Nota Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe   
Rzeczowe aktywa trwałe 18

18. Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

Grunty Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej
i wodnej
Urządzenia
techniczne i maszyny
Inne środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Rzeczowe aktywa
trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 117 142 18 195 456 14 819 091 808 607 1 364 263 35 304 559
Zakup bezpośredni 228 401 3 808 063 3 808 692
Koszty finansowania zewnętrznego 68 656 68 656
Rozliczenie środków trwałych w budowie 3 608 1 320 193 1 400 437 102 850 (2 827 088)
Sprzedaż (1 181) (5 172) (8 327) (17 875) (586) (33 141)
Likwidacja (64 089) (174 717) (9 238) (4) (248 048)
Nieodpłatne otrzymanie 19 830 403 3 20 236
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (7) 470 453 793 329 (8 536) 21 192 1 276 431
Koszty remontów alokowane do środków trwałych 139 078 139 078
Wytworzenie we własnym zakresie 41 899 41 899
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych (10 039) (660) (10 699)
Pozostałe zmiany (26) 1 767 80 637 (72 202) (15 493) (5 317)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 7 10 17
Bilans zamknięcia 119 536 19 928 399 16 910 428 804 020 2 599 980 40 362 363
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)            
Bilans otwarcia (458) (5 049 663) (4 957 467) (440 706) (5 323) (10 453 617)
Amortyzacja za okres (839 414) (837 677) (87 243) (1 764 334)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (81) (826 976) (2 608 593) (5 036) (8 421) (3 449 107)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 51 8 954 143 770 16 9 934
Sprzedaż 1 890 7 290 16 500 25 680
Likwidacja 52 057 169 981 8 821 230 859
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 22 (39 254) (43 328) 4 610 (77 950)
Pozostałe zmiany (250) (35 310) 34 557 (1 003)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (4) (4) (8)
Bilans zamknięcia (466) (6 692 656) (8 304 965) (467 731) (13 728) (15 479 546)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 116 684 13 145 793 9 861 624 367 901 1 358 940 24 850 942
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 119 070 13 235 743 8 605 463 336 289 2 586 252 24 882 817
w tym segmenty operacyjne:            
Wydobycie 1 189 582 131 596 130 14 595 161 732 1 355 777
Wytwarzanie 41 638 2 514 623 3 977 254 38 806 1 662 593 8 234 914
Dystrybucja 59 414 10 037 164 3 892 698 260 861 754 370 15 004 507
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 829 101 825 139 381 22 027 7 557 287 619

  

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Grunty Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej
i wodnej
Urządzenia
techniczne i maszyny
Inne środki
trwałe
Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa
trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO          
Bilans otwarcia 114 112 17 385 870 14 909 785 738 450 1 213 948 34 362 165
Zakup bezpośredni 107 32 2 773 427 2 773 566
Koszty finansowania zewnętrznego 45 524 45 524
Rozliczenie środków trwałych w budowie 4 511 1 409 386 1 208 791 96 797 (2 719 485)
Sprzedaż (615) (6 231) (13 159) (13 421) (37) (33 463)
Likwidacja (44 419) (196 767) (9 842) (251 028)
Nieodpłatne otrzymanie 10 14 620 748 72 15 450
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (80) (488 270) (793 781) (868) (21 192) (1 304 191)
Aport (179 107) (298 531) (2 773) (60 296) (540 707)
Koszty remontów alokowane do środków trwałych 205 12 612 91 867 104 684
Wytworzenie we własnym zakresie 47 445 47 445
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych 86 061 3 145 89 206
Pozostałe zmiany (796) 17 341 (13 863) 154 (6 938) (4 102)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 4 6 10
Bilans zamknięcia 117 142 18 195 456 14 819 091 808 607 1 364 263 35 304 559
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)            
Bilans otwarcia (645) (4 360 059) (4 490 207) (377 855) (5 760) (9 234 526)
Amortyzacja za okres (802 467) (840 332) (85 093) (1 727 892)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (135) (50 575) (32 172) (2 115) (22) (85 019)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 322 12 794 20 064 1 164 459 34 803
Sprzedaż 2 427 11 361 11 608 25 396
Likwidacja 33 287 190 786 8 890 232 963
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 45 919 43 679 836 90 434
Aport 70 684 136 587 1 989 209 260
Pozostałe zmiany (1 673) 2 769 (129) 967
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (2) (1) (3)
Bilans zamknięcia (458) (5 049 663) (4 957 467) (440 706) (5 323) (10 453 617)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 113 467 13 025 811 10 419 578 360 595 1 208 188 25 127 639
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 116 684 13 145 793 9 861 624 367 901 1 358 940 24 850 942
w tym, segmenty operacyjne:            
Wydobycie 1 076 576 796 552 084 16 828 122 041 1 268 825
Wytwarzanie 42 476 2 889 200 5 653 879 41 812 549 314 9 176 681
Dystrybucja 57 627 9 573 595 3 533 460 288 292 671 879 14 124 853
Inne segmenty oraz pozostała działalność 15 505 106 202 122 201 20 969 15 706 280 583

  

 Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane
na podstawie umów leasingu finansowego
Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Budynki i budowle 45 895 50 857
Maszyny i urządzenia 42 651 45 126
Środki transportu 870 1 691

  

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku Grupa dokonała zakupu rzeczowych aktywów trwałych (włączając skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego) w kwocie 3 877 348 tysięcy złotych. Największe zakupy dokonane zostały w związku z inwestycjami w następujących segmentach operacyjnych:

 

 Zakup rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Dystrybucja 1 858 807 1 883 562
Wytwarzanie 1 750 548 703 604
Wydobycie 210 574 185 682

  

Największe zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę w roku obrotowym 2015 opisane zostały w punkcie 1.4.1.3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015.

Utworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe miało wpływ na wynik następujących segmentów operacyjnych.

 

 Rok zakończony 31 grudnia 2015  Rok zakończony 31 grudnia 2014
Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem
Zwiększenie odpisów aktualizujących (3 430 917) (18 173) (17) (3 449 107) (72 441) (12 556) (22) (85 019)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 609 9 322 3 9 934 33 865 929 9 34 803
Łączny wpływ na wynik okresu (3 430 308) (8 851) (14) (3 439 173) (38 576) (11 627) (13) (50 216)

  

Testy na utratę wartości

Na dzień 31 grudnia 2015 roku przeprowadzono testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, uwzględniając następujące przesłanki:

 • długotrwałe utrzymywanie się wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej;

 • długotrwale utrzymująca się, niekorzystna dla wytwórców energii elektrycznej sytuacja rynkowa i wynikające z niej przyjęcie bardziej ostrożnych prognoz kształtowania się cen energii elektrycznej w przyszłości;

 • dostosowanie wolumenów produkcji energii elektrycznej (ograniczenie ich wielkości) w przyszłości do przewidywanego utrzymania się obecnej, niekorzystnej sytuacji rynkowej;

 • szybsze niż przewidywano odstawienie starszych jednostek wytwórczych.


Przeprowadzone testy wymagały oszacowania wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne, w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej zostały skorygowane do wartości bieżącej.

