W czerwcu 2014 r. Zarząd TAURON przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument „Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2014–2017 z perspektywą do roku 2023”, który jest aktualizacją Strategii Korporacyjnej przyjętej w 2011 r.

Aktualizując Strategię Korporacyjną, uwzględniono między innymi zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacyjne, w którym najistotniejszymi czynnikami kształtującymi sektor są unijne i krajowe regulacje dotyczące warunków funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce.

Zaktualizowana Strategia Korporacyjna utrzymała dotychczasową misję, wizję i cel nadrzędny Grupy TAURON.

Misją Grupy jest „Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy”, wizją jest „Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie”. Nadrzędnym celem strategicznym jest ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Realizacja powyższego celu mierzona jest na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości, tj. przyrostu EBITDA i poziomu ROIC.

 

 

 

Kluczowym kierunkiem Strategii Korporacyjnej jest koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz dywersyfikacja portfela wytwórczego. Podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności, rozumiany jako nieprzerwane dążenie do doskonałości operacyjnej oraz budowania efektywnej organizacji poprzez podnoszenie efektywności działania Grupy TAURON. Kolejnym celem jest zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne, które ze względu na specyfikę działalności Grupy w dalszym ciągu pozostają istotne.

W 2016 r. Zarząd TAURON Polska Energia przygotuje i wdroży nową strategię Grupy Kapitałowej TAURON, która będzie odpowiedzią na wyzwania wynikające ze zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego, regulacyjnego i rynkowego sektora elektroenergetycznego. Nowa strategia określi kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON, cele strategiczne oraz program inwestycyjny.

Misją Grupy jest „Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy”, wizją jest „Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie”.