Nota Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 11

11. Przychody ze sprzedaży

 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy 12 191 724 12 785 392
 Podatek akcyzowy (425 691) (453 850)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: 11 766 033 12 331 542
 Energia elektryczna 10 099 333 10 503 015
 Energia cieplna 613 660 629 766
 Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji gazów cieplarnianych 386 211 354 247
 Węgiel 439 608 470 519
 Dmuch wielkopiecowy i powietrze sprężone 56 230 544
 Pozostałe towary, produkty i materiały 227 165 143 451
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 6 552 945 6 193 716
 Usługi dystrybucyjne i handlowe 6 184 958 5 816 878
 Opłaty za przyłączanie odbiorców 124 866 122 594
 Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 116 042 111 634
 Pozostałe usługi 127 079 142 610
Pozostałe przychody 56 246 52 221
Razem przychody ze sprzedaży 18 375 224 18 577 479

 Spadek przychodów ze sprzedaży dmuchu wielkopiecowego oraz sprężonego powietrza związany jest z wniesieniem     w postaci aportu przez Grupę TAURON w grudniu 2014 roku Zakładu Wytwarzania Nowa do spółki TAMEH POLSKA  Sp. z o.o., będącej częścią wspólnego przedsięwzięcia. Zakład Wytwarzania Nowa był głównym producentem powyższych produktów Grupy w okresie porównywalnym.

Doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż

Informacje na temat zasad doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych znajdują się w nocie 9.26 Przychody ze sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż wyniosło 248 098 tysięcy złotych, przy czym uwzględniając odwrócenie szacunków z roku poprzedniego wpływ na wynik finansowy bieżącego roku wyniósł 95 390 tysięcy złotych.

18 375 224 18 577 479
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, w tym 12 (19 140 775)  (15 648 779)
Utrata wartości niefinansowanych aktywów trwałych 12 (3 594 654) (50 050)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   (765 551) 2 928 700
Koszty sprzedaży 12 (488 859) (549 164)
Koszty ogólnego zarządu 12 (618 969) (664 187)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 13

13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 28 043 27 530
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania rezerw (12 616) 44 672
Dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 39 404 25 335
Nadwyżka wartości objętych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu nad wartością wniesionych aktywów 38 965
Rozwiązanie rezerw aktuarialnych dla obecnych emerytów i rencistów w segmencie Wydobycie 45 557
Pozostałe 43 878 32 109
Razem pozostałe przychody operacyjne 144 266 168 611
Strata ze zbycia środków trwałych / aktywów niematerialnych oraz koszty szkód w majątku trwałym (14 973) (17 602)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji oraz likwidowanych materiałów (81 540) (1 826)
Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania (12 322) (12 659)
Pozostałe (63 193) (21 760)
Razem pozostałe koszty operacyjne (172 028) (53 847)
Razem pozostałe przychody i koszty operacyjne (27 762) 114 764

 


Wzrost kosztu odpisania zaniechanych inwestycji związany jest z odpisaniem, ze względu na utratę przydatności ekonomicznej, aktywowanych kosztów z tytułu prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych oraz z tytułu zbrojenia ścian w kwocie 78 610 tysięcy złotych.


Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do danych wykazywanych w okresie porównywalnym związany jest w głównej mierze z rozliczeniem, po przeprowadzeniu inwentaryzacji drogą spisu z natury, stwierdzonego niedoboru zapasów węgla handlowego i półproduktów w spółce TAURON Wydobycie S.A. w kwocie 39 084 tysiące złotych.
(27 762) 114 764
Zysk (strata) operacyjna   (1 901 141) 1 830 113
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 22

22. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2015
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 085 917 1 295 743 2 381 660
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 12 387 37 008 341 716 391 111
Zobowiązania długoterminowe (-) (965 514) (378 507) (1 344 021)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (125 610) (85) (377 432) (503 127)
Razem aktywa netto 7 180 36 923 881 520 925 623
Udział w aktywach netto 3 590 18 461 440 760 462 811
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 461 399 666 418 127
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 18 490 545 175 545 683
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (1 474) (13 644) 23 051 7 933
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (387) (387)

 


* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

 

Elektrociepłownia Stalowa Wola
S.A.
Elektrownia Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa trwałe (długoterminowe) 973 128 27 351 985 875 1 986 354
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 53 283 36 920 319 756 409 959
Zobowiązania długoterminowe (-) (900 635) (34 085) (934 720)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (92 570) (59) (433 758) (526 387)
Razem aktywa netto 33 206 64 212 837 788 935 206
Udział w aktywach netto 16 603 32 106 418 894 467 603
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (11 127) (11 127)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 5 476 32 106 377 002 414 584
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 54 490 17 446 17 990
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (2 183) 42 1 205 (936)

  
* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH Holding Sp. z o.o.

