Proces zarządzania ryzykiem identyfikuje potencjalne odchylenia od planowanego wyniku Grupy Kapitałowej TAURON oraz zwiększa przewidywalność jego osiągnięcia, umożliwiając sterowanie poziomem ryzyka tak, aby miało ono możliwie neutralny wpływ na realizację celów strategicznych.

System zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości Grupy Kapitałowej TAURON, a w procesie uczestniczą wszyscy pracownicy.

Zarządzanie ryzykiem ma zapewnić stabilne kreowanie wartości dzięki efektywnemu sterowaniu podejmowaniem ryzyka, zwiększeniu transparentności podejmowania ryzyka, niezależnej ocenie ryzyka oraz zwiększaniu koncentracji biznesu na optymalizacji relacji zysków do podejmowanego ryzyka.

Proces sterowania podejmowaniem ryzyka w Grupie Kapitałowej TAURON jest scentralizowany. W ramach procesu zarządzania ryzykiem szczególną rolę pełni Komitet Ryzyka jako zespół ekspercki, który w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje, kontroluje, wspiera i nadzoruje funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem.

graf

 1. Ryzyko wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 – związane z utworzeniem MSR na rynku uprawnień emisjami, wprowadzającego instrument do utrzymywania wysokiego poziomu cen przez redukcję puli uprawnień. Wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON poprzez wzrost kosztów i redukcję marży.
 2. Ryzyko braku przyznania uprawnień do emisji CO2 – związane z nieprzyznaniem darmowych uprawnień do emisji ujętych w planie na 2019 r. oraz wzrostem ceny uprawnień dostępnych na rynku, powodujące konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na realizację obowiązków regulacyjnych.
 3. Ryzyko pozyskania i obsługi finansowania – związane z brakiem możliwości pozyskania finansowania na potrzeby operacyjne i inwestycyjne bądź z wysokim kosztem pozyskania tego finansowania wynikającym z zaostrzenia polityki kredytowej banków, niesprzyjających warunków rynkowych, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON, jej sytuację finansową lub wyniki jej działalności poprzez brak środków na projekty ujęte w Strategii Korporacyjnej, planach inwestycyjnych oraz działalność operacyjną.
 4. Ryzyko rynkowe – związane z niekorzystną zmianą cen na rynku energii i rynkach powiązanych oraz innych rynkach, na których dokonywane są transakcje przez poszczególne obszary działalności Grupy Kapitałowej TAURON, powodującą negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.
 5. Ryzyko koncesji–- związane z cofnięciem, nieprzedłużeniem okresu ważności lub ograniczeniem zakresu którejkolwiek z posiadanych koncesji powodujące brak możliwości prowadzenia działalności w planowanym zakresie, powodujące utratę przychodów i tym samym pogorszenie wyniku finansowego Grupy Kapitałowej TAURON.
 6. Ryzyko zmiany zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego – związane z możliwością zmiany zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, a w następstwie tego kształtowanie się ujemnych cen na tym rynku oraz finalnie na rynku SPOT, co w efekcie może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.
 7. Ryzyko zmiany sposobu taryfowania dystrybucji – związane z planowaną od 2018 r. zmianą taryfowania dystrybucji poprzez wprowadzenie regulacji jakościowych, co w efekcie może wpłynąć na zmniejszenie wielkości przychodów z tytułu prowadzonej działalności i na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.
 8. Ryzyko niestabilnego systemu prawnego oraz regulacji unijnych związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego, w tym z ochroną środowiska – dotyczące niekorzystnych zmian przepisów prawa, regulacji polskich i unijnych oraz niepewności otoczenia legislacyjnego, które to czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON i jej sytuację finansową poprzez wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, konieczność zmiany strategii Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej TAURON, trwałe wykluczenie konkretnych technologii wynikające z konieczności implementacji regulacji unijnych ograniczające potencjał wytwórczy Spółki oraz osłabiające jej pozycję negocjacyjną względem instytucji.
