Ochrona środowiska – mimo że dopiero ostatnio stała się tematem medialnym i wyjątkowo modnym – w energetyce jest priorytetowo traktowana od wielu lat. Aspekty środowiskowe są szczególnie ważne dla naszych elektrowni i elektrociepłowni, czego dowodem są certyfikaty potwierdzające zgodność standardów zarządzania środowiskowego z międzynarodowymi normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Ponadto Elektrownie Łagisza, Łaziska, Siersza i Jaworzno III, należące do TAURON Wytwarzanie, posiadają certyfikację EMAS. Jednocześnie wszystkie jednostki wytwórcze Grupy TAURON – zarówno elektrownie, jak i elektrociepłownie skupione w TAURON Ciepło – są sukcesywnie modernizowane, aby spełniać surowe wymagania unijne w zakresie emisji.

Zarządzanie wpływem na środowisko to również ważny aspekt działalności zakładów wydobywczych Grupy.

W kopalniach należących do TAURON Wydobycie kwestie środowiskowe rozpatrywane są na każdym z etapów produkcji węgla kamiennego – od wydobycia, przez przeróbkę węgla, aż po zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów powydobywczych. Z kolei Kopalnia Wapienia Czatkowice posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w zakresie wydobycia i przerobu kamienia wapiennego.

Spółka dystrybucyjna Grupy TAURON inwestuje w poprawę efektywności dystrybucji energii i prowadzi zrównoważoną gospodarkę materiałową. Pozostałe spółki Grupy nieprowadzące działalności przemysłowej – w tym „zielona” TAURON Ekoenergia – zmierzają do minimalizacji wpływu prowadzonej przez siebie działalności na otoczenie, a także skupiają się na prowadzeniu akcji edukacyjnych m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Inicjatywy minimalizujące wpływ na środowisko

Prowadzone działania mają na celu ochronę najcenniejszych stanowisk roślin i minimalizację niekorzystnych wpływów związanych z eksploatacją nowego złoża w Kopalni Wapienia Czatkowice. W ramach inicjatywy dokonano przeniesienia  z terenów (ok. 8,5 ha) chronionych gatunków roślin na stanowiska zastępcze. Planowane są kolejne przeniesienia przy przejmowaniu następnych terenów leśnych. Jednocześnie w 2015 r. spółka zakończyła drugi etap zalesień pasa ochronnego, który docelowo będzie obejmował powierzchnię ok. 33 ha. Zasadzono ok. 34 tys. drzew. Utworzenie pasa ochronnego o szerokości ok. 200 m i powierzchni ok. 33 ha to działanie zapobiegawcze i minimalizujące do poziomu nieistotnego z punktu widzenia celów ochrony obszarów Natura 2000. W przyszłości pas będzie pełnił funkcję bariery dla rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń, a także siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym żerowiska i korytarza migracyjnego dla nietoperzy.

Inicjatywa TAURON Dystrybucja polega na oczyszczaniu i wynoszeniu bocianich gniazd na specjalne kojce, powyżej przewodów energetycznych. To pozwala młodym bocianom dorastać w bezpiecznym gnieździe, a spółce utrzymać sieci w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo organizowane są szkolenia dla pracowników, aby wiedzieli, jak najlepiej opiekować się ptakami, profesjonalnie przygotować gniazdo i bezpiecznie umieścić je na platformie. Ranne zwierzęta, które na przykład wypadły z gniazda, są przewożone przez energetyków do specjalistycznych ośrodków. W realizacji przedsięwzięcia podjęto współpracę z organizacjami ekologicznymi i korzystano z porad specjalisty ornitologa.

Kopalnia Wapienia Czatkowice przekazała Ośrodkowi Zarybieniowemu Ryb Łososiowatych 2 dyfuzory z pompami natleniającymi, które pozwolą na ochronę obiektu przed ponadnormatywnymi stężeniami zawiesiny. Ośrodek zarybienia znajduje się w Czatkowicach przy potoku Krzeszówka, z którego spółka korzysta w związku z poborem wody, zrzutem ścieków i wód opadowych.

Monitoringi mają na celu określenie wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze – na awifaunę oraz chiropterofaunę. W 2015 r. na farmie wiatrowej Lipniki zakończono projekt, natomiast na farmie w Wicku i Marszewie wciąż trwają trzyletnie porealizacyjne monitoringi przyrodnicze – ornitologiczne i chiropterologiczne, które realizowane są zgodnie m.in. z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Elektrowni Wiatrowych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki.