Test na utratę wartości rzeczowych i niematerialnych składników aktywów trwałych został przeprowadzony na poziomie poszczególnych spółek, z wyjątkiem:

 • TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) dokonana została w oparciu o charakterystykę kosztową oraz analizę aktualnego sposobu kontraktowania i alokowania produkcji z poszczególnych jednostek wytwórczych. W efekcie tych działań test przeprowadzono dla CGU rozumianych jako jednostka lub grupa jednostek wytwórczych;

 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., gdzie test przeprowadzono dla działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych oraz odrębnie dla poszczególnych farm wiatrowych;

 • TAURON Ciepło Sp. z o.o., gdzie oddzielono działalność związaną z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej od działalności związanej z przesyłem i dystrybucją ciepła (dawne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej). Dodatkowo na działalności „wytwarzanie” przeprowadzono również testy dla poszczególnych zakładów wytwarzania z uwagi na bardziej dokładną analizę kosztową.


Przyjęto następujące założenia do oszacowania wartości użytkowej rzeczowych aktywów trwałych:

 • Przyjęta ścieżka ceny węgla energetycznego, pozostałych sortymentów węgla oraz paliw gazowych. Do 2025 roku założono wzrost ceny węgla o ok. 5%, natomiast po roku 2025 roku utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

 • Przyjęta ścieżka hurtowych cen energii elektrycznej na lata 2016 - 2025, uwzględniająca m.in. wpływ bilansu podaży i popytu energii elektrycznej na rynku, kosztów paliwa oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂. Do 2020 roku założono wzrost o ok. 22%, do 2025 roku przyjęto bardziej dynamiczny wzrost cen, a po roku 2025 roku utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

 • Nie uwzględniono zmian modelu rynku polskiego w kierunku wdrożenia rynku mocy bądź innych mechanizmów wynagradzania zdolności wytwórczych. Prognozowane ceny energii elektrycznej uwzględniają rynkowy wpływ nowych zasad funkcjonowania i rozliczeń Operacyjnej Rezerwy Mocy wprowadzone do stosowania przez PSE S.A. począwszy od 2014 roku;

 • Limity emisji dla produkcji energii elektrycznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, skorygowane o poniesione nakłady inwestycyjne, a dla produkcji ciepła zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów, skorygowane  o poziom działalności, tj. produkcji ciepła.

 • Przyjęta ścieżka ceny uprawnień do emisji CO₂ w latach 2016-2025. Do 2025 roku założono znacznie ponad dwukrotny wzrost ceny rynkowej, a po roku 2025 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

 • Wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i żółtej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz ze ścieżką cenową dla poszczególnych świadectw pochodzenia. Do 2020 roku założono wzrost cen energii elektrycznej dla produkcji z OZE o ok. 9%, do 2025 roku przyjęto bardziej dynamiczny wzrost cen, a po roku 2025 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

 • Dla energii zielonej uwzględniono ograniczone okresy wsparcia, zgodnie z założeniami zapisów ustawy OZE określającej nowe mechanizmy przyznawania wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Okres wsparcia został ograniczony do 15 lat liczonych od momentu wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia. Równocześnie ze wsparcia zostały wyłączone elektrownie wodne, których moc zainstalowana przekracza 5 MW;

 • Przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów;

 • Przyjęta ścieżka cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz odpowiedniego poziomu marży;

 • Wolumeny sprzedaży uwzględniające wzrost PKB oraz rosnącą konkurencję na rynku;

 • Przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie;

 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym;

 • Poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) przyjętego dla wyliczeń kształtujący się w okresie projekcji między 7,20% - 9,05% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem.


Wyniki przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku testu na utratę wartości aktywów wykazały, iż część aktywów segmentu Wytwarzanie należy objąć dodatkowym odpisem w kwocie 3 410 726 tysięcy złotych. Wartość odzyskiwalna tej grupy aktywów odpowiada ich wartości użytkowej. Odpis aktualizujący obciążył koszt własny sprzedaży. Odpis dotyczy następujących jednostek generujących przepływy pieniężne:

 

 

 CGU  Spółka WACC Wartość odzyskiwalna Kwota ujętego odpisu
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Elektrownia Jaworzno II TAURON
Wytwarzanie S.A.
7,69% 8,25% 431 771 323 765
Elektrownia Jaworzno III 564 698 893 440
Elektrownia Łaziska 288 017 837 253
Elektrownia Siersza 239 350 555 362
Elektrownia Stalowa Wola (7 570) 194 253
Zakład Wytwórczy Bielsko Biała EC 1 TAURON
Ciepło Sp. z o.o.
7,61% 7,86% 374 966 213 204
Zakład Wytwórczy Bielsko Biała EC 2 (411) 153 446
Zakład Wytwórczy Tychy 575 881 240 003
Razem         3 410 726

  

Wyniki analizy wrażliwości dla poszczególnych jednostek generujących środki pieniężne wykazały, że najistotniejszy wpływ na wartość użytkową testowanych aktywów mają przede wszystkim zmiany cen energii elektrycznej oraz zmiany średnioważonego kosztu kapitału. W mniejszym stopniu na wycenę wpływają zmiany cen węgla kamiennego oraz uprawnień do emisji CO₂. Poniżej zaprezentowano szacowane zmiany odpisu aktualizującego wartość aktywów segmentu Wytwarzanie na dzień 31 grudnia 2015 roku w efekcie zmian najistotniejszych założeń.

 

 Parametr Zmiana  Wpływ na odpis aktualizujący w mln złotych
Zwiększenie odpisu Zmniejszenie odpisu
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% 200
-1% 190
Zmiana WACC (netto) +0,1 p.p. 30
-0,1 p.p. 30
Zmiana ceny uprawnień do emisji CO2 w całym okresie prognozy 1% 40
-1% 40
Zmiana ceny węgla kamiennego w całym okresie prognozy 1% 80
-1% 80

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 882 817 24 850 942
Wartość firmy 19

19. Wartość firmy

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bilans otwarcia 195 155 247 057
Utrata wartości (154 998)
Reklasyfikacja z/do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 51 902 (51 902)
Bilans zamknięcia, w tym segmenty operacyjne: 92 059 195 155
Wydobycie 13 973 13 973
Dystrybucja 25 602 25 602
Wytwarzanie 52 484 155 580

  

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość firmy w kwocie 51 902 tysiące złotych dotycząca segmentu Wytwarzanie w zakresie CGU związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach odnawialnych została zreklasyfikowana    z grupy aktywów do zbycia, w związku z faktem, iż aktywa wiatrowe nie spełniają na ten dzień wymogów MSSF 5 i nie są dłużej klasyfikowane jako grupa do zbycia zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży, o czym szerzej w nocie 30 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Testy na utratę wartości

Test na utratę wartości bilansowej wartości firmy na dzień 31 grudnia 2015 roku przeprowadzono w odniesieniu do aktywów netto powiększonych o wartość firmy na poszczególnych segmentach operacyjnych, z wyjątkiem segmentu Wytwarzanie gdzie test został przeprowadzony na poziomie spółek. W poprzednich okresach test ten przeprowadzono na poziomie segmentów operacyjnych. Zmiana podejścia wynika z zaprzestania wyodrębnienia w roku 2015 segmentów operacyjnych Ciepło i Odnawialne źródła energii, o czym szerzej w nocie 10 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wynikającej z powyższego faktu potrzeby zachowania porównywalności w zakresie przyjętego w okresach poprzednich podejścia do testowania utraty wartości firmy w odniesieniu do spółek TAURON Ciepło Sp. z o.o. i TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Podstawę wyceny wartości odzyskiwalnej poszczególnych spółek stanowiła ich wartość użytkowa.

