W listopadzie 2015 r. TAURON podpisał umowę z konsorcjum banków, na mocy której ustanowiony został program emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł.

Program przewiduje możliwość zwiększenia jego wartości do wysokości 6,5 mld zł. W ramach umowy, w okresie do 31 grudnia 2020 r. Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej TAURON, refinansowanie jej zadłużenia lub finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych.

 

Wartość wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2015 roku

Emitent Transza
/Bank
Termin wykupu Waluta Stan na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie
(od dnia bilansowego)
Narosłe odsetki Wartość kapitału według
zamortyzowanego kosztu
do 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku
do 2 lat
od 2 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
TAURON
Polska
Energia
S.A.
C 12 grudzień 2016 PLN 4 389 2 998 938 2 249 203 749 735
BGK* 20 grudzień 2019 PLN 106 99 836 99 836
20 grudzień 2020 PLN 106 99 823 99 823
20 grudzień 2021 PLN 106 99 815 99 815
20 grudzień 2022 PLN 106 99 808 99 808
20 grudzień 2023 PLN 106 99 802 99 802
20 grudzień 2024 PLN 106 99 800 99 800
20 grudzień 2025 PLN 106 99 796 99 796
20 grudzień 2026 PLN 106 99 792 99 792
20 grudzień 2027 PLN 106 99 790 99 790
20 grudzień 2028 PLN 97 99 790 99 790
20 grudzień 2020 PLN 12 70 000 70 000
20 grudzień 2021 PLN 12 70 000 70 000
20 grudzień 2022 PLN 12 70 000 70 000
TPEA1119 4 listopad 2019 PLN 7 508 1 749 043 1 749 043
TAURON
Sweden
Energy AB
(publ)
3 grudzień 2029 EUR 1 921 709 495 709 495
Razem obligacje       14 905 6 665 528 2 249 203 749 735 2 018 702 1 647 888

 

*Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Obligacje transzy C, których termin wykupu to 12 grudzień 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zaklasyfikowane jako zobowiązania o terminie spłaty do trzech miesięcy w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu. W dniu 29 lutego 2016 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wspomnianych obligacji, o czym szerzej w nocie 53 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2014 roku

Emitent Transza
/Bank
Termin wykupu Waluta Stan na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie
(od dnia bilansowego)
Narosłe odsetki Wartość kapitału według
zamortyzowanego kosztu
do 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku
do 2 lat
od 2 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
TAURON
Polska Energia
S.A.
B 12 grudzień 2015 PLN 485 299 716 299 716
B 30 styczeń 2015 PLN 2 287 150 000 150 000
C 12 grudzień 2016 PLN 4 849 2 997 442 2 997 442
BGK* 20 grudzień 2019 PLN 115 99 797 99 797
20 grudzień 2020 PLN 115 99 791 99 791
20 grudzień 2021 PLN 115 99 787 99 787
20 grudzień 2022 PLN 115 99 784 99 784
20 grudzień 2023 PLN 115 99 781 99 781
20 grudzień 2024 PLN 115 99 781 99 781
20 grudzień 2025 PLN 115 99 780 99 780
20 grudzień 2026 PLN 115 99 777 99 777
20 grudzień 2027 PLN 115 99 776 99 776
TPEA1119 4 listopad 2019 PLN 7 953 1 748 810 1 748 810
TAURON
Sweden Energy AB (publ)
3 grudzień 2029 EUR 1 923 709 276 709 276
Razem obligacje       18 532 6 803 298 150 000 299 716 2 997 442 1 848 607 1 507 533

 

*Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Obligacje wyemitowane przez jednostkę dominującą mają formę zdematerializowaną. Są to obligacje niezabezpieczone, kuponowe o oprocentowaniu zmiennym powiększonym o stałą marżę. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 6M, a odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach półrocznych.

Zmianę stanu obligacji bez odsetek zwiększających wartość bilansową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie porównawczym przedstawia poniższa tabela.