Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu TAURON Polska Energia S.A. przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy TAURON, w którym zamieściliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń oraz wyniki finansowe osiągnięte w 2015 r.

Dla polskiego rynku kapitałowego oraz branży energetycznej miniony rok zapisze się jako okres niepewności, zmian i licznych koncepcji restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Silnie osłabł sentyment do inwestowania na rynku akcji – kluczowe indeksy warszawskiej giełdy zanotowały duże spadki, zaś branża energetyczna straciła ok. 30 proc. swojej kapitalizacji. Warto jednak nadmienić, że w podobnym – silnie turbulentnym otoczeniu – funkcjonowały także europejskie spółki energetyczne, z których część zanotowała wieloletnie, historyczne minima kursów akcji. Nie ulega wątpliwości, że przed energetyką stoją ogromne wyzwania o charakterze strukturalnym, będące w szczególności pochodną coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej, co z kolei przekłada się na nastroje na rynkach kapitałowych.

W Polsce w 2015 r. mieliśmy do czynienia zarówno ze wzrostem popytu na energię elektryczną (o 1,7 proc. w stosunku do 2014 r.), jak i wzrostem produkcji energii elektrycznej (o 3,3 proc.). Największą, ok. 40-procentową, dynamiką cechował się przyrost energii wytworzonej w elektrowniach wiatrowych. W sierpniu, na skutek utrzymujących się bardzo wysokich temperatur i problemów z chłodzeniem bloków, w krajowym systemie elektroenergetycznym zabrakło mocy dyspozycyjnej, czego bezpośrednim skutkiem było wprowadzenie ograniczeń w poborze energii przez klientów. To zdarzenie potwierdza powszechną w branży opinię, że konieczna jest budowa nowych, efektywnych jednostek wytwórczych i modernizacja sieci elektroenergetycznej.

Na uwagę zasługują stabilne wyniki finansowe uzyskane w trudnym otoczeniu regulacyjno-rynkowym. Przychody Grupy TAURON ze sprzedaży w 2015 r. wyniosły ok. 18,4 mld, a EBITDA osiągnęła poziom 3,5 mld zł. Grupa zanotowała jednak stratę na poziomie netto, będącą wynikiem ujęcia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz akcji i udziałów w spółkach segmentu Wytwarzanie.

Do istotnych zdarzeń pozytywnie wpływających na osiągnięte wyniki należy w szczególności zaliczyć: wysoki wolumen dystrybuowanej energii, skuteczną strategię handlową w segmencie Wytwarzanie oraz oszczędności uzyskane dzięki realizacji programu poprawy efektywności. Z drugiej strony, wynik finansowy obniżyły przede wszystkim odpisy aktualizujące, koszty związane z niedoborem uprawnień do emisji CO2 oraz trudna sytuacja na rynku węgla kamiennego.

Chciałbym również podkreślić, że 2015 r. był okresem intensyfikacji prac inwestycyjnych, których łączna wartość wyniosła niemal 4,2 mld zł. Kontynuowaliśmy prace przy naszej największej inwestycji – budowie bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, finalizujemy budowę wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej w Zakładzie Wytwarzania w Tychach. Tradycyjnie dużą część capexu stanowiły nakłady związane z modernizacją sieci dystrybucyjnej i przyłączaniem nowych klientów. W grudniu ubiegłego roku dokonaliśmy również akwizycji części aktywów KWK Brzeszcze, co zwiększy poziom bezpieczeństwa paliwowego Grupy i zapewni nowe zasoby węgla o wysokiej jakości.

Na potrzeby realizacji programu inwestycyjnego Grupy TAURON pozyskaliśmy finansowanie bankowe w formie obligacji korporacyjnych o wartości ponad 6 mld zł. Co istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x, co poprawi bezpieczeństwo finansowe Grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych, który przypada na lata 2016–2018.

W minionym roku, w ramach programu poprawy efektywności obejmującego lata 2013–2015, kontynuowaliśmy działania ukierunkowane na poprawę efektywności i obniżanie kosztów działalności. W ciągu ostatnich trzech lat Grupa TAURON osiągnęła łącznie 1,2 mld zł oszczędności. Chciałbym Państwa zapewnić, że jednym z priorytetów Zarządu, którego pracą mam przyjemność kierować, będzie dalsza, systematyczna poprawa efektywności, co znajdzie wyraz w wyznaczaniu kolejnych, ambitnych celów w tym obszarze.

W 2016 roku skupimy się przede wszystkim na aktualizacji strategii biznesowej. Jest ona bardzo istotna, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę wymagające otoczenie, m.in. unijną politykę klimatyczną, otoczenie prawne i regulacyjne czy też niski poziom hurtowych cen energii. Dokładnie przeanalizujemy wszystkie prowadzone i planowane projekty inwestycyjne. Naszym celem jest wypracowanie optymalnej ścieżki rozwoju, która wpisze się w politykę energetyczną Polski, ale przede wszystkim przyniesie korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy. Skupimy się również na zakończeniu procesu zakupu części zakładu górniczego w Brzeszczach i jego pełnej integracji w ramach segmentu Wydobycie, jak również wdrożeniu w tej kopalni najlepszych praktyk, które funkcjonują już w należących do Grupy Tauron kopalniach Janina i Sobieski.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz budowania wartości Grupy TAURON.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.