Skonsolidowane sprawozdanie
ze zmian w kapitałach własnych

 Nota Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Stan na 1 stycznia 2014 roku   8 762 747 9 037 699 (126 651) (1 631) (344 999) 17 327 165 466 334 17 793 499
Dywidenda 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Na początek okresu 30 116 466 334
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2 787) (1 163)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 60 (370)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596)
Odkup udziałów niekontrolujących (662) (32 567)
Udział w wyniku jednostek zależnych 3 102 4 667
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811
Na koniec okresu 29 829 30 116

  

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące pozostają jedynie w spółkach segmentu Dystrybucja.
32

32. Dywidendy wypłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Dywidendy wypłacone w okresie
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (2 630) (1 233)
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (262 882) (332 984)
Dywidenda wypłacona łącznie (265 512) (334 217)

  

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Wypłacona dywidenda na akcję
(w złotych)
0,15 0,19

 

(332 984) (332 984) (1 163) (334 147)
Nabycie udziałów niekontrolujących 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Na początek okresu 30 116 466 334
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2 787) (1 163)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 60 (370)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596)
Odkup udziałów niekontrolujących (662) (32 567)
Udział w wyniku jednostek zależnych 3 102 4 667
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811
Na koniec okresu 29 829 30 116

  

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące pozostają jedynie w spółkach segmentu Dystrybucja.
76 938 76 938 (407 596) (330 658)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Na początek okresu 30 116 466 334
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2 787) (1 163)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 60 (370)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596)
Odkup udziałów niekontrolujących (662) (32 567)
Udział w wyniku jednostek zależnych 3 102 4 667
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811
Na koniec okresu 29 829 30 116

  

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące pozostają jedynie w spółkach segmentu Dystrybucja.
4 450 4 450 (31 756) (27 306)
Podział zysków z lat ubiegłych 1 355 987 (1 355 987)
Transakcje z właścicielami 1 355 987 (1 607 583) (251 596) (440 515) (692 111)
Zysk netto 1 180 893 1 180 893 4 667 1 185 560
Pozostałe całkowite dochody (16 368) 245 (273 891) (290 014) (370) (290 384)
Łączne całkowite dochody (16 368) 245 907 002 890 879 4 297 895 176
Stan na 31 grudnia 2014 roku   8 762 747 10 393 686 (143 019) (1 386) (1 045 580) 17 966 448 30 116 17 996 564
Dywidenda 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Na początek okresu 30 116 466 334
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2 787) (1 163)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 60 (370)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596)
Odkup udziałów niekontrolujących (662) (32 567)
Udział w wyniku jednostek zależnych 3 102 4 667
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811
Na koniec okresu 29 829 30 116

  

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące pozostają jedynie w spółkach segmentu Dystrybucja.
32

32. Dywidendy wypłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Dywidendy wypłacone w okresie
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (2 630) (1 233)
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (262 882) (332 984)
Dywidenda wypłacona łącznie (265 512) (334 217)

  

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Wypłacona dywidenda na akcję
(w złotych)
0,15 0,19

 

(262 882) (262 882) (2 787) (265 669)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Na początek okresu 30 116 466 334
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2 787) (1 163)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 60 (370)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596)
Odkup udziałów niekontrolujących (662) (32 567)
Udział w wyniku jednostek zależnych 3 102 4 667
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811
Na koniec okresu 29 829 30 116

  

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące pozostają jedynie w spółkach segmentu Dystrybucja.
63 63 (662) (599)
Podział zysków z lat ubieglych 31.3

31.3. Kapitał zapasowy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku kapitał zapasowy został zwiększony o 883 561 tysięcy złotych. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 roku dotyczącej podziału zysku za rok 2014 wspomniana kwota została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.

883 561 (883 561)
Transakcje z właścicielami 883 561 (1 146 380) (262 819) (3 449) (266 268)
Zysk (strata) netto (1 807 317) (1 807 317) 3 102 (1 804 215)
Pozostałe całkowite dochody 69 605 595 51 816 122 016 60 122 076
Łączne całkowite dochody 69 605 595 (1 755 501) (1 685 301) 3 162 (1 682 139)
Stan na 31 grudnia 2015 roku   8 762 747 11 277 247 (73 414) (791) (3 947 461) 16 018 328 29 829 16 048 157