 9. Ryzyko utraty statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) – związane z możliwością utraty statusu przez PGK z uwagi na niedotrzymanie wymogów ustawowych (np. zbyt niska rentowność Grupy Kapitałowej TAURON, zmiany właścicielskie naruszające wymagane poziomy w strukturze kapitałowej spółek PGK), zakwestionowanie rozliczeń między PGK i pozostałymi podmiotami powiązanymi, nieuregulowane zaległości podatkowe spółek PGK. Skutkiem materializacji ryzyka może być utrata optymalizacji podatkowej, wzrost kosztów zamknięcia roku podatkowego, konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji cen transferowych.
 10. Ryzyko rozpoznania bazy zasobowej – związane ze słabym rozpoznaniem perspektywicznej bazy zasobowej wynikające z braku ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych możliwości Spółki. Materializacja ryzyka stanowi zagrożenie realizacji zadań i planów produkcyjnych, powodując negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.
 1. Ryzyko handlowe – związane ze zmiennością cen energii elektrycznej, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2 oraz istotnymi i/lub nieprzewidzianymi zmianami cen węgla i innych paliw, a także wahaniem wolumenów sprzedaży oraz wytwarzania. Wahania, o których mowa, w tym negatywna zmiana w perspektywie średnioterminowej, mogą w istotny sposób wpłynąć na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON poprzez wzrost kosztów, redukcję marży i ograniczenie osiąganych przychodów, a także spełnienia wymogów prawnych dotyczących utrzymywania odpowiednich zapasów paliw lub nałożeniem kary w przypadku niespełnienia tych wymogów. Spółka zarządza ryzykiem handlowym w oparciu o opracowaną i przyjętą do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem w działalności handlowej w Grupie TAURON, która określa zbiór zasad i reguł zarządzania ryzykiem handlowym na poziomie Grupy Kapitałowej TAURON. Powyższy dokument stanowi implementację praktyk rynkowych oraz rozwiązań stosowanych w zakresie zarządzania ryzykiem handlowym w obrocie energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (uprawnienia do emisji CO2, prawa majątkowe, paliwa) wraz z ich dostosowaniem do struktury Grupy Kapitałowej TAURON, w tym specyfiki branży energetycznej.
 2. Ryzyko związane z obowiązkiem umorzenia uprawnień do emisji CO2 – związane z wprowadzaniem do atmosfery CO2 oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2. Czynniki ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON, jej sytuację finansową lub wyniki jej działalności poprzez nałożone kary za każdą jednostkę nieumorzonego uprawnienia, zmniejszenie rentowności sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost kosztów związany z niewydaniem darmowych uprawnień oraz z błędnym ich umorzeniem.
 3. Ryzyko niedotrzymania dyspozycyjności jednostek wytwórczych – wynika z niewłaściwego doboru jednostek i rozdziału obciążeń w procesie grafikowania bloków, stanów awaryjnych urządzeń wytwórczych, nieplanowanych przestojów bloków, zmian planów pracy przez OSP (wymuszenia), innych niż przyjęte w założeniach zmianach cen paliwa, awarii systemu przesyłowego, systemów sterujących i teleinformatycznych. Czynniki ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON poprzez konieczność doboru droższej jednostki wytwórczej lub zmiany optymalnego grafiku produkcji, co w efekcie prowadzi do wzrostu kosztu zmiennego produkcji energii elektrycznej.
 4. Ryzyko awarii majątku – związane z wystąpieniem poważnych i/lub trwałych awarii i uszkodzeń użytkowanych przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON urządzeń. Czynniki ryzyka mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON, jej sytuację finansową lub wyniki jej działalności poprzez utratę przychodów wynikającą z przerw i zakłóceń w działalności, konieczność poniesienia dodatkowych kosztów naprawy infrastruktury sieciowej i niesieciowej, koniecznością zapłaty kar.
