W 2015 r. Grupa TAURON osiągnęła prawie 18,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując poziom zbliżony do uzyskanego rok wcześniej.

Spadek przychodów, związany z wydzieleniem w grudniu 2014 r. ze struktury Grupy TAURON Zakładu Wytwarzania Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazaniem ich do TAMEH Polska, został zrekompensowany wyższymi przychodami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 8,3 proc.), Dystrybucja (wzrost o 6,2 proc.) i Sprzedaż (wzrost o 4,6 proc.).

EBITDA Grupy TAURON w 2015 r. wyniosła 3,5 mld zł, co jest wynikiem niższym o 4,6 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (67 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 11 proc. łącznej EBITDA Grupy.

EBITDA segmentu Dystrybucja wzrosła w porównaniu z rokiem 2014 o ponad 9 proc. wskutek rosnących wolumenów dystrybuowanej energii i wyższej o 4 proc. średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej. EBITDA segmentu Wytwarzanie była niższa rok do roku o prawie 5 proc., do czego przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty związane z tworzeniem rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2, niższe przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz wydzielenie ZW Nowa do TAMEH Polska.

Poprawa zyskowności w segmencie Dystrybucja skompensowała spadek EBITDA w segmencie Wydobycie wynikający z trudnej sytuacji w górnictwie, niższych cen sprzedanego węgla oraz wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych.

W I kwartale 2016 r. przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów w obszarze Wytwarzanie obejmującym produkcję energii elektrycznej i ciepła, w rezultacie których w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej TAURON ujęto odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie o łącznej wartości ok. 3,6 mld zł. Odpisy dotyczyły bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Konieczność dokonania odpisów wynikała przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się, niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej, sytuacji rynkowej.

Ponadto, w związku z odstąpieniem przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. od kontraktu z generalnym wykonawcą bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli (projekt realizowany wspólnie z PGNiG) w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym utworzono rezerwę na umowy związane z tym projektem w łącznej kwocie ok. 183 mln zł.

W związku z ujęciem odpisów aktualizacyjnych i rezerw strata netto Grupy TAURON w 2015 r. wyniosła 1,8 mld zł, a strata netto TAURON Polska Energia S.A. (spółka holdingowa) ok. 3,5 mld zł.