Najistotniejszy wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON wywierać będą następujące czynniki:

Zewnętrzne:

 • sytuacja makroekonomiczna, szczególnie w Polsce, jak również sytuacja ekonomiczna obszaru, na którym Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi działalność, oraz na poziomie UE i gospodarki globalnej, w tym zmiany stóp procentowych, kursów walutowych itp., mające wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań wykazywanych przez Spółkę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
 • otoczenie polityczne, szczególnie w Polsce oraz na poziomie UE, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzędów administracji państwowej, np.: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz KE,
 • zmiany regulacji dotyczących sektora energetycznego, a także zmiany w otoczeniu prawnym, w tym: prawa podatkowego, handlowego, ochrony środowiska, w szczególności: zapowiadane uwolnienie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zapowiedź Prezesa URE o stosowaniu w taryfach dla grupy G cen maksymalnych (zamiast cen stałych), celem ochrony konsumentów przed gwałtownymi zmianami cen w momencie pełnej liberalizacji,
 • wznowienie systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, skutkujące, z jednej strony, wzrostem kosztów umorzenia „czerwonych” i „żółtych” certyfikatów u sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom końcowym, z drugiej strony wzrostem przychodów ze sprzedaży „czerwonych” i „żółtych” certyfikatów u wytwórców energii z kogeneracji,
 • sytuacja w sektorze elektroenergetycznym, w tym aktywność i działania konkurencji na rynku energetycznym,

 

 • liczba uprawnień do emisji CO2 przyznanych nieodpłatnie, a także ceny nabywanych uprawnień – w sytuacji niedoboru darmowych uprawnień,
 • ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym,
 • ceny sprzedaży energii elektrycznej i węgla oraz taryfy dystrybucyjne jako czynniki wpływające na wysokość przychodów,
 • ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i z kogeneracji,
 • ceny surowców energetycznych,
 • wymagania w zakresie ochrony środowiska,
 • postęp naukowo-techniczny,
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozostałe produkty rynku energetycznego, z uwzględnieniem zmian wynikających z sezonowości i warunków pogodowych.

Wewnętrzne:

 • działania w zakresie optymalizacji procesów we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej TAURON,
 • decyzje w zakresie realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych,
 • warunki geologiczno-górnicze wydobycia,
 • potencjalne awarie urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy Kapitałowej TAURON.