Zarząd

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego lub z firmami powiązanymi z sektorem energetyki, pełniąc funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmując wysokie stanowiska menedżerskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w firmie konsultingowej INERCON, EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (obecnie część TAURON Dystrybucja), Fortum Power and Heat Polska, Fortum Zabrze oraz Fortum Bytom. Od grudnia 2012 r. kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w Dywizji Heat Electricity Sales and Solutions Fortum w Polsce, gdzie był odpowiedzialny w szczególności za tworzenie strategii Fortum w Polsce, tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa, koordynację procesu zakupu paliw, planowanie i optymalizację produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów cen paliw i energii.

Funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: strategii i regulacji, relacji z otoczeniem, prawnego, audytu wewnętrznego. Ponadto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem sytemu zarządzania ryzykiem, zgodności i bezpieczeństwa oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada doświadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji państwowych grup energetycznych, tworzenia procesów związanych z restrukturyzacją i budowaniem strategii oraz projektów rozwojowych podmiotów energetycznych.

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, zajmując wysokie stanowiska dyrektorskie i menedżerskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w TAURON i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio związany z GDF Suez Energia Polska – Katowice i z GDF Suez (Branch Energy Europe), gdzie był odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań i innowacji, projektów inwestycyjnych, analiz i oceny projektów oraz bhp.

Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Korporacyjnego

Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł Executive MBA (Stockholm University School of Business/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Post-MBA Diploma in Strategic Financial Management (Rotterdam School of Management, Erasmus University/GFKM).

Posiada doświadczenie w obszarze budowania wartości firm, fuzji i przejęć oraz integracji biznesowej, operacjonalizacji strategii, jak również w zarządzaniu kompleksowymi projektami w sektorze publicznym oraz prywatnym. Brał udział w złożonych procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w sektorze energetyczno-paliwowym oraz logistyki transportu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pełniąc funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmując wysokie stanowiska menedżerskie. Od początku 2014 r. był związany z Grupą Kapitałową Węglokoks, gdzie w ramach Węglokoks Energia uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-ciepłowniczych Kompanii Węglowej i Węglokoksu. W tym czasie przewodził pracom Komitetu Zarządzania. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują między innymi pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku czy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Kierował również działaniami John Menzies PLC w Polsce. Przez wiele lat współpracował z Grupą Lotos, wspierając rozwój segmentu paliwa lotniczego, czego efektem był proces joint venture z Air BP Ltd. i powołanie Lotos Air BP.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: korporacji i wsparcia, zasobów ludzkich, zakupów i administracji, bezpieczeństwa oraz zgodności.

Marek Wadowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière, oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, pełniąc funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmując wysokie stanowiska menedżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał, pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r., pełniąc funkcje Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odpowiadał między innymi za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami).

Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 29 stycznia 2016 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: finansów, controllingu, rachunkowości i podatków, ryzyka oraz IT.

Piotr Zawistowski

Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Handlu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie z Zarzadzania Przedsiębiorstwem. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest Maklerem Giełd Towarowych.

Posiada doświadczenie w obszarze obrotu energią elektryczną, gazem i produktami powiązanymi w kraju i za granicą, zarządzania ryzykiem handlowym, zarządzania portfelem w zakresie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2 oraz paliw. Brał aktywny udział w pracach związanych z rozdzieleniem działalności związanej z obrotem energią od jej dystrybucji, a w szczególności w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat (obecnie część TAURON Sprzedaż).

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, zajmując wysokie stanowiska dyrektorskie i menedżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał, pracując w Zakładzie Energetycznym Legnica, EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część TAURON Dystrybucja), EnergiaPro Gigawat oraz w TAURON, gdzie od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy Kapitałowej TAURON czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu.

Od maja 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: klienta, analiz i planowania, handlu paliwami, zarządzania portfelem, obrotu, rozliczeń i sprawozdawczości handlowej.

Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Zarządu został opublikowany na stronie internetowej Spółki http://www.tauron.pl/.