Test został przeprowadzony w oparciu o bieżącą wartość szacowanych przepływów pieniężnych z działalności. Wyliczeń dokonano na podstawie szczegółowych prognoz na okres od 2016 do 2025 roku oraz oszacowanej wartości rezydualnej, przy czym dla jednostek wytwórczych prognozy obejmują cały okres ich funkcjonowania. Wykorzystanie prognoz dłuższych niż 5 – letnie wynika w szczególności z długotrwałych procesów inwestycyjnych w branży energetycznej. Założenia makroekonomiczne i sektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane są tak często, jak występują obserwowane na rynku przesłanki do ich zmiany. Prognozy uwzględniają także znane na dzień przeprowadzenia testu zmiany w otoczeniu prawnym.

Uzyskane wartości odzwierciedlają dotychczasowe doświadczenia oraz są spójne z przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji.

Stopa dyskontowa przyjęta do kalkulacji odzwierciedla średnioważony koszt kapitału (WACC) przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadającej rentowności 10 – letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 3,22%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży energetycznej (6%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5% i odpowiada zakładanej długoterminowej stopie inflacji.

Kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej oraz stopy dyskontowe przyjęte dla poszczególnych segmentów:

 

 

Wartość firmy w segmencie (spółce) Kluczowe założenia Poziom stopy dyskontowej
(przed opodatkowaniem)
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Wydobycie • Przyjęta ścieżka ceny węgla energetycznego, pozostałych sortymentów węgla oraz paliw gazowych. Do 2025 roku założono wzrost ceny węgla o ok. 5%, natomiast po roku 2025 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

• Przyjęta ścieżka cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz odpowiedniego poziomu marży;

• Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

9,05% 10,03%
Dystrybucja • Przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów;

•Utrzymanie zdolności dystrybucji energii elektrycznej przy wykorzystaniu istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

7,50% 8,26%
Wytwarzanie
(TAURON Ekoenergia
Sp. z o.o.)
• Wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i żółtej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz ze ścieżką cenową dla poszczególnych świadectw pochodzenia. Do 2020 roku założono wzrost cen energii elektrycznej dla produkcji z OZE o ok. 9%, do 2025 przyjęto bardziej dynamiczny wzrost cen, a po roku 2025 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

• Dla energii zielonej uwzględniono ograniczone okresy wsparcia, zgodnie z założeniami zapisów ustawy OZE określającej nowe mechanizmy przyznawania wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Okres wsparcia został ograniczony do 15 lat liczonych od momentu wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia. Równocześnie ze wsparcia zostały wyłączone elektrownie wodne, których moc zainstalowana przekracza 5 MW;

• Utrzymanie zdolności wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

8,39% (dla elektrowni wodnych); 8,14% – 8,90% (dla farm wiatrowych) 9,10% (dla elektrowni wodnych); 8,51% – 9,25% (dla farm wiatrowych)
Wytwarzanie
(TAURON Ciepło
Sp. z o.o.)
• Przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie;

• Przyjęta ścieżka hurtowych cen energii elektrycznej na lata 2016 – 2025, uwzględniająca m.in. wpływ bilansu podaży i popytu energii elektrycznej na rynku, kosztów paliwa oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂. Do 2020 roku założono wzrost o ok. 22%, do 2025 przyjęto bardziej dynamiczny wzrost cen, a po roku 2025 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych); • Wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i żółtej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz ze ścieżką cenową dla poszczególnych świadectw pochodzenia.;

• Limity emisji dla produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów.

• Przyjęta ścieżka ceny uprawnień do emisji CO2 w latach 2016-2025. Do 2025 roku założono znacznie ponad dwukrotny wzrost ceny rynkowej, a po roku 2025 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach stałych);

• Utrzymanie zdolności wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła przy wykorzystaniu istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

7,61% (wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej); 7,82% (przesył i dystrybucja ciepła) 7,86% (wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej); 7,91% (przesył i dystrybucja ciepła)


 

Założenia wykorzystano również do oszacowania wartości użytkowej pozostałych aktywów niematerialnych.

Przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2015 roku test na utratę wartości wskazał na utratę bilansowej wartości firmy dotyczącej segmentu Wytwarzanie (spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.). W wyniku powyższego Grupa dokonała odpisu  z tytułu trwałej utraty wartości firmy w kwocie 154 998 tysięcy złotych. Odpis aktualizujący obciążył koszt własny sprzedaży.

 

CGU Spółka WACC Wartość odzyskiwalna Kwota ujętego odpisu
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Wytwarzanie TAURON Ciepło
Sp. z o.o.
7,61%-7,82% 7,86%-7,91% 2 436 239 154 998


 

Konieczność dokonania odpisu wynika z długotrwale utrzymującej się, niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej sytuacji rynkowej i wynikającego z niej przyjęcia bardziej ostrożnych prognoz kształtowania się cen energii elektrycznej  w przyszłości.

Wyniki analizy wrażliwości dla poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne wykazały, że najistotniejszy wpływ na wartość użytkową testowanych aktywów mają przede wszystkim zmiany cen energii elektrycznej oraz zmiany średnioważonego kosztu kapitału.

 

Analizę wrażliwości przeprowadzono dla wartości bilansowej aktywów powiększonych o wartość firmy spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. w segmencie Wytwarzanie. W pozostałych segmentach wartość firmy nie wykazuje znaczących wartości.

 •  Wrażliwość na zmianę WACC brutto


Wartość odzyskiwalna aktywów powiększonych o wartość firmy TAURON Ciepło Sp. z o.o. osiąga wartość bilansową przy zmianie stopy dyskontowej o około -15% (-1,2 punktu procentowego)
 • Wrażliwość na zmianę cen energii elektrycznej w hurcie


Wartość odzyskiwalna aktywów powiększonych o wartość firmy TAURON Ciepło Sp. z o.o. osiąga wartość bilansową przy zmianie ceny energii elektrycznej o około +9%.


 

 
92 059 195 155
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 20.1

20.1. Długoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

 

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 207 397 265 103 472 500
Zakup bezpośredni 85 240 129 548 214 788
Reklasyfikacja (59 664) (116 784) (176 448)
Bilans zamknięcia 232 973 277 867 510 840

  

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

 

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 20 250 34 528 54 778
Zakup bezpośredni 203 330 226 566 429 896
Reklasyfikacja (16 183) 4 009 (12 174)
Bilans zamknięcia 207 397 265 103 472 500

 

510 840 472 500
Pozostałe aktywa niematerialne 21

21. Pozostałe aktywa niematerialne

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

 

 Koszty zakończonych prac rozwojowych  Prawo użytkowania wieczystego gruntu Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania Aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 4 670 789 670 475 291 153 770 53 436 1 476 837
Zakup bezpośredni 80 117 065 117 145
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 1 123 89 290 33 451 (123 864)
Sprzedaż (2 132) (8 072) (10 204)
Likwidacja (256) (1) (5 925) (433) (6 615)
Pozostałe zmiany 1 276 (2 156) 200 1 216 5 248 5 784
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 28 28
Bilans zamknięcia 5 690 786 504 550 892 188 004 51 885 1 582 975
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)            
Bilans otwarcia (3 822) (15 297) (289 949) (35 635) (344 703)
Amortyzacja za okres (474) (53 959) (13 922) (68 355)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (853) (383) (2 845) (259) (4 340)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 2 616 2 616
Sprzedaż 8 072 8 072
Likwidacja 256 5 916 430 6 602
Pozostałe zmiany (75) (5) (80)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (22) (22)
Bilans zamknięcia (4 893) (13 064) (332 862) (49 391) (400 210)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 848 774 373 185 342 118 135 53 436 1 132 134
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 797 773 440 218 030 138 613 51 885 1 182 765

