Grupa TAURON poświęca wiele uwagi kwestii ochrony środowiska, dążąc do minimalizacji obciążeń dla otoczenia oraz ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym emisji gazów, takich jak np. dwutlenek węgla.

Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy TAURON posiadają pozwolenia na korzystanie ze środowiska, pozwolenia sektorowe oraz wodnoprawne.

Grupa nieustannie inwestuje w modernizację instalacji wytwórczych mającą na celu zmniejszenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko.

 

 

Spółki Grupy TAURON prowadzą odpowiedzialną politykę w dziedzinie ochrony środowiska oraz dokładają należytej staranności, aby zarówno prowadzona działalność, jak i realizowane inwestycje były zgodne z wymogami i uwzględniały osiągnięcia technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska.

Do najważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 r. prowadzonych w Grupie TAURON należały:

  •  kontynuacja budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, którego oddanie do eksploatacji znacząco wpłynie na zmniejszenie emisji do atmosfery NOx, SO2, CO2 oraz pyłów (TAURON Wytwarzanie),
  • budowa instalacji odazotowania spalin i modernizacja bloków: nr 9 w Elektrowni Łaziska, nