Spółka TAURON Polska Energia S.A. powstała 6 grudnia 2006 r. w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki. Założycielami Spółki były: Skarb Państwa, EnergiaPro S.A. (obecnie: TAURON Dystrybucja), ENION S.A. (obecnie: TAURON Dystrybucja) oraz Elektrownia Stalowa Wola (obecnie: TAURON Wytwarzanie).

TAURON Polska Energia jako podmiot dominujący pełni funkcję konsolidującą i zarządczą w Grupie TAURON. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 8 762 747 zł i dzielił się na 1 752 549 394 akcje o wartości nominalnej 5 zł każda.

Na koniec 2015 r. do kluczowych spółek Grupy Kapitałowej TAURON, oprócz jednostki dominującej, zaliczało się 15 spółek zależnych, objętych konsolidacją. Ponadto TAURON – w sposób bezpośredni lub pośredni – posiada udziały w 42 innych spółkach.

 

 

Grupa TAURON jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i drugą największą pionowo zintegrowaną grupą energetyczną w kraju. Działalność TAURON obejmuje wszystkie ogniwa energetycznego łańcucha wartości.

Grupa Kapitałowa TAURON posiada również inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach: Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (EC Stalowa Wola), Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. (Elektrownia Blachownia Nowa) oraz TAMEH HOLDING sp. z o.o. (TAMEH HOLDING), TAMEH POLSKA sp. z o.o. (TAMEH POLSKA) oraz TAMEH Czech s.r.o. (TAMEH Czech), które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są wyceniane metodą praw własności.

Model struktury Grupy Kapitałowej TAURON zakłada funkcjonowanie jednej wiodącej spółki w każdym Obszarze Biznesowym, jednocześnie umożliwiając funkcjonowanie spółek powstałych lub nabytych na potrzeby aliansów strategicznych, działalności na rynkach zagranicznych, zidentyfikowanych potrzeb biznesowych oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Taki model pozwala na optymalizację funkcjonowania podmiotów wzdłuż całego łańcucha wartości, w celu maksymalizacji marży generowanej w całej Grupie Kapitałowej TAURON.