  

 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych Prawo użytkowania wieczystego gruntu Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania Aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 4 030 810 712 379 236 109 979 84 633 1 388 590
Zakup bezpośredni 175 118 198 118 373
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 5 452 105 783 43 677 (154 912)
Sprzedaż (1 389) (1 389)
Likwidacja (77) (7 504) (240) (7 821)
Aport (22 178) (3 704) (25 882)
Pozostałe zmiany 640 (2 850) 1 293 354 5 515 4 952
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 12 2 14
Bilans zamknięcia 4 670 789 670 475 291 153 770 53 436 1 476 837
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)            
Bilans otwarcia (3 442) (14 449) (242 012) (23 460) (283 363)
Amortyzacja za okres (380) (56 304) (12 411) (69 095)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (3 083) (88) (3 171)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 2 235 116 2 351
Likwidacja 7 454 236 7 690
Aport 2 051 2 051
Pozostałe zmiany (1 158) (1 158)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (8) (8)
Bilans zamknięcia (3 822) (15 297) (289 949) (35 635) (344 703)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 588 796 263 137 224 86 519 84 633 1 105 227
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 848 774 373 185 342 118 135 53 436 1 132 134

  

 
1 182 765 1 132 134
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 22

22. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2015
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 085 917 1 295 743 2 381 660
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 12 387 37 008 341 716 391 111
Zobowiązania długoterminowe (-) (965 514) (378 507) (1 344 021)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (125 610) (85) (377 432) (503 127)
Razem aktywa netto 7 180 36 923 881 520 925 623
Udział w aktywach netto 3 590 18 461 440 760 462 811
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 461 399 666 418 127
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 18 490 545 175 545 683
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (1 474) (13 644) 23 051 7 933
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (387) (387)

 


* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

 

Elektrociepłownia Stalowa Wola
S.A.
Elektrownia Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa trwałe (długoterminowe) 973 128 27 351 985 875 1 986 354
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 53 283 36 920 319 756 409 959
Zobowiązania długoterminowe (-) (900 635) (34 085) (934 720)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (92 570) (59) (433 758) (526 387)
Razem aktywa netto 33 206 64 212 837 788 935 206
Udział w aktywach netto 16 603 32 106 418 894 467 603
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (11 127) (11 127)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 5 476 32 106 377 002 414 584
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 54 490 17 446 17 990
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (2 183) 42 1 205 (936)

  
* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH Holding Sp. z o.o.

 

 

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.         

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 400 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania swojego udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 223 909 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 23 oraz rezerwy na umowy rodzące obciążenia z tytułu zawartych kontraktów handlowych w wysokości 182 877 tysięcy złotych, o których mowa w nocie 36.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o.

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 30 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Przyczyną zawieszenia była bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu.

Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o., zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji oraz ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu. Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie  w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami stron powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, w wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań projektu dotyczących niepewności co do jego realizacji, stwierdzono zasadność dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowego majątku trwałego spółki w postaci dokumentacji projektu. W wyniku ujęcia odpisu wynik spółki został obciążony kwotą 27 351 tysięcy złotych.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W konsekwencji przeprowadzonych w poprzednim roku transakcji, obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal - Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o.
418 127 414 584
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 23

23. Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki
Pożyczki udzielone EC Stalowa Wola S.A., w tym: 194 950 28 959 182 850 21 343
Pożyczka podporządkowana 177 000 28 922 177 000 21 331
Pożyczka na spłatę zadłużenia 15 850 31
Pozostałe pożyczki 2 100 6 5 850 12
Razem 194 950 28 959 182 850 21 343
Długoterminowe 192 850 28 953 177 000 21 331
Krótkoterminowe 2 100 6 5 850 12

  

Na mocy umów zawartych w dniu 20 czerwca 2012 roku pomiędzy PGNiG S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. w celu spełnienia warunków koniecznych do udzielenia finansowania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny, TAURON Polska Energia S.A. udzieliła Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczki podporządkowanej oraz pożyczki VAT. Wartość przekazanych środków z tytułu pożyczki podporządkowanej wynosiła na dzień bilansowy 177 000 tysięcy złotych, co zgodnie z postanowieniami umownymi stanowi maksymalną wartość pożyczki. Całkowita spłata pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić nie później niż do końca 2032 roku.

W dniu 14 grudnia 2015 roku zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Spółką, a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.  na podstawie której Spółka udzieliła Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczki w maksymalnej wysokości 15 850 tysięcy złotych na spłatę pierwszej raty kapitałowej wraz z odsetkami kredytów udzielonych pożyczkobiorcy przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. Z zastrzeżeniem postanowień umowy podporządkowania pożyczkobiorca zobowiązuje się do jednorazowej spłaty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami w dniu 31 grudnia 2027 roku.

W dniu 25 listopada 2015 roku zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A., na podstawie której Spółka zobowiązała się do udzielenia pożyczki krótkoterminowej do wysokości 2 600 tysięcy złotych na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej pożyczkobiorcy (na dzień bilansowy wykorzystano 2 100 tysięcy złotych).

Przychody finansowe z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosły 7 671 tysięcy złotych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zaprezentowała przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. jedynie w stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów we wspólnym przedsięwzięciu.
221 803 198 331
Pozostałe aktywa finansowe 24

24. Pozostałe aktywa finansowe

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Udziały i akcje 136 488 112 396
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 1 890 23 622
Lokaty i depozyty 39 724 35 823
Wadia, kaucje i zabezpieczenia przekazane 54 106 53 738
Pozostałe należności długoterminowe 4 669 7 000
Pozostałe 8 672 26 121
Razem 245 549 258 700
Długoterminowe 211 215 179 052
Krótkoterminowe 34 334 79 648

  

 

Nabycie udziałów spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku Spółka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i ENEA S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe („Projekt”). Spółka, KGHM Polska Miedź S.A. i ENEA S.A. nabyły od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. po 10% udziałów (łącznie 30 % udziałów) w PGE EJ 1 Sp. z o.o. Cena za nabyte przez Spółkę udziały wyniosła 16 046 tysięcy złotych.

Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 roku strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu. Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 Sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację.

W dniu 29 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, na mocy której postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 205 860 tysięcy złotych do kwoty 275 859 tysięcy złotych. TAURON Polska Energia S.A. objęła 49 645 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 000 tysięcy złotych.

