Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego.

Z Ministerstwem Skarbu Państwa związana od 2001 r., obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Prawnym i Procesowym.

Doświadczenie związane z nadzorowaniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając
m.in. w radach nadzorczych następujących spółek: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku, Chemia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.

W trakcie swojej wieloletniej pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa zajmowała stanowiska Naczelnika, Dyrektora Departamentu i Radcy Ministra w komórkach organizacyjnych z zakresu nadzoru i przekształceń własnościowych. Od 2005 r. jest mianowanym Urzędnikiem Służby Cywilnej. W chwili obecnej pełni obowiązki Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Była reprezentantem Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek nadzorowanych przez resort, również tych, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Łodzi oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki w Poznaniu, na której uzyskał również tytuł doktora nauk technicznych.

Całe życie zawodowe związał z energetyką zawodową, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej poczynając od stażysty, majstra, Kierownika Działu Automatyki (ZE Kalisz i Łódź), Dyżurnego Inżyniera Ruchu (EC Łódź), aż do stanowiska Głównego Inżyniera i Dyrektora Naczelnego (ZE Płock oraz Elektrociepłownia Siekierki). Pracował również jako Menedżer Kontraktu w Libii oraz Prezes firmy konsultingowej.

Honorowy Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Konsultant i doradca w sprawach energetycznych. Autor wniosków racjonalizatorskich, wzorów użytkowych oraz wielu publikacji i książek, w tym „ Wspomnienia o tradycji
i zwyczajach pracy w energetyce”, „O energetyce z sentymentem”, „Elektroenergetyka Polska”.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawo i ekonomia rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych. Obecnie jest radcą prawnym w Departamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa. W praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną Departamentu, w szczególności w zakresie opiniowania umów, których przedmiotem jest wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych i świadczenie zleconych prac w procesach prywatyzacji oraz udział w pracach komisji do spraw odbioru zleconych analiz w procesach prywatyzacji lub wnoszenia przedsiębiorstw państwowych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Jest członkiem rad nadzorczych w spółkach jako przedstawiciel Skarbu Państwa.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doradca podatkowy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach konsultingowych. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego I kadencji. Obecnie jest wspólnikiem zarządzającym kancelarią prawną Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych. W praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego.

Jest przewodniczącym zespołu doradczego Ministra Skarbu Państwa do spraw reformy nadzoru właścicielskiego oraz gospodarowania niektórymi składnikami mienia publicznego.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Obecnie pan Leszek Koziorowski kieruje departamentem prawa papierów wartościowych i jest komplementariuszem w kancelarii Gessel Koziorowski s.k. Ponadto jest arbitrem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i sędzią Sądu Giełdowego. Do 1999 r. w Komisji Papierów Wartościowych, ostatnio jako radca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych w Komisji Papierów Wartościowych.

Był członkiem licznych rad nadzorczych, ostatnio w okresie od 14 września 2010 r. do 15 maja 2014 r. pełnił funkcję Sekretarza w Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rzeczpospolitej” i „Rynku Kapitałowym”. Wielokrotnie rekomendowany w rankingach „Rzeczpospolitej” na najlepszego doradcę prawnego w Polsce w zakresie prawa rynku kapitałowego i przygotowania spółki do wejścia na giełdę. W 2009 r. rekomendowany przez miesięcznik „Forbes” na najlepszego prawnika w dziedzinie prawa rynku kapitałowego.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych.  Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim.

Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. oraz doradca ds. programów strategicznych w BZ WBK S.A.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiuje na studiach menedżerskich Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od 2006 roku pełni funkcje zarządcze. Obecnie Pierwszy Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Poprzednio m.in. pełnił funkcję Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego ARS Sp. z o.o., Prezesa Zarządu KGHM Metraco S.A., Prezesa Zarządu Katowickiego Węgla sp. z o.o., Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju PUH Brajt.

Posiada doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego – był Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Energetycznej Katowice sp. z o.o. oraz Sekretarzem Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.

Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Eksperckiej Europejskiego Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnership) na rzecz Surowców Naturalnych. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent Politechniki Łódzkiej (magister matematyk), The University of Leeds w Wielkiej Brytanii (Master of Science – matematyka) oraz INSEAD we Francji (MBA).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu strategicznym. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. Poprzednio m. in. pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu FM Banku/Polskiego Banku Przedsiębiorczości i Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, Dyrektora Finansowego w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A., Dyrektora ALCO w Lukas Bank S.A. Ponadto pracował w Banku Handlowym S.A. na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem ryzykiem i strategią oraz w McKinsey & Company Poland sp. z o.o. jako konsultant. Posiada doświadczenie z zakresu nadzoru nad spółkami prawa handlowego.

Jest autorem artykułów na tematy gospodarcze oraz powieści o polskiej prywatyzacji.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.