Zagospodarowanie odpadów to ważne środowiskowe zagadnienie w Grupie TAURON. Duże ilości produkowanych odpadów przez poszczególne zakłady produkcyjne (elektrownie, elektrociepłownie i kopalnie) wiążą się z koniecznością ich zagospodarowania, co przekłada się na obciążenie dla środowiska, a także na koszty dla Grupy.

Z tego względu jednym z ambitnych celów wyznaczonych w ramach kierunku strategicznego Ochrona środowiska w 2012 r. było zagospodarowanie 90 proc. odpadów poprodukcyjnych powstałych w należących do nich kopalniach, elektrowniach i elektrociepłowniach w horyzoncie czasowym do 2020 r.

Już w zeszłorocznym Raporcie zrównoważonego rozwoju informowaliśmy, że cel ten został osiągnięty z nawiązką. Również w 2015 r. kolejne prowadzone działania w tym obszarze sprawiły, że produkowane odpady są zagospodarowane w 94 proc.

Informacje na temat sposobu zagospodarowania poszczególnych odpadów dostarczone są przez odbiorców odpadów. Ilość odpadów wytworzonych oraz przekazywanych określona jest w kartach ewidencji i przekazania odpadów na podstawie ważenia.

2015 WAGA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
[tona]
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja ŁĄCZNIE
Ponowne wykorzystanie 10 6 16
Recykling 2 0,1 182 184
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 30 120 14 33 4 32 233
Unieszkodliwianie 19 2 18 977 1 016
Składowanie 0
Magazynowanie 13 0,03 0,016 13
Kompostowanie 0
Inne 10 10
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 42 158 26 51 4 1 191 1 472

UWAGI:
*W wierszu „Inne” wykazano odpady poddawane procesowi R12.

2015 WAGA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
[tona]
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja ŁĄCZNIE
Ponowne wykorzystania 1 1
Recykling 168 662 44 2254 3 128
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 312 1 685 112 2 590 932 239 555 10,5 794 4 516 716
Unieszkodliwianie 9 335 293 80 0,1 1846 11 554
Składowanie 62 3 534 261 16 700 244 20 801
Magazynowanie 11 452 231 292 2 301 245 045
Kompostowanie 24 24
Inne 4 302 1 816 6 118
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 566 1 714 398 2 824 594 258 637 298 4 894 4 803 387

drogaW ramach gospodarki odpadami wykorzystywana jest synergia spółek Grupy. W projekcie Grey2Green, którego celem jest wspólne zagospodarowanie wytwarzanych przez spółki Grupy odpadów oraz wytworzenie na ich bazie jak najwięcej zbywalnych produktów, uczestniczą TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło. Efektem prowadzonych w 2015 r. działań, zmierzających do stworzenia kopalni i elektrowni bezodpadowych, było:

 • zagospodarowanie popiołów, głównie fluidalnych,
 • zagospodarowanie części wytwarzanej w procesie produkcji węgla odpadowej skały płonnej, bez konieczności ponoszenia kosztów składowania,
 • zysk ze sprzedaży kruszywa przeznaczonego na modernizację wałów przeciwpowodziowych,
 • oszczędności związane z brakiem konieczności ponoszenia kosztów składowania odpadów,
 • posiadanie innowacyjnej technologii gotowej do wdrożenia umożliwiającej zagospodarowanie mułów zalegających w osadnikach ziemnych,
 • ograniczenie kosztów związanych z przywracaniem funkcjonalności osadników ziemnych.

W 2015 r. TAURON Wydobycie wyprodukował 365 tys. t kruszyw. Od 2011 r. TAURON Wydobycie wyprodukował 1 708 tys. t kruszyw, które znalazły zastosowanie przy budowie dróg, rekultywacji składowiska odpadów komunalnych oraz budowy wałów przeciwpowodziowych.

Realizacja idei stworzenia kopalni bezodpadowej w kolejnych lata zakłada:

 • ograniczenie kosztów składowania odpadów,
 • minimalizację wpływu oddziaływania wytworzonych odpadów na środowisko,
 • zapobieganie u źródła powstawania odpadów,
 • przetwarzanie powstałych odpadów na produkty,
 • osiągnięcie zysku ze sprzedażą produktów wytworzonych na bazie odpadów (kruszyw, mieszanek kruszywowych i granulatów),
 • minimalizacja ilości odpadów kierowanych do osadników,
 • wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji podstawowej i przetwarzania odpadów.

 

W 2015 r. spółka podjęła znaczące działania na rzecz optymalizacji gospodarki odpadami. Wdrożono szereg zasad porządkujących obszar:

 • wprowadzono jednolitą bazę kodów odpadów przemysłowych i wytyczne klasyfikowania odpadów, gwarantujące jednolitą klasyfikację każdego odpadu w całej organizacji, co zwiększy możliwości zarządzania nimi w skali całej firmy,
 • opracowano standard magazynowania odpadów przed ich przekazaniem odbiorcy, termin dostosowania technicznego miejsc magazynowych wyznaczono na czerwiec 2017 r.,
 • opracowano i wdrożono jednolity wzór umowy na odbiór odpadów przemysłowych zawierający wymagania przewyższające regulacje prawne. Nowością jest zapis obligujący odbiorcę odpadów do przesyłania kwartalnych raportów o sposobie ich dalszego zagospodarowania,
 • opracowano i wdrożono załącznik do wszelkich umów z kontrahentami przenoszący ich zobowiązania w zakresie zagospodarowania wytwarzanych odpadów,
 • przeprowadzono akcję informacyjną wśród pracowników dotyczącą segregowania odpadów komunalnych, zaktualizowano umowy z gminami na odbiór i przygotowano pojemniki na ich segregację we wszystkich lokalizacjach spółki. Rozpoczęto segregację odpadów komunalnych od 2016 r.,
 • opracowano materiały informacyjne: ulotki, broszury dołączane do różnych oficjalnych materiałów, m.in. ofert przetargowych, informujących, że ochrona środowiska jest ważna dla spółki i dlatego przekłada się na oczekiwania względem kontrahentów,
 • przeanalizowano rodzaje urządzeń i aparatów stosowanych w sieci dystrybucyjnej przekazano analizy z rekomendacją rodzaju urządzeń do biura standaryzacji celem wdrożenia (urządzenia o minimalnym negatywnym oddziaływaniu na środowisko).