 

 

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.         

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 400 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania swojego udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 223 909 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 23 oraz rezerwy na umowy rodzące obciążenia z tytułu zawartych kontraktów handlowych w wysokości 182 877 tysięcy złotych, o których mowa w nocie 36.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o.

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 30 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Przyczyną zawieszenia była bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu.

Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o., zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji oraz ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu. Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie  w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami stron powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, w wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań projektu dotyczących niepewności co do jego realizacji, stwierdzono zasadność dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowego majątku trwałego spółki w postaci dokumentacji projektu. W wyniku ujęcia odpisu wynik spółki został obciążony kwotą 27 351 tysięcy złotych.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W konsekwencji przeprowadzonych w poprzednim roku transakcji, obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal - Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o.
7 933 (936)
Przychody finansowe 14

14. Przychody finansowe

Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym: 68 765 78 155
Przychody odsetkowe 60 385 51 315
Przychody z tytułu dywidendy 4 684 3 931
Wycena instrumentów pochodnych 2 415
Różnice kursowe 524
Zysk ze zbycia inwestycji 757 22 909
Pozostałe przychody finansowe 4 687 7 751
Razem przychody finansowe 73 452 85 906

 

73 452 85 906
Koszty odsetkowe od zadłużenia 15

15. Koszty finansowe

 Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym: (310 271) (328 555)
 Koszty odsetkowe (279 673) (285 474)
 Nadwyżka utworzenia odpisów aktualizujących (9 609) (1 878)
 Wycena instrumentów pochodnych (12 236)
 Różnice kursowe (14 340)
 Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (12 514) (14 013)
 Koszty netto z tytułu zrealizowanych instrumentów pochodnych (8 475) (614)
Pozostałe koszty finansowe, w tym: (57 744) (88 313)
 Odsetki od świadczeń pracowniczych (44 491) (64 096)
 Inne koszty finansowe (13 253) (24 217)
Razem koszty finansowe, w tym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: (368 015) (416 868)
 Koszty odsetkowe od zadłużenia (279 673) (285 474)
 Pozostałe koszty finansowe (88 342) (131 394)
(279 673) (285 474)
Pozostałe koszty finansowe 15

15. Koszty finansowe

 Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym: (310 271) (328 555)
 Koszty odsetkowe (279 673) (285 474)
 Nadwyżka utworzenia odpisów aktualizujących (9 609) (1 878)
 Wycena instrumentów pochodnych (12 236)
 Różnice kursowe (14 340)
 Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (12 514) (14 013)
 Koszty netto z tytułu zrealizowanych instrumentów pochodnych (8 475) (614)
Pozostałe koszty finansowe, w tym: (57 744) (88 313)
 Odsetki od świadczeń pracowniczych (44 491) (64 096)
 Inne koszty finansowe (13 253) (24 217)
Razem koszty finansowe, w tym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: (368 015) (416 868)
 Koszty odsetkowe od zadłużenia (279 673) (285 474)
 Pozostałe koszty finansowe (88 342) (131 394)
(88 342) (131 394)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   (2 187 771) 1 498 215
Podatek dochodowy 16 383 556 (312 655)
Zysk (strata) netto   (1 804 215) 1 185 560
    
Wycena instrumentów zabezpieczających 85 932 (20 207)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 595 245
Podatek dochodowy 16 (16 327) 3 839
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy   70 200 (16 123)
 
Zyski/(straty) aktuarialne   64 523 (338 594)
Podatek dochodowy 16 (12 260) 64 333
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (387)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 51 876 (274 261)
Pozostałe całkowite dochody netto   122 076 (290 384)
Łączne całkowite dochody   (1 682 139) 895 176
   
Zysk (strata) netto przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej   (1 807 317) 1 180 893
Udziałom niekontrolującym   3 102 4 667
Całkowity dochód przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej   (1 685 301) 890 879
Udziałom niekontrolującym   3 162 4 297
    
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) 17

17. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję

Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych) Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Podstawowy i rozwodniony z zysku (straty) za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (1,03) 0,67

 


Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję zaprezentowanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.


 

 Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (1 807 317) 1 180 893
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394

 

 (1,03)  0,67