Harmonogram dalszego zaangażowania wspólników w spółkę PGE EJ 1 Sp. z o.o. ustalony zostanie w kolejnych okresach sprawozdawczych.
211 215 179 052
Pozostałe aktywa niefinansowe 25 550 375 657 943
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3

16.3. Odroczony podatek dochodowy

 Stan na 31 grudnia 2015  Stan na 31 grudnia 2014
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 1 490 408 2 037 038
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 29 609 21 505
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 69 064 59 105
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 48 817 47 490
– pozostałe 39 889 22 813
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 1 677 787 2 187 951
– od rezerw bilansowych 685 405 667 464
– nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 57 071 62 177
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 49 471 48 003
– od wyceny instrumentów zabezpieczających 18 139 34 377
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 58 333 38 632
– straty podatkowe 12 758 12 758
– pozostałe 55 618 29 491
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 936 795 892 902
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 54 184 62 108
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (795 176) (1 357 157)

  

 

Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

 Rok zakończony 31 grudnia 2015  Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bilans otwarcia 2 187 951 2 175 471
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (529 019) 42 968
aport (12 397)
przekazanie/przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 18 910 (18 910)
pozostałe zmiany (55) 819
Bilans zamknięcia 1 677 787 2 187 951


 

 

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bilans otwarcia 892 902 882 453
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 60 792 (31 347)
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (28 587) 68 172
aport (16 627)
przekazanie/przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 11 585 (11 585)
pozostałe zmiany 103 1 836
Bilans zamknięcia 936 795 892 902

 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego

W oparciu o sporządzone prognozy dla Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), przewidujące uzyskiwanie dochodów podatkowych w 2016 roku i w latach następnych uznano, iż nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Składnik zobowiązań z tytułu podatku odroczonego

Zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z wynikiem finansowym ma związek w głównej mierze z dokonaniem przez spółki z segmentu Wytwarzanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, co zostało opisane szerzej w nocie 18 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

54 184 62 108
28 124 185 28 162 749
Aktywa obrotowe   
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 20.2

20.2. Krótkoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

 

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 724 918 8 130 733 048
Zakup bezpośredni 411 854 33 643 445 497
Wytworzenie we własnym zakresie 235 484 235 484
Umorzenie (781 711) (5 941) (787 652)
Reklasyfikacja 61 760 117 251 179 011
Bilans zamknięcia 652 305 153 083 805 388

  

 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

 

 Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 695 427 461 123 1 156 550
Zakup bezpośredni 504 479 22 794 527 273
Wytworzenie we własnym zakresie 319 674 319 674
Umorzenie (838 186) (463 362) (1 301 548)
Reklasyfikacja 43 524 (12 425) 31 099
Bilans zamknięcia 724 918 8 130 733 048

  
805 388 733 048
Zapasy 26

26. Zapasy

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Koszt historyczny
 Materiały 273 523 285 135
 Półprodukty i produkcja w toku 155 586 239 426
 Produkty gotowe 5 510 1 600
 Towary 4 053 707
 Świadectwa pochodzenia energii 1 319 20 055
 Prawa do emisji gazów cieplarnianych 3 424 1 761
Razem 443 415 548 684
Odpisy aktualizujące wartość
 Materiały (10 097) (7 305)
 Produkty gotowe (4) (12)
 Towary (35) (21)
 Świadectwa pochodzenia energii (13 750)
Razem (10 136) (21 088)
Wartość netto możliwa do odzyskania
 Materiały 263 426 277 830
 Półprodukty i produkcja w toku 155 586 239 426
 Produkty gotowe 5 506 1 588
 Towary 4 018 686
 Świadectwa pochodzenia energii 1 319 6 305
 Prawa do emisji gazów cieplarnianych 3 424 1 761
Razem 433 279 527 596
Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy
Bilans otwarcia (21 088) (50 761)
 Utworzenie (3 220) (21 441)
 Rozwiązanie 10 392 5 633
 Wykorzystanie 3 780 45 763
 Pozostałe (282)
Bilans zamknięcia (10 136) (21 088)

 

433 279 527 596
Należności od odbiorców 27

27. Należności od odbiorców

Krótkoterminowe należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2o14 roku przedstawia poniższa tabela.

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Wartość pozycji przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego
Należności od odbiorców 1 581 863 1 738 000
Należności od odbiorców – doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 298 805 232 541
Należności dochodzone na drodze sądowej 227 739 228 011
Razem 2 108 407 2 198 552
Odpis aktualizujący
Należności od odbiorców (74 828) (73 809)
Należności dochodzone na drodze sądowej (203 546) (207 683)
Razem (278 374) (281 492)
Wartość pozycji netto
Należności od odbiorców 1 507 035 1 664 191
Należności od odbiorców – doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 298 805 232 541
Należności dochodzone na drodze sądowej 24 193 20 328
Razem 1 830 033 1 917 060

  

 

Informacje odnośnie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe zaprezentowano w nocie 49.1.1. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

 
1 830 033 1 917 060
Należności z tytułu podatków i opłat 28

28. Należności z tytułu podatków i opłat

 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Należności z tytułu podatku dochodowego 909 26 489
Należności z tytułu podatku VAT 205 713 106 629
Należności z tytułu akcyzy 20 314 22 138
Pozostałe 1 409 4 188
Razem 228 345 159 444

 

228 345 159 444
Pozostałe aktywa finansowe 24

24. Pozostałe aktywa finansowe

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Udziały i akcje 136 488 112 396
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 1 890 23 622
Lokaty i depozyty 39 724 35 823
Wadia, kaucje i zabezpieczenia przekazane 54 106 53 738
Pozostałe należności długoterminowe 4 669 7 000
Pozostałe 8 672 26 121
Razem 245 549 258 700
Długoterminowe 211 215 179 052
Krótkoterminowe 34 334 79 648

  

 

Nabycie udziałów spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku Spółka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i ENEA S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe („Projekt”). Spółka, KGHM Polska Miedź S.A. i ENEA S.A. nabyły od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. po 10% udziałów (łącznie 30 % udziałów) w PGE EJ 1 Sp. z o.o. Cena za nabyte przez Spółkę udziały wyniosła 16 046 tysięcy złotych.

Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 roku strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu. Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 Sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację.

W dniu 29 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, na mocy której postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 205 860 tysięcy złotych do kwoty 275 859 tysięcy złotych. TAURON Polska Energia S.A. objęła 49 645 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 000 tysięcy złotych.

Harmonogram dalszego zaangażowania wspólników w spółkę PGE EJ 1 Sp. z o.o. ustalony zostanie w kolejnych okresach sprawozdawczych.
34 334 79 648
Pozostałe aktywa niefinansowe 25 233 059 221 034
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29

29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Środki pieniężne w banku i w kasie 353 428 410 082
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 10 722 1 009 991
Inne 762 836
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 364 912 1 420 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 206 254 116 568
Kredyt w rachunku bieżącym (10 206) (11 918)
Cash pool (29 377) (4 481)
Różnice kursowe 2 386 3 561
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 327 715 1 408 071


 

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  w kwocie 55 291 tysięcy złotych posiadanych przez spółki segmentu Sprzedaż oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji w łącznej kwocie 127 567 tysięcy złotych.
364 912 1 420 909
Aktywa trwałe i aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży
30

30. Aktywa trwałe i grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Grupa do zbycia 1 320 932
Pozostałe aktywa trwałe 17 898 16 773
Aktywa trwałe i aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 898 1 337 705
Zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 84 970


 

Grupę do zbycia na dzień 31 grudnia 2014 stanowiły aktywa i zobowiązania czterech istniejących farm wiatrowych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży z uwagi na realizowaną koncepcję pozabilansowego finansowania aktywów, prowadzącą do sprzedaży pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych na rzecz inwestora zewnętrznego. Pierwotna koncepcja zakładała sprzedaż (z opcją odkupu) większościowego pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych na rzecz inwestora finansowego oraz pozyskania refinansowania obecnego długu przypisanego do farm wiatrowych długiem bankowym w momencie, kiedy Spółka będzie już udziałowcem mniejszościowym. W wyniku braku osiągnięcia porozumienia stron co do niektórych warunków transakcji sprzedaży pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych, Spółka zakończyła negocjacje z potencjalnym inwestorem finansowym. Grupa TAURON nadal będzie prowadziła działania mające na celu realizację koncepcji pozabilansowego finansowanie rozwoju energetyki wiatrowej w Grupie. W obecnych warunkach rynkowych trwają prace nad rozwiązaniem polegającym na nawiązaniu współpracy z inwestorem branżowym. W ramach przedmiotowych działań w dniu 2 lipca 2015 roku Spółka i ENEA S.A. podpisały list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych.

