej 4) przez jedną z tych grup (zaznaczone w tabeli na żółto).

 

12341214182537434456828364142791011131516171920212223242627293031323334353839405153

Ostatecznie w tegorocznym raporcie uwzględniliśmy 68 wskaźników GRI, w tym 35 profilowych, 10 sektorowych i 23 przypisane do poszczególnych aspektów.

Kompleksowość oraz prawidłowość wyboru i prezentacji kwestii, które ostatecznie znalazły się w raporcie, potwierdza uzyskanie certyfikacji GRI – Materiality Matters Check.

ZAGADNIENIE OBSZAR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY TAURON Perspektywa otoczenia Perspektywa firmy
1 Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła RYNEK 4,5 5
2 Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępu klientów do dostaw energii (inwestycje w nowe moce wytwórcze, modernizacja posiadanych aktywów i rozbudowa portfolio mocy wytwórczych w oparciu o OZE) RYNEK 5 4
3 Etyka w marketingu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych w komunikacji RYNEK 3,5 4
4 Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży (dostęp do informacji na temat produktów i usług, zrozumiały język sprzedaży, czytelny rachunek/faktura itp.) RYNEK 4,5 3,5
12 Strategia zarządzania środowiskowego, środowiskowe systemy zarządzania oraz zarządzanie ryzykiem – całościowe zintegrowane podejście firmy do analizy wpływu na środowisko na każdym etapie działalności firmy (przyjęte polityki, strategie, normy, standardy, stawianie celów środowiskowych) ŚRODOWISKO 3,5 4,5
14 Inwestowanie w projekty na rzecz ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych w zakresie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych ŚRODOWISKO 4 3,5
18 Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele) ŚRODOWISKO 3,5 4
25 Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (przejrzysty system wynagrodzeń i benefitów, kontrola czasu pracy, elastyczne formy zatrudnienia) MIEJSCE PRACY 4 4
37 Wspieranie lokalnej społeczności, aktywne realizowanie polityki dobrego sąsiedztwa; działania na poziomie poszczególnych spółek SPOŁECZEŃSTWO 4 5
43 Prowadzenie dialogu z otoczeniem SPOŁECZEŃSTWO 5 4
44 Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury SPOŁECZEŃSTWO 4,5 4,5
5 Dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów i rozwiązania dla grup wrażliwych (dostęp dla poszczególnych grup w zależności od potrzeb, specjalne rozwiązania dla mniej zamożnych konsumentów, osób starszych, samotnie wychowujących dzieci itd.) RYNEK 4 3
6 Troska o klienta i jego satysfakcję: wdrażanie nowych standardów i kanałów obsługi klienta oraz istotnych rozwiązań technologicznych, system obsługi reklamacji, serwis konsumencki RYNEK 3 4
8 Bezpieczeństwo danych klientów RYNEK 3 4,5
28 Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) MIEJSCE PRACY 2,5 4,5
36 Strategia zaangażowania społecznego, prowadzenie strategicznego programu społecznego SPOŁECZEŃSTWO 2 4
41 Działalność Fundacji TAURON SPOŁECZEŃSTWO 3 4
42 Sponsoring działalności kulturalnej i sportowej RYNEK 2,5 4
 7  Badanie satysfakcji z oferowanych usług i produktów RYNEK 2 3,5
9 Zrównoważony łańcuch dostaw (uwzględnianie kwestii CSR w wyborze dostawców, długość okresów płatności, współpraca z dostawcami na zasadzie dialogu, angażowanie w inicjatywy) RYNEK 2 2,5
10 Prosumenci i polityka firmy wobec nich RYNEK 2,5 2,5
11 Rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi RYNEK 3 2,5
13 Zielone budynki, zielone biuro (papier i wykorzystanie surowców w biurach) i inne (zielone elektrownie, zarządzanie hałasem) ŚRODOWISKO 3 1,5
15 Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi (pomiar zużycia, redukowanie zużycia, gospodarka wodno – ściekowa, oddziaływanie na zbiorniki wodne) i ścieki ŚRODOWISKO 3 2,5
16 Efektywne zarządzanie zużyciem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji energii ŚRODOWISKO 3,5 3,5
