Skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych

 

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   (2 187 771) 1 498 215
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (7 933) 936
Amortyzacja 1 832 780 1 796 917
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i wartości firmy 3 595 895 51 036
Odsetki i prowizie 273 502 286 733
Pozostałe korekty zysku przez opodatkowaniem 329 (166)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 42.1

42.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Zmiana stanu należności 118 806 111 716
Zmiana stanu zapasów 90 497 (43 868)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (180 636) (234 014)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych (104 176) (178 409)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (73 962) (67 333)
Zmiana stanu rezerw 141 843 (295 463)
Razem (7 628) (707 371)

 

(7 628) (707 371)
Podatek dochodowy zapłacony (111 716) (308 393)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 387 458 2 617 907
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 42.2

42.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 877 348) (2 819 090)
Nabycie aktywów niematerialnych (117 145) (118 373)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 138 635 (64 088)
Zmiana stanu zaliczek 49 172 (298 271)
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (180 912) (150 793)
Pozostałe 14 088 (13 963)
Razem (3 973 510) (3 464 578)

  

 

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych związane są w głównej mierze z przekazaniem przez jednostkę dominującą środków pieniężnych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. w łącznej kwocie 23 046 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczki VAT w łącznej kwocie 8 150 tysięcy złotych, oraz pożyczek udzielonych na podstawie umów zawartych w listopadzie oraz grudniu 2015 roku w łącznej kwocie 17 950 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
(3 973 510) (3 464 578)
Nabycie innych aktywów finansowych 42.2

42.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 877 348) (2 819 090)
Nabycie aktywów niematerialnych (117 145) (118 373)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 138 635 (64 088)
Zmiana stanu zaliczek 49 172 (298 271)
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (180 912) (150 793)
Pozostałe 14 088 (13 963)
Razem (3 973 510) (3 464 578)

  

 

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych związane są w głównej mierze z przekazaniem przez jednostkę dominującą środków pieniężnych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. w łącznej kwocie 23 046 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczki VAT w łącznej kwocie 8 150 tysięcy złotych, oraz pożyczek udzielonych na podstawie umów zawartych w listopadzie oraz grudniu 2015 roku w łącznej kwocie 17 950 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
(29 067) (6 684)
Udzielenie pożyczek 42.2

42.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 877 348) (2 819 090)
Nabycie aktywów niematerialnych (117 145) (118 373)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 138 635 (64 088)
Zmiana stanu zaliczek 49 172 (298 271)
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (180 912) (150 793)
Pozostałe 14 088 (13 963)
Razem (3 973 510) (3 464 578)

  

 

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych związane są w głównej mierze z przekazaniem przez jednostkę dominującą środków pieniężnych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. w łącznej kwocie 23 046 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczki VAT w łącznej kwocie 8 150 tysięcy złotych, oraz pożyczek udzielonych na podstawie umów zawartych w listopadzie oraz grudniu 2015 roku w łącznej kwocie 17 950 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
(26 100) (18 050)
Pozostałe płatności (184)
Razem płatności (4 028 677) (3 489 496)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 36 554 47 800
Spłata udzielonych pożyczek 14 500 11 700
Wykup dłużnych papierów wartościowych 21 732
Pozostałe wpływy 13 769 43 263
Razem wpływy 86 555 102 763
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 942 122) (3 386 733)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych 42.3

42.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają ze spłaty przez jednostkę dominującą zgodnie  z harmonogramem w roku 2015 obligacji w ramach Transzy B w kwocie 450 000 tysięcy złotych.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 585 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku 2015 rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (286 692) (253 511)
Odsetki zapłacone od kredytów (57 536) (63 591)
Odsetki zapłacone od leasingu (1 237) (2 565)
Razem, w tym: (345 465) (319 667)
stanowiące wydatek finansowy (276 305) (273 392)
stanowiące wydatek inwestycyjny (69 160) (46 275)

  

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów w kwocie 295 000 tysięcy złotych wynikają z otrzymania przez jednostkę dominującą transzy środków z kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny na mocy umowy kredytowej zawartej w lipcu 2014 roku.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w łącznej kwocie 310 000 tysięcy złotych wynikają z emisji przez jednostkę dominującą obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
(450 000) (1 148 200)
Spłata pożyczek/kredytów 42.3

42.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają ze spłaty przez jednostkę dominującą zgodnie  z harmonogramem w roku 2015 obligacji w ramach Transzy B w kwocie 450 000 tysięcy złotych.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 585 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku 2015 rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (286 692) (253 511)
Odsetki zapłacone od kredytów (57 536) (63 591)
Odsetki zapłacone od leasingu (1 237) (2 565)
Razem, w tym: (345 465) (319 667)
stanowiące wydatek finansowy (276 305) (273 392)
stanowiące wydatek inwestycyjny (69 160) (46 275)

  