 

 

W 2015 r. łączne wydatki na inwestycje Grupy TAURON przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły ponad 1,3 mld zł.

 

Rodzaj wydatku [PLN]
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Wytwarzanie TAURON
Wydobycie
TAURON
Ciepło
TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja ŁĄCZNIE
Koszty utylizacji odpadów, oczyszczanie gazów wylotowych oraz oczyszczanie i usuwanie powstałych zanieczyszczeń 170 513 230 231 311 10 963 109 3 645 717 158 734 2 667 245 172 051
Koszty zarządzania ochroną środowiska, w tym opłaty środowiskowe 120 612 154 291 930 9 044 506 9 559 925 172 240 352 173 189 565
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 1 175 024 746 328 500 34 189 000 139 300 800 2 539 920 995 863
ŁĄCZNE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 1 466 149 1 130 851 741 20 007 615 47 394 642 139 631 774 5 557 1 339 357 479
UWAGI:
* Pozycja ujmuje: uzdatnianie i utylizację odpadów, koszty oczyszczania i odbioru ścieków.

Spółką odpowiadającą za produkcję energii ze źródeł odnawialnych jest TAURON Ekoenergia. W 2015 r. 35 elektrowni wodnych oraz 4 farmy wiatrowe wchodzące w jej skład wyprodukowały 1,59 TWh energii elektrycznej. Tym samym osiągnięty został cel wyznaczony w Strategii zrównoważonego rozwoju, który zakładał 10-proc. udział OZE w produkcji energii. Na zwiększenie generacji energii odnawialnej w Grupie ma także wpływ zakończenie drugiego etapu budowy elektrowni wiatrowej w Marszewie. Dzięki rozpoczęciu eksploatacji w IV kwartale 2015 r. dziewięciu nowych turbin o mocy 2 MW każda, moc TAURONA zainstalowana w wietrze przekroczyła 200 MW.

W 2015 r. spółka prowadziła również modernizacje elektrowni wodnych Pilchowice I, Wrocław I, Bobrowice I oraz Głębinów i Wały Śląskie, zmierzających do utrzymania ich dyspozycyjności oraz zwiększania mocy zainstalowanej tych obiektów. Jednocześnie prowadzone prace przyczynią się do poprawy efektywności produkcji, automatyzacji procesów wytwórczych, zmniejszenia awaryjności urządzeń oraz wykonania obowiązku nałożonego na Polskę przez podpisanie Pakietu klimatycznego w zakresie wskaźnika 15 proc. produkcji energii pochodzącej z instalacji OZE.

Oprócz działalności bieżącej TAURON Ekoenergia prowadzi również działalność edukacyjną promującą „zieloną” energetykę, o której szerzej piszemy w pkt 7.6 Edukacja otoczenia (>>>link), a także realizuje innowacyjny projekt budowy, pierwszej w Polsce elektrowni hybrydowej.

 

 

Projekt przewiduje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW z wykorzystaniem polikrystalicznych (50 kW) i cienkowarstwowych (CiGS, 50 kW) paneli fotowoltaicznych, budowę układu magazynowania energii w technologii litowo-jonowej oraz budowę systemu sterowania poszczególnymi źródłami energii. Systemy elektrowni Opolnica, o łącznej mocy 410 kW, zostaną odpowiednio dostosowane do działania w układzie hybrydowym. To pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce. Pozwoli on na przeprowadzenie badań w zakresie poszczególnych technologii fotowoltaicznych, współpracy z innymi źródłami OZE,

wpływu elektrowni hybrydowej na sieć elektroenergetyczną pod kątem jej stabilności, jakości energii elektrycznej i możliwości pracy wyspowej. W pierwszej połowie 2015 r., na podstawie koncepcji opracowanej przez Politechnikę Wrocławską, powstała dokumentacja projektowa. Budowa instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii zakończona zostanie w końcu 2016 r. Dopasowanie infrastruktury elektrycznej elektrowni wodnej Opolnica oraz zabudowa systemu sterowania planowane są na 2018 r. Pełna integracja wszystkich elementów składowych przewidziana jest na 2020 r. Zakończenie etapu badawczego oraz całego projektu nastąpi w 2023 r.