Noty
objaśniające

WPROWADZENIE

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF

PODSUMOWANIE ZASTOSOWANYCH ISTOTNYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

9. Istotne zasady (polityka) rachunkowości

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INNE INFORMACJE