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów w kwocie 295 000 tysięcy złotych wynikają z otrzymania przez jednostkę dominującą transzy środków z kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny na mocy umowy kredytowej zawartej w lipcu 2014 roku.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w łącznej kwocie 310 000 tysięcy złotych wynikają z emisji przez jednostkę dominującą obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
(140 585) (169 971)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej   (262 882) (332 984)
Odsetki zapłacone 42.3

42.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają ze spłaty przez jednostkę dominującą zgodnie  z harmonogramem w roku 2015 obligacji w ramach Transzy B w kwocie 450 000 tysięcy złotych.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 585 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku 2015 rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (286 692) (253 511)
Odsetki zapłacone od kredytów (57 536) (63 591)
Odsetki zapłacone od leasingu (1 237) (2 565)
Razem, w tym: (345 465) (319 667)
stanowiące wydatek finansowy (276 305) (273 392)
stanowiące wydatek inwestycyjny (69 160) (46 275)

  

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów w kwocie 295 000 tysięcy złotych wynikają z otrzymania przez jednostkę dominującą transzy środków z kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny na mocy umowy kredytowej zawartej w lipcu 2014 roku.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w łącznej kwocie 310 000 tysięcy złotych wynikają z emisji przez jednostkę dominującą obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
(276 305) (273 392)
Pozostałe płatności   (44 059) (156 077)
Razem płatności   (1 173 831) (2 080 624)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 42.3

42.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają ze spłaty przez jednostkę dominującą zgodnie  z harmonogramem w roku 2015 obligacji w ramach Transzy B w kwocie 450 000 tysięcy złotych.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 585 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku 2015 rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (286 692) (253 511)
Odsetki zapłacone od kredytów (57 536) (63 591)
Odsetki zapłacone od leasingu (1 237) (2 565)
Razem, w tym: (345 465) (319 667)
stanowiące wydatek finansowy (276 305) (273 392)
stanowiące wydatek inwestycyjny (69 160) (46 275)

  

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów w kwocie 295 000 tysięcy złotych wynikają z otrzymania przez jednostkę dominującą transzy środków z kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny na mocy umowy kredytowej zawartej w lipcu 2014 roku.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w łącznej kwocie 310 000 tysięcy złotych wynikają z emisji przez jednostkę dominującą obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
295 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych 42.3

42.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają ze spłaty przez jednostkę dominującą zgodnie  z harmonogramem w roku 2015 obligacji w ramach Transzy B w kwocie 450 000 tysięcy złotych.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 585 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku 2015 rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (286 692) (253 511)
Odsetki zapłacone od kredytów (57 536) (63 591)
Odsetki zapłacone od leasingu (1 237) (2 565)
Razem, w tym: (345 465) (319 667)
stanowiące wydatek finansowy (276 305) (273 392)
stanowiące wydatek inwestycyjny (69 160) (46 275)

  

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów w kwocie 295 000 tysięcy złotych wynikają z otrzymania przez jednostkę dominującą transzy środków z kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny na mocy umowy kredytowej zawartej w lipcu 2014 roku.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w łącznej kwocie 310 000 tysięcy złotych wynikają z emisji przez jednostkę dominującą obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
310 000 3 653 234
Otrzymane dotacje 43 139 63 139
Razem wpływy 648 139 3 716 373
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (525 692) 1 635 749
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (1 080 356) 866 923
Różnice kursowe netto 1 169 (177)
Środki pieniężne na początek okresu 29

29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Środki pieniężne w banku i w kasie 353 428 410 082
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 10 722 1 009 991
Inne 762 836
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 364 912 1 420 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 206 254 116 568
Kredyt w rachunku bieżącym (10 206) (11 918)
Cash pool (29 377) (4 481)
Różnice kursowe 2 386 3 561
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 327 715 1 408 071


 

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  w kwocie 55 291 tysięcy złotych posiadanych przez spółki segmentu Sprzedaż oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji w łącznej kwocie 127 567 tysięcy złotych.
1 408 071 541 148
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 29

29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Środki pieniężne w banku i w kasie 353 428 410 082
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 10 722 1 009 991
Inne 762 836
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 364 912 1 420 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 206 254 116 568
Kredyt w rachunku bieżącym (10 206) (11 918)
Cash pool (29 377) (4 481)
Różnice kursowe 2 386 3 561
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 327 715 1 408 071


 

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  w kwocie 55 291 tysięcy złotych posiadanych przez spółki segmentu Sprzedaż oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji w łącznej kwocie 127 567 tysięcy złotych.
327 715 1 408 071
o ograniczonej możliwości dysponowania 29

29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Środki pieniężne w banku i w kasie 353 428 410 082
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 10 722 1 009 991
Inne 762 836
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 364 912 1 420 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 206 254 116 568
Kredyt w rachunku bieżącym (10 206) (11 918)
Cash pool (29 377) (4 481)
Różnice kursowe 2 386 3 561
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 327 715 1 408 071


 

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  w kwocie 55 291 tysięcy złotych posiadanych przez spółki segmentu Sprzedaż oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji w łącznej kwocie 127 567 tysięcy złotych.
206 254 116 568