 5. Ryzyko zarządzania majątkiem trwałym – związane z brakiem możliwości korzystania z majątku trwałego na skutek jego nieefektywnego zarządzania powodującego zły stan techniczny, nieadekwatne koszty ubezpieczenia majątku trwałego wynikające z jego niedoszacowania lub przeszacowania, jak również koszty posiadania zbędnego majątku. Czynniki ryzyka mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON, jej sytuację finansową lub wyniki jej działalności poprzez brak optymalnego wykorzystania majątku, jego przyspieszone zużycie wynikające ze złej eksploatacji, konieczność ponoszenia kosztów usuwania awarii będących wynikiem złego zarządzania majątkiem.
 6. Ryzyko pogodowe w Obszarze Ciepło – związane ze zmiennością temperatur powietrza, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną w długim okresie, powodując odpowiednio znaczny wzrost lub spadek tego zapotrzebowania, czego efektem może być niewykonanie planu produkcji w zakładanym okresie lub ograniczenie możliwości zaspokojenia zapotrzebowania z uwagi na ograniczenia hydrauliczne sieci przyłączy, armatury oraz zwiększoną awaryjność sprzedaży.
 7. Ryzyko compliance – związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji,  wymogami nakładanymi przez URE/UOKiK/KNF, wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, a także ryzyko związane z nieprzestrzeganiem procedur związanych z kontrolą zewnętrzną prowadzoną w Grupie Kapitałowej TAURON, co może skutkować nałożeniem z tego tytułu kar przez uprawnione podmioty.
 8. Ryzyko braku pokrycia kosztów działalności w okresie objętym taryfą -– związane z brakiem możliwości pokrycia w taryfie dla energii elektrycznej całości kosztów prowadzenia przez Spółkę działalności, a w szczególności kosztów operacyjnych oraz innych kosztów uwzględnianych w taryfie na dany rok mające negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.
 9. Ryzyko sprzedaży usług dystrybucyjnych – związane z obniżeniem przychodów za świadczenie usług dystrybucyjnych dla poszczególnych grup odbiorców w stosunku do poziomu ujętego w planie operacyjnym, wynikający w szczególności ze zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców lub zmiany mocy przez nich zamawianych.
 10. Ryzyko środowiskowe, w tym związane z warunkami atmosferycznymi – polegające na możliwości poniesienia strat wynikających z niedostosowania się do uregulowań prawnych (w tym wynikających ze sposobu implementacji prawa europejskiego do krajowego, decyzji administracyjnych), jak i możliwości wystąpienia szkody w środowisku czy poważnej awarii przemysłowej. Czynniki ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON, jej sytuację finansową lub wyniki jej działalności poprzez konieczność poniesienia znaczących kosztów na spełnienie wymogów, wypłatę odszkodowań lub możliwość zagrożenia realizacji zadań produkcyjnych.
 11. Ryzyko wystąpienia naturalnych zagrożeń lub niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych – związane z zagrożeniem realizacji zadań produkcyjnych, zagrożenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa załogi w wyniku zagrożeń naturalnych w ramach rozwoju robót górniczych, trudności związane z warunkami stropowo-spągowymi, które utrudniają proces eksploatacji, jak również zagrożenia naturalne występujące w zakładach górniczych (warunki wodne, pożarowe, tąpnięcia).
 12. Ryzyko spowolnienia gospodarczego – związane z obniżeniem przychodów Grupy Kapitałowej TAURON w wyniku spowolnienia gospodarczego przekładającego się na obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, szczególnie w segmencie klientów biznesowych, oraz generalnie niższe ceny energii na rynku.
 1. Ryzyko zniszczenia kluczowych maszyn i urządzeń – związane z możliwością trwałego uszkodzenia maszyn lub urządzeń skutkującego długotrwałym wyłączeniem z eksploatacji bloku energetycznego, co może powodować znaczną utratę przychodów finansowych spółki oraz dodatkowe koszty związane z zakupem nowych elementów lub całych maszyn.
 2. Ryzyko cyberataku – dotyczy ataku na sieć informatyczną sterującą pracą bloków energetycznych lub sieć przesyłową, powodując wyłączenie bloków, a w skrajnym przypadku zniszczenie kluczowych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, czego efektem może być brak możliwości funkcjonowania ich przez dłuższy czas, prowadząc do pogorszenia wyników finansowych poprzez spadek przychodów oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na przywrócenie ich sprawności.