W kontekście powyższych zdarzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku przeprowadzona została analiza przesłanek, która wykazała, iż grupa do zbycia nie spełnia na dzień bilansowy wszystkich kryteriów zaklasyfikowania jej jako przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z MSSF 5.

W związku z zaprzestaniem klasyfikacji grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, rzeczowy majątek trwały farm wiatrowych został wyceniony w wartości bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, skorygowanej o amortyzację od dnia klasyfikacji grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, co wpłynęło na obciążenie wyniku finansowego netto Grupy w kwocie 56 227 tysięcy złotych.
17 898 1 337 705
3 947 248 6 396 444
  
SUMA AKTYWÓW   32 071 433 34 559 193
 
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   
Kapitał podstawowy 31.1

31.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2015 roku

Seria/emisja Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w złotych) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
Razem 1 752 549 394   8 762 747  

  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość kapitału podstawowego, liczba akcji oraz wartość nominalna akcji nie uległy zmianie od dnia 31 grudnia 2014 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 roku (wg najlepszej wiedzy Spółki)

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Udział w liczbie głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100,00% 100,00%
8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 31.3

31.3. Kapitał zapasowy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku kapitał zapasowy został zwiększony o 883 561 tysięcy złotych. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 roku dotyczącej podziału zysku za rok 2014 wspomniana kwota została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.

11 277 247 10 393 686
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 31.5

31.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Na początek okresu (143 019) (126 651)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających 85 466 (21 171)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu 466 964
Podatek odroczony (16 327) 3 839
Na koniec okresu (73 414) (143 019)

  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę (73 414) tysięcy złotych. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy  w kwocie 95 467 tysięcy złotych, skorygowane o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji z uwzględnieniem podatku odroczonego.

Wynik finansowy bieżącego okresu obciążony został kwotą 89 380 tysięcy złotych, z czego kwota 88 914 tysięcy złotych stanowi zapłaconą kwotę zrealizowanego zabezpieczenia dotyczącą zakończonych okresów odsetkowych, natomiast kwota 466 tysięcy złotych stanowi zmianę wyceny instrumentów dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów powyższe koszty z tytułu transakcji zabezpieczających IRS powiększyły koszty finansowe wynikające z odsetek od wyemitowanych obligacji.
(73 414) (143 019)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (791) (1 386)
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) (3 947 461) (1 045 580)
16 018 328 17 966 448
    
Udziały niekontrolujące 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Na początek okresu 30 116 466 334
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2 787) (1 163)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 60 (370)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596)
Odkup udziałów niekontrolujących (662) (32 567)
Udział w wyniku jednostek zależnych 3 102 4 667
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811
Na koniec okresu 29 829 30 116

  

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące pozostają jedynie w spółkach segmentu Dystrybucja.
29 829 30 116
    
Kapitał własny ogółem    16 048 157 17 996 564
   
Zobowiązania długoterminowe   
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 33

33. Zobowiązania z tytułu zadłużenia

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Kredyty i pożyczki 1 411 776 1 232 032
Wyemitowane obligacje 6 680 433 6 821 830
Leasing finansowy 46 438 59 904
Razem 8 138 647 8 113 766
Krótkoterminowe 3 214 520 644 991
Długoterminowe 4 924 127 7 468 775
4 924 127 7 468 775
Pochodne instrumenty finansowe 34

34. Instrumenty pochodne

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
CCIRS (11 368) 3 055 (14 423) 258 1 499 (1 241)
IRS (4 833) (90 634) (95 467) (17 746) (176 567) (194 313)
Forward/futures towarowy 17 2 225 (2 208) (250) 312 (562)
Forward walutowy 393 404 (11)
Instrumenty pochodne razem, w tym: 5 684 (112 109) 1 811 (196 116)
Krótkoterminowe 5 668 (96 953) 1 811 (102 615)
Długoterminowe 16 (15 156) (93 501)

  

Wartość godziwa, w odniesieniu do poszczególnych pochodnych instrumentów finansowych, ustalana jest w następujący sposób:

Instrument pochodny Metodologia ustalania wartości godziwej
IRS, CCIRS W oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy stanowiące różnicę pomiędzy ceną terminową (skalkulowaną w oparciu o zerokuponową krzywą stóp procentowych) a ceną transakcyjną.
Kontrakty walutowe forward W oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy stanowiące różnię pomiędzy ceną terminową (skalkulowaną w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap) a ceną transakcyjną.
Kontrakty towarowe forward i futures Wartość godziwa transakcji terminowych na zakup i sprzedaż uprawnień do emisji zanieczyszczeń, energii elektrycznej oraz innych towarów ustalana jest w oparciu o ceny notowane na aktywnym rynku.


 

Hierarchia wartości godziwej w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych przedstawiała się następująco:

Klasy instrumentów finansowych Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Aktywa
Instrumenty pochodne – towarowe 2 225 312
Instrumenty pochodne CCIRS 3 055 1 499
Instrumenty pochodne – walutowe 404
Zobowiązania
Instrumenty pochodne – towarowe 2 208 562
Instrumenty pochodne – walutowe 11
Instrumenty pochodne CCIRS 14 423 1 241
Instrumenty pochodne IRS 95 467 194 313

  

Instrumenty pochodne zabezpieczające – IRS


Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała transakcje zabezpieczające objęte polityką zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym. W marcu 2012 roku Spółka zabezpieczyła 80% przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami – transza C i część transzy A, zawierając kontrakty terminowe swap procentowy (IRS) na okres 5 lat. Zawarcie transakcji podyktowane było zmiennością oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetkowych wynikających z wyemitowania obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu opartych na stopie referencyjnej WIBOR dla okresu sześciomiesięcznego (WIBOR 6M). Instrumenty te zostały objęte rachunkowością zabezpieczeń.

 Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy


Instrumenty pochodne CCIRS dotyczą transakcji Coupon Cross Currency Swap zawartej przez Spółkę w dniu 24 listopada 2014 roku i polegającej na wymianie płatności odsetkowych od kwoty nominalnej 168 000 tysięcy euro. Zgodnie z założeniami, Spółka płaci odsetki naliczone na podstawie zmiennej stopy procentowej w złotych, równocześnie otrzymując płatności według stałej stopy procentowej w euro. Powyższa transakcja nie podlega rachunkowości zabezpieczeń. Po dniu bilansowym, w dniu 12 lutego 2016 roku powyższa transakcja została zamknięta, natomiast w dniu 15 lutego 2016 roku doszło do rozliczenia gotówkowego transakcji, w wyniku którego Spółka otrzymała kwotę 5 400 tysięcy złotych.