17 Efektywne zarządzanie zużyciem energią (pomiary, cele, zmniejszanie / optymalizacja zużycia) ŚRODOWISKO 3 2,5
19 Zarządzanie odpadami ŚRODOWISKO 3 3
20 Podróże służbowe, logistyka, transport ŚRODOWISKO 1 1
21 Bioróżnorodność i wpływ na obszary chronione i cenne przyrodniczo ŚRODOWISKO 2 2
22 Działania edukacyjne dla dostawców, klientów oraz społeczności lokalnych, angażowanie klientów w ochronę środowiska ŚRODOWISKO 2 2,5
23 Wykorzystanie innowacyjnych technologii, produktów,  usług przyjaznych dla środowiska ŚRODOWISKO 3,5 2,5
24 Ochrona środowiska w łańcuchu wartości ŚRODOWISKO 3,5 3,5
26 Zarządzanie kwestiami odejść pracowników i restrukturyzacji  (np. programy aktywizacji zawodowej osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy) MIEJSCE PRACY 2 3
27 Rozwijanie kultury etycznej wśród pracowników (w tym kodeks etyczny, kodeks wartości oraz szkolenia i informowanie pracowników o zasadach etycznych) MIEJSCE PRACY 2,5 3,5
29 Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród pracowników (w tym także dodatkowa ochrona zdrowia pracowników)  MIEJSCE PRACY 2 3
30 Istnienie i rola związków zawodowych MIEJSCE PRACY 1,5 1
31 Edukowanie i rozwijanie pracowników na różnym szczeblu – budowa kompetencji pracowniczych, szkolenia MIEJSCE PRACY 2,5 3
32 Komunikacja wewnętrzna z pracownikami, jej formy oraz badania  opinii i satysfakcji pracowników MIEJSCE PRACY 3 3,5
33  Angażowanie pracowników w rozwój Grupy (skrzynki pomysłów, możliwość zgłaszania sugestii kadrze zarządzającej, pytanie o opinię itd.) MIEJSCE PRACY 1,5 2,5
34 Dbanie o równe szanse w miejscu pracy; polityka zarządzania różnorodnością, zarządzanie wiekiem i wiedzą pracowników, firma przyjazna rodzinie i równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą (work-life balance) MIEJSCE PRACY 2 3
35 Szkolenia pracowników związane z CSR i zrównoważonym rozwojem MIEJSCE PRACY 2 2
38 Procedury odpowiadania na prośby związane ze wsparciem organizacji społecznych SPOŁECZEŃSTWO 2 2,5
39 Informowanie o wysiłkach i skali pozytywnego wpływu wywieranego na otoczenie społeczno-gospodarcze. SPOŁECZEŃSTWO 2 3
40 Ewaluacja rezultatów (krótkoterminowych) i efektów (długoterminowych) działań społecznych firmy SPOŁECZEŃSTWO 2,5 3
45 Kondycja Grupy – kluczowe dane finansowe, wyzwania stojące przed Grupą RYNEK 3 0
46 Podejście do monitorowania ryzyk RYNEK 2 0
47 Członkowstwo w organizacjach RYNEK 3 0
48 Wiarygoność – audyty zewnętrzne i wewnętrzne RYNEK 3 0
49 Zarządzanie i ład korporacyjny RYNEK 3 0
50 Strategia zrównoważonego rozwoju, kontekst SDGs, Wizji 2050 etc., konkretne cele i zobowiązania RYNEK 3 0
51 Minimalizacja wpływu firmy na środowisko  naturalne ŚRODOWISKO 3 1,5
52 Partnerzy działań ekologicznych ŚRODOWISKO 2 0
53 Wspieranie i rozwiązywanie problemów społecznych (np. problemów w dostępie do energii grup społecznych w trudnej sytuacji – osób biednych, starszych; edukacja społeczeństwa, itd.) SPOŁECZEŃSTWO 3 2
54 Dostosowanie kanałów informacyjnych do osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych SPOŁECZEŃSTWO 2 0
55 Podejście Grupy Tauron do ubóstwa energetycznego, akcje społeczne skierowane do odbiorców wrażliwych SPOŁECZEŃSTWO 2  0

 

 

 

Perspektywa firmy uwzględnia opinie zebrane zarówno od kadry menedżerskiej, jak i pracowników Grupy (w ramach ankiet). Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość. W jej ramach można jednakże wydzielić poszczególne podobszary (wydobycie, wytwarzanie, ciepło, OZE, dystrybucja, obsługa klienta i sprzedaż), dla których zostały wybrane i zaraportowane te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej w ich ramach działalności.

Z kolei perspektywa otoczenia Grupy stanowi wypadkową opinii ekspertów, którzy wzięli udział w panelach dialogowych TAURONA, a także klientów Grupy, przedstawicieli administracji publicznej, regulatora, organizacji branżowych, pozarządowych oraz mediów.