W latach 2008–2015 Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje ok. 21,7 mld zł, z czego w samym 2015 r. nakłady inwestycyjne osiągnęły ok. 4,1 mld zł. Do 2020 r. planuje się uruchomienie nowych jednostek wytwórczych opalanych węglem kamiennym, gazem i biomasą.

Główne inwestycje Grupy TAURON:

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne. Nowy blok będzie charakteryzował się wysoką sprawnością i dostępnością oraz niskimi poziomami emisji tlenków azotu, SO2, CO2 oraz pyłów.

W 2015 r. ukończono m.in. proces posadowienia pośredniego i wykonano płyty fundamentowe budynków głównych bloku, montaż nitki powrotnej rurociągu wody chłodzącej, zabetonowano cokoły na płycie pompowni wody chłodzącej, wykonano montaż belek górnego wieńca chłodni kominowej. Wybrano wykonawcę układu odpopielania zewnętrznego i układu nawęglania zewnętrznego. Trwają postępowania na realizację kolejnych zakresów. Na koniec 2015 r. zaawansowanie prac wynosiło 14 proc., a planowany termin oddania projektu do eksploatacji to 2019 r.

Budowa bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe/240 MWt – pierwszej dużej jednostki gazowej w Grupie. Projekt realizowany jest we współpracy z PGNiG, a udział Grupy TAURON wynosi 50 proc. W efekcie braku reakcji Głównego Wykonawcy na pismo w sprawie wezwania do należytej realizacji kontraktu, naruszenia harmonogramu oraz istotnych warunków technicznych kontraktu, w styczniu 2016 r. odstąpiono od kontraktu z głównym wykonawcą – Abener Energia. Trwają analizy odnośnie do dalszego trybu postępowania oraz wyboru scenariusza realizacji. Trwa proces przejmowania terenu budowy od Generalnego Wykonawcy oraz prace w zakresie zabezpieczenia i konserwacji urządzeń. Rozpoczęto audyt techniczny/inwentaryzację inwestycji. Na koniec 2015 r. zaawansowanie prac wyniosło ok. 85-90 proc. Zakończenie projektu zaplanowano na 2018 r.

Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy 50 MWe/86 MWt. W 2015 r. zakończono najważniejsze prace przy budowie bloku. Prowadzone są prace związane z testami zabezpieczeń bloku oraz odbiorami kotła.

Trwają odbiory techniczne poszczególnych układów do rozruchu. Przygotowano program ruchu próbnego i regulacyjnego. Przeprowadzane odbiory prac budowlano-montażowych, jak i odbiory dostaw potwierdzają właściwą jakość wykonywanych prac. Jakość prac potwierdziła pierwsza synchronizacja, która miała miejsce w styczniu 2016 r. Na koniec 2015 r. zaawansowanie prac wyniosło 93 proc., a zakończenie inwestycji planowane jest na 2016 r.

Budowa bloku parowo-gazowego o mocy 413 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 266 MWt. W lipcu 2015 r. podpisano umowę inwestycyjną z partnerem biznesowym – PIR i powołano spółkę celową – Łagisza Grupa Tauron. Trwają przygotowania ostatecznego SIWZ na wybór Wykonawcy bloku gazowo-parowego. Dokonano uzgodnień z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przyłącza gazowego do bloku. Na koniec 2015 r. zaawansowanie prac wyniosło 5 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r.

Budowa instalacji odazotowania spalin w sześciu blokach Elektrowni Jaworzno III oraz w czterech blokach Elektrowni Łaziska. W Elektrowni Łaziska w 2015 r. zakończono modernizację wszystkich czterech bloków o mocy 200 MW. W Elektrowni Jaworzno III zakończono modernizację instalacji sześciu jednostek o mocy 200 MW w technologii SNCR (selektywna redukcja niekatalityczna). Cztery bloki zostały przekazane do eksploatacji, pozostałe dwa bloki zostaną przekazane do eksploatacji zgodnie z planem, tj. w 2016 r.

Budowa szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami towarzyszącymi.
W 2015 r. odebrano dokumentację wykonawczą dla szybu. Zakończono część budowlaną rozdzielni GSZ 20/6, trwają prace związane z jej wyposażeniem. Zakończono roboty ziemne związane z budową linii kablowych 2×20 kV, ułożono 6 km linii. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji SIWZ dla wyboru generalnego wykonawcy budowy szybu wraz z infrastrukturą. Na koniec roku zaawansowanie prac wyniosło 20 proc., a zakończenie projektu zaplanowano na 2022 r.

Budowa poziomu 800 m wraz z uruchomieniem czwartej ściany. Inwestycja pozwoli uzyskać dodatkową produkcję węgla w stosunku do obecnego poziomu. Trwa pogłębianie szybu oraz drążenie wyrobisk udostępniających. Realizowane są dostawy urządzeń infrastruktury dołowej. Zrealizowano istotne zadanie związane z budową odstawy taśmowej kamienia. Zaawansowanie prac wynosi 36 proc., a inwestycja ma się zakończyć w 2019 r.

Budowa Farmy Wiatrowej 18 MW Marszewo, stanowiącej II etap budowy farmy wiatrowej o mocy łącznej 100 MW w miejscowości Marszewo. Projekt został zakończony zgodnie z planem. Farmę przekazano do eksploatacji w październiku 2015 r. Tym samym zakończono projekt budowy farmy Marszewo 100 MW (etap I – 82 MW, etap II – 18 MW).