 
15 156 93 501
Rezerwy na świadczenia pracownicze 35

35. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 1 850 375 2 044 405
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 57 336 62 872
Razem 1 907 711 2 107 277
Krótkoterminowe 172 505 158 954
Długoterminowe 1 735 206 1 948 323

 

 1 735 206 1 948 323
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 36

36. Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

Rezerwa na koszty likwidacji
zakładów górniczych
Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację
środków trwałych
Rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze
wspólnym przedsięwzięciem
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 120 704 42 774 163 478
Odwrócenie dyskonta 2 996 961 3 957
Zmiana stopy dyskontowej (13 308) (675) (13 983)
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 1 283 (1 205) 182 877 182 955
Przeniesienie z zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej
jako przeznaczona do sprzedaży
59 389 59 389
Bilans zamknięcia 111 675 101 244 182 877 395 796
Rezerwy krótkoterminowe 905 19 428 20 333
Rezerwy długoterminowe 111 675 100 339 163 449 375 463
Część długoterminowa pozostałych rezerw 1 909
Razem 377 372

  

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Rezerwa na koszty likwidacji
zakładów górniczych
Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację
środków trwałych
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 44 620 96 280 140 900
Odwrócenie dyskonta 1 785 3 826 5 611
Zmiana stopy dyskontowej 76 282 24 426 100 708
Utworzenie/(rozwiązanie) netto (1 983) (23 422) (25 405)
Przeniesienie do zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako
przeznaczona do sprzedaży
(58 336) (58 336)
Bilans zamknięcia 120 704 42 774 163 478
Rezerwy krótkoterminowe 871 871
Rezerwy długoterminowe 120 704 41 903 162 607
Część długoterminowa pozostałych rezerw 2 671
Razem 165 278

 

377 372 165 278
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 39 650 364 662 072
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3

16.3. Odroczony podatek dochodowy

 Stan na 31 grudnia 2015  Stan na 31 grudnia 2014
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 1 490 408 2 037 038
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 29 609 21 505
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 69 064 59 105
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 48 817 47 490
– pozostałe 39 889 22 813
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 1 677 787 2 187 951
– od rezerw bilansowych 685 405 667 464
– nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 57 071 62 177
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 49 471 48 003
– od wyceny instrumentów zabezpieczających 18 139 34 377
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 58 333 38 632
– straty podatkowe 12 758 12 758
– pozostałe 55 618 29 491
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 936 795 892 902
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 54 184 62 108
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (795 176) (1 357 157)

  

 

Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

 Rok zakończony 31 grudnia 2015  Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bilans otwarcia 2 187 951 2 175 471
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (529 019) 42 968
aport (12 397)
przekazanie/przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 18 910 (18 910)
pozostałe zmiany (55) 819
Bilans zamknięcia 1 677 787 2 187 951


 

 

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bilans otwarcia 892 902 882 453
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 60 792 (31 347)
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (28 587) 68 172
aport (16 627)
przekazanie/przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 11 585 (11 585)
pozostałe zmiany 103 1 836
Bilans zamknięcia 936 795 892 902

 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego

W oparciu o sporządzone prognozy dla Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), przewidujące uzyskiwanie dochodów podatkowych w 2016 roku i w latach następnych uznano, iż nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Składnik zobowiązań z tytułu podatku odroczonego

Zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z wynikiem finansowym ma związek w głównej mierze z dokonaniem przez spółki z segmentu Wytwarzanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, co zostało opisane szerzej w nocie 18 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 795 176 1 357 157
Pozostałe zobowiązania finansowe 86 549 48 986
  8 583 950 11 744 092
   
Zobowiązania krótkoterminowe   
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 33

33. Zobowiązania z tytułu zadłużenia

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Kredyty i pożyczki 1 411 776 1 232 032
Wyemitowane obligacje 6 680 433 6 821 830
Leasing finansowy 46 438 59 904
Razem 8 138 647 8 113 766
Krótkoterminowe 3 214 520 644 991
Długoterminowe 4 924 127 7 468 775
 3 214 520 644 991
Pochodne instrumenty finansowe 34

34. Instrumenty pochodne

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
CCIRS (11 368) 3 055 (14 423) 258 1 499 (1 241)
IRS (4 833) (90 634) (95 467) (17 746) (176 567) (194 313)
Forward/futures towarowy 17 2 225 (2 208) (250) 312 (562)
Forward walutowy 393 404 (11)
Instrumenty pochodne razem, w tym: 5 684 (112 109) 1 811 (196 116)
Krótkoterminowe 5 668 (96 953) 1 811 (102 615)
Długoterminowe 16 (15 156) (93 501)

  

Wartość godziwa, w odniesieniu do poszczególnych pochodnych instrumentów finansowych, ustalana jest w następujący sposób:

Instrument pochodny Metodologia ustalania wartości godziwej
IRS, CCIRS W oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy stanowiące różnicę pomiędzy ceną terminową (skalkulowaną w oparciu o zerokuponową krzywą stóp procentowych) a ceną transakcyjną.
Kontrakty walutowe forward W oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy stanowiące różnię pomiędzy ceną terminową (skalkulowaną w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap) a ceną transakcyjną.
Kontrakty towarowe forward i futures Wartość godziwa transakcji terminowych na zakup i sprzedaż uprawnień do emisji zanieczyszczeń, energii elektrycznej oraz innych towarów ustalana jest w oparciu o ceny notowane na aktywnym rynku.


 

Hierarchia wartości godziwej w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych przedstawiała się następująco:

Klasy instrumentów finansowych Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Aktywa
Instrumenty pochodne – towarowe 2 225 312
Instrumenty pochodne CCIRS 3 055 1 499
Instrumenty pochodne – walutowe 404
Zobowiązania
Instrumenty pochodne – towarowe 2 208 562
Instrumenty pochodne – walutowe 11
Instrumenty pochodne CCIRS 14 423 1 241
Instrumenty pochodne IRS 95 467 194 313

  

Instrumenty pochodne zabezpieczające – IRS


Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała transakcje zabezpieczające objęte polityką zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym. W marcu 2012 roku Spółka zabezpieczyła 80% przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami – transza C i część transzy A, zawierając kontrakty terminowe swap procentowy (IRS) na okres 5 lat. Zawarcie transakcji podyktowane było zmiennością oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetkowych wynikających z wyemitowania obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu opartych na stopie referencyjnej WIBOR dla okresu sześciomiesięcznego (WIBOR 6M). Instrumenty te zostały objęte rachunkowością zabezpieczeń.

 Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy


Instrumenty pochodne CCIRS dotyczą transakcji Coupon Cross Currency Swap zawartej przez Spółkę w dniu 24 listopada 2014 roku i polegającej na wymianie płatności odsetkowych od kwoty nominalnej 168 000 tysięcy euro. Zgodnie z założeniami, Spółka płaci odsetki naliczone na podstawie zmiennej stopy procentowej w złotych, równocześnie otrzymując płatności według stałej stopy procentowej w euro. Powyższa transakcja nie podlega rachunkowości zabezpieczeń. Po dniu bilansowym, w dniu 12 lutego 2016 roku powyższa transakcja została zamknięta, natomiast w dniu 15 lutego 2016 roku doszło do rozliczenia gotówkowego transakcji, w wyniku którego Spółka otrzymała kwotę 5 400 tysięcy złotych.

