Realizacja Strategii Korporacyjnej w 2015 r. pozwoliła na uzyskanie wskaźnika EBITDA w wysokości ponad 3,5 mld zł

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r. kontynuowano prace związane z realizacją projektów strategicznych takich jak:

 • budowa bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III,
 • budowa bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy cieplnej 240 MWt w EC Stalowa Wola,
 • przygotowanie do rozpoczęcia budowy bloku gazowo-parowego o mocy 413 MWe w Elektrowni Łagisza,
 • budowa szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą i budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina (ZG Janina),
 • budowa bloku o mocy 50 MW w ZW Tychy,
 • budowa farmy wiatrowej 18 MW Marszewo, stanowiącej II etap budowy farmy wiatrowej o mocy łącznej 100 MW w miejscowości Marszewo.

Ponadto w 2015 r. kontynuowane były prace mające na celu realizację przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), TAURON, KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) i ENEA S.A. (ENEA) wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę i eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 tys. MWe.

 

 

Realizacja Strategii Korporacyjnej w 2015 r. pozwoliła na uzyskanie wskaźnika EBITDA w wysokości ponad 3,5 mld zł.

Główne cele strategiczne

Wzrost skoncentrowany będzie w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. W Obszarach Wytwarzanie, Ciepło i OZE planuje się odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu ok. 6 GW w 2023 r. Ważnymi obszarami wzrostu są również Segmenty Dystrybucja i Sprzedaż.

W ramach rozpoczętych projektów inwestycyjnych zostaną uruchomione moce wytwórcze na poziomie ok. 2150 MW. Obecnie 92 proc. zainstalowanych mocy wytwórczych przypada na technologie oparte na węglu kamiennym. Strategia Korporacyjna zakłada, że do 2023 r. udział mocy opartych na technologiach węglowych spadnie do ok. 74 proc., z czego 25 proc. przypadać będzie na nowoczesne, wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej i biomasowej, wyniesie ok. 26 proc.

Wobec konieczności budowy zdywersyfikowanego portfela wytwórczego, co wynika między innymi z rosnących obostrzeń związanych z emisją CO2, Grupa Kapitałowa TAURON uczestniczy w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Planowany wzrost wiąże się także z rozwojem inteligentnej infrastruktury sieciowej w Obszarze Dystrybucja, w którym przedsięwzięcia inwestycyjne będą głównie obejmować przyłączenia nowych odbiorców i źródeł, jak również związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie istniejącego majątku.

Duże znaczenie w Strategii przypisywane jest rozwojowi modelu zarządzania obszarem badań i rozwoju w Grupie TAURON. Efektywne zarządzanie realizacją prac badawczo-rozwojowych w spółkach Grupy ma na celu intensyfikację działań innowacyjnych oraz maksymalizację korzyści płynących z dostępu do wiedzy i doświadczeń zdobytych przy realizacji takich przedsięwzięć.

Realizując Strategię, która przewiduje dalszą poprawę efektywności operacyjnej i inwestycyjnej, w 2015 r. kontynuowano działania restrukturyzacyjne poprzez poprawę procesów zarządczych oraz integrację funkcji wsparcia. Obejmuje to również ograniczanie działalności niepodstawowej, outsourcing usług niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy, jak również prowadzenie wspólnej polityki zakupowej w zakresie zakupów skonsolidowanych i strategicznych.

Priorytetowe podejście do dyscypliny budżetowej obowiązuje w każdym obszarze biznesowym w zakresie wydatków inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.

W 2015 r. kontynuowano realizację programu poprawy efektywności na lata 2013–2015. Program został opracowany i był realizowany z uwzględnieniem celu, jakim jest zapewnienie wzrostu wartości Grupy TAURON.

Założone cele związane z poprawą efektywności kosztowej zostały osiągnięte, głównie poprzez prowadzone programy restrukturyzacji w Obszarach: Wytwarzanie, Ciepło i Dystrybucja. Grupa Kapitałowa TAURON podejmowała działania mające na celu podniesienie efektywności organizacyjnej, kontynuując budowę docelowego modelu biznesowego i integrując spółki Grupy Kapitałowej TAURON.

Przygotowano projekty konsolidacyjne i restrukturyzacyjne, których realizacja przyniosła obniżenie kosztów na poziomie ok. 1,2 mld zł (kwota ogółem w ciągu 3 lat), wobec pierwotnie zaplanowanych 864 mln zł. W ocenie Spółki realizacja celu umożliwia umocnienie pozycji konkurencyjnej dzięki ograniczaniu bazy kosztowej Grupy Kapitałowej TAURON. Program poprawy efektywności (PPE) jest jednym z filarów utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej Grupy.

 

Wykres PPE 2013-2015 (podział łącznej zrealizowanej kwoty na segmenty, mln zł)

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Wartość (mln zł)
Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 (mln zł)
Wydobycie28
Wytwarzanie640
Dystrybucja474
Pozostałe Segmenty56
Razem1198

 

W marcu 2016 r. ogłoszony został nowy program poprawy efektywności na lata 2016-2018 zakładający łączne oszczędności na poziomie ok. 1,3 mld zł.

 

Wykres Planowane efekty PPE 2016-2018 (podział na segmenty, mln zł)

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


SegmentyPlan (mln zł)
Wykres Planowane efekty PPE 2016-2018 (podział na segmenty, mln zł)
Wydobycie255
Wytwarzanie367
Dystrybucja309
Pozostałe Segmenty291

Tabela Główne inicjatywy PPE 2016-2018

Segment Plan (mln zł) Główne inicjatywy
Wydobycie 255
 • Restrukturyzacja zatrudnienia, obniżenie i zwiększenie elastyczności kosztów pracy, działania reorganizacyjne
 • Wykorzystanie aukcji elektronicznych w procesie zakupów
 • Optymalizacja planu inwestycyjnego
Wytwarzanie 367
 • Optymalizacja remontów i innych kosztów utrzymania majątku
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Poprawa efektywności zakupów
 • Optymalizacja usług eksploatacyjnych układu nawęglania i odpopielania
 • Ograniczenie kosztów usług serwisowych Optymalizacja planu inwestycyjnego
Dystrybucja 390
 • Reorganizacja, restrukturyzacja zatrudnienia
 • Ograniczenie kosztów utrzymania majątku
 • Poprawa efektywności zakupów
 • Outsourcing usług magazynowych
 • Sprzedaż zbędnych nieruchomości
Pozostałe Segmenty 291
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Ograniczenie zakresu usług IT
 • Zmiana procesu obsługi wydruków i monitów windykacyjnych
 • Ograniczenie kosztów obsługi klienta
 • Optymalizacja kosztów działań promocyjnych, sponsoringowych
 • Ograniczenie kosztów administracyjnych
Razem 1303

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i regulacyjnym, ze względu na specyfikę działalności Grupy Kapitałowej TAURON i silną ekspozycję na zmiany w przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej (UE), jest jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii Korporacyjnej i polega między innymi na ciągłym monitorowaniu działalności legislacyjnej dotyczącej rynku energii na poziomie UE i w Polsce. Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się we wszystkich Obszarach Biznesowych (szczególnie w obszarach regulowanych, jak Dystrybucja i Ciepło), a koordynowane jest przez TAURON. W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym koncentruje się ono głównie w zakresie obrotu energią.

W celu optymalizacji ryzyka rynkowego i regulacyjnego oraz maksymalizacji stóp zwrotu z kapitału Grupa Kapitałowa TAURON dywersyfikuje portfel wytwórczy, odpowiednio dobierając poszczególne rodzaje technologii (ograniczenie ryzyka długoterminowego wynikającego z decyzji inwestycyjnych) oraz wypracowuje efektywną politykę zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń dostaw energii (ograniczenie ryzyka średnio- i krótkoterminowego wynikającego z aktywności handlowej). Polityka ta umożliwia ograniczenie zmienności wyniku w Grupie Kapitałowej TAURON poprzez zarządzanie portfelem aktywów i kontrolę limitów ryzyka.

Efektywna strategia zabezpieczeń obejmie całość działań w łańcuchu wartości Grupy Kapitałowej TAURON, począwszy od zabezpieczenia zakładanego wolumenu dostaw paliwa z posiadanych źródeł, a skończywszy na pokryciu określonego wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym z własnych jednostek wytwórczych. Prowadzona polityka gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie posiadanych aktywów w Obszarze Wytwarzanie poprzez zapewnianie dostaw paliwa i utrzymywanie jego ceny na akceptowalnym poziomie.

W 2015 r. Spółka kontynuowała działalność w zakresie promowania i rozwoju strategicznych technologii energetycznych oraz przygotowania rozwoju energetyki jądrowej. W tym zakresie miały miejsce działania związane z zaangażowaniem Spółki w prace o charakterze badawczo-rozwojowym, dofinansowane zarówno ze źródeł krajowych (np. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)), jak i międzynarodowych (np. Wspólnota Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy (KIC InnoEnergy) oraz Horyzont 2020).

W ramach realizacji tego celu Grupa Kapitałowa TAURON skupia swoje działania na poprawie efektywności organizacji w każdym Obszarze Biznesowym, w tym na podniesieniu jakości oferowanych usług oraz na centralizacji funkcji wsparcia i zapewnieniu narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim. Budowa efektywnej organizacji związana jest z zapewnieniem odpowiedniej struktury zatrudnienia, wzrostu kompetencji pracowników poprzez wdrażanie odpowiednich procesów związanych z rozwojem kapitału ludzkiego, w tym zarządzania przez cele, co wpływa na budowanie organizacji zorientowanej na klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Działania przeprowadzone w 2015 r. obejmowały między innymi dokończenie centralizacji systemów bilingowych dla klientów masowych, gdzie do końca 2015 r. zakończono migrację danych klientów, co pozwoli na poprawę jakości obsługi i standaryzację procesów biznesowych oraz podniesie efektywność tych procesów. Dokończono integrację funkcji rachunkowości, co pozwoli na wzrost efektywności i optymalizację działań w tym obszarze. Zakończono projekt związany z konsolidacją centrów przetwarzania danych, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych w kontekście ich dostępności i poufności oraz obniżenie kosztów posiadanej infrastruktury informatycznej aplikacji biznesowych. W obszarach odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę klienta prowadzono liczne działania zmierzające do poprawy jakości i wzrostu poziomu zadowolenia klientów.