Kalendarium

styczeń, luty

Wyrażenie wstępnego zainteresowania nabyciem całości lub części aktywów KWK Brzeszcze w odpowiedzi na zapytanie Kompanii Węglowej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Uruchomienie nowoczesnej dyspozycji sieciowej wysokiego napięcia w Gliwicach przez TAURON Dystrybucja.

Wprowadzenie obligacji TAURON do obrotu na rynku Catalyst.

marzec, kwiecień

Pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji TAURON o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld zł.

Zawarcie przez TAURON, PGE, ENEA i KGHM umowy nabycia udziałów w spółce celowej PGE EJ 1, odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 GW.

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON uchwały o przeznaczeniu części zysku w wysokości 262,9 mln zł na dywidendę.

maj, czerwiec

Podpisanie przez TAURON oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń listu intencyjnego dotyczącego zamiaru podjęcia współpracy w zakresie ewentualnego nabycia aktywów KWK Brzeszcze.

Wdrożenie Centralnego Systemu Bilingowego dla klientów masowych w Grupie Kapitałowej TAURON.

lipiec, sierpień

Podpisanie przez Spółkę oraz Bank Gospodarstwa Krajowego aneksu do umowy programowej zwiększającego kwotę programu emisji obligacji o 700 mln zł.

Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy bloku o mocy 413 MWe w Elektrowni Łagisza.

Podtrzymanie przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

Rozpoczęcie osadzania pali pod płytę fundamentową kotłowni bloku o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III.

wrzesień, październik

Dokonanie zmian w składzie Zarządu TAURON.

Zarejestrowanie spółki celowej Łagisza Grupa TAURON z siedzibą w Katowicach do realizacji projektu budowy bloku energetycznego o mocy 413 MWe w Elektrowni Łagisza.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zawarcie pomiędzy spółką zależną R S G oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży części KWK Brzeszcze.

Rejestracja zmiany firmy spółki celowej R S G na Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB oraz zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną.

Przyznanie TAURON, po raz drugi z rzędu, nagrody głównej w konkursie The Best Annual Report za najlepszy raport roczny za 2014 r.

Zakończenie budowy II etapu Farmy Wiatrowej Marszewo o mocy 18 MW.

listopad, grudzień

Podpisanie pomiędzy Spółką a bankami umów dotyczących ustanowienia programu emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł.

Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON części aktywów KWK Brzeszcze.

Przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2020.

Niepodjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego TAURON.

Dokonanie zmian w składzie Zarządu TAURON.

Zakończenie betonowania fundamentów kotłowni i maszynowni bloku o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III.

Zawarcie przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń umowy sprzedaży części aktywów KWK Brzeszcze.