 
96 953 102 615
Zobowiązania wobec dostawców    790 706 916 744
Zobowiązania inwestycyjne   766 843 595 550
Rezerwy na świadczenia pracownicze 35

35. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 1 850 375 2 044 405
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 57 336 62 872
Razem 1 907 711 2 107 277
Krótkoterminowe 172 505 158 954
Długoterminowe 1 735 206 1 948 323

 

 172 505 158 954
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii
i emisji gazów
37

37. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów dotyczą obowiązku za rok bieżący, w związku z czym w całości mają charakter krótkoterminowy.

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

Rezerwa na
zobowiązania z tytułu
emisji gazów
Rezerwa z tytułu
obowiązku przedstawienia
świadectw pochodzenia energii
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 8 130 914 926 923 056
Utworzenie 153 084 863 210 1 016 294
Rozwiązanie (2 290) (2 202) (4 492)
Wykorzystanie (5 841) (910 883) (916 724)
Bilans zamknięcia 153 083 865 051 1 018 134

  

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Rezerwa na
zobowiązania z tytułu
emisji gazów
Rezerwa z tytułu
obowiązku przedstawienia
świadectw pochodzenia energii
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 461 123 905 561 1 366 684
Utworzenie 73 051 917 784 990 835
Rozwiązanie (2 783) (2 783)
Wykorzystanie (463 362) (905 636) (1 368 998)
Aport (62 682) (62 682)
Bilans zamknięcia 8 130 914 926 923 056

  
1 018 134 923 056
Pozostałe rezerwy 38

38. Pozostałe rezerwy

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

Rezerwa na
bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na spory sądowe,
roszczenia od kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 93 818 66 341 160 159
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 3 587 5 840 9 427
Wykorzystanie (5 496) (6 240) (11 736)
Pozostałe zmiany 1 771 1 771
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1) (1)
Bilans zamknięcia 91 909 67 711 159 620
Rezerwy krótkoterminowe 91 909 65 802 157 711
Rezerwy długoterminowe 1 909 1 909
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu
środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych
20 333
Razem pozostałe rezerwy 178 044

  

 Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Rezerwa na
bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na spory sądowe,
roszczenia od
kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 104 827 92 016 196 843
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej 25 25
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto (3 997) (7 079) (11 076)
Wykorzystanie (7 012) (6 625) (13 637)
Aport (13 033) (13 033)
Pozostałe zmiany 1 024 1 024
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 13 13
Bilans zamknięcia 93 818 66 341 160 159
Rezerwy krótkoterminowe 93 818 63 670 157 488
Rezerwy długoterminowe 2 671 2 671
Część krótkoterminowa rezerwy na koszty demontażu
środków trwałych i rekultywację terenu
871
Razem pozostałe rezerwy 158 359

  

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Spółki Grupy tworzą rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze. Na dzień 31 grudnia 2015 roku rezerwa z tego tytułu wynosiła 91 909 tysięcy złotych i dotyczyła segmentów:

 • Wytwarzanie – 50 334 tysiące złotych;

 • Dystrybucja – 41 575 tysięcy złotych.


W 2012 roku podmiot trzeci wystąpił wobec TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.) z roszczeniami   z tytułu uregulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych przebiegających przez jego nieruchomości. Spółka kwestionuje zarówno zasadność tych roszczeń, jak i zasadność dokonanych potrąceń z bieżącymi zobowiązaniami wobec spółki z tytułu dostaw ciepła. W konsekwencji spółka wystąpiła na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia bieżących należności wobec dłużnika. W dalszym toku postępowania zostanie zweryfikowana kwota ewentualnych roszczeń tego podmiotu z tytułu regulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych spółki. W związku z toczącym się sporem, mając na uwadze przyjętą politykę rachunkowości, rozpoznana została rezerwa na szacowane koszty powyższego roszczenia. Mając na uwadze toczący się spór sądowy, uwzględniając zapisy MSR 37.92 Grupa nie ujawnia wszystkich informacji związanych z ww. kwestią, a wymaganych przez MSR 37.
178 044 158 359
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 39  254 337 245 520
Zobowiązania z tytułu podatków i opłat 40

40. Zobowiązania z tytułu podatków i opłat

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Podatek dochodowy od osób prawnych 85 357 13 518
Podatek dochodowy od osób fizycznych 46 841 47 696
Podatek akcyzowy 42 467 45 640
Podatek VAT 46 787 37 772
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 156 635 164 780
Opłaty za korzystanie ze środowiska 46 889 43 629
Pozostałe 4 673 2 601
Razem 429 649 355 636

 

 429 649 355 636
Pozostałe zobowiązania finansowe   243 713 354 571
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 41

41. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Wpłaty kontrahentów dot. przyszłych okresów, w tym: 273 168 266 053
przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 25 366 26 100
nadpłaty od klientów 240 700 224 510
inne 7 102 15 443
Pozostałe 754 11 518
Razem 273 922 277 571

 

273 922 277 571
Zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej
jako przeznaczona do sprzedaży
30

30. Aktywa trwałe i grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Grupa do zbycia 1 320 932
Pozostałe aktywa trwałe 17 898 16 773
Aktywa trwałe i aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 898 1 337 705
Zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 84 970


 

Grupę do zbycia na dzień 31 grudnia 2014 stanowiły aktywa i zobowiązania czterech istniejących farm wiatrowych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży z uwagi na realizowaną koncepcję pozabilansowego finansowania aktywów, prowadzącą do sprzedaży pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych na rzecz inwestora zewnętrznego. Pierwotna koncepcja zakładała sprzedaż (z opcją odkupu) większościowego pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych na rzecz inwestora finansowego oraz pozyskania refinansowania obecnego długu przypisanego do farm wiatrowych długiem bankowym w momencie, kiedy Spółka będzie już udziałowcem mniejszościowym. W wyniku braku osiągnięcia porozumienia stron co do niektórych warunków transakcji sprzedaży pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych, Spółka zakończyła negocjacje z potencjalnym inwestorem finansowym. Grupa TAURON nadal będzie prowadziła działania mające na celu realizację koncepcji pozabilansowego finansowanie rozwoju energetyki wiatrowej w Grupie. W obecnych warunkach rynkowych trwają prace nad rozwiązaniem polegającym na nawiązaniu współpracy z inwestorem branżowym. W ramach przedmiotowych działań w dniu 2 lipca 2015 roku Spółka i ENEA S.A. podpisały list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych.

W kontekście powyższych zdarzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku przeprowadzona została analiza przesłanek, która wykazała, iż grupa do zbycia nie spełnia na dzień bilansowy wszystkich kryteriów zaklasyfikowania jej jako przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z MSSF 5.

W związku z zaprzestaniem klasyfikacji grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, rzeczowy majątek trwały farm wiatrowych został wyceniony w wartości bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, skorygowanej o amortyzację od dnia klasyfikacji grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży, co wpłynęło na obciążenie wyniku finansowego netto Grupy w kwocie 56 227 tysięcy złotych.
 – 84 970
7 439 326 4 818 537
  
Zobowiązania razem   16 023 276 16 562 629
  
SUMA PASYWÓW   32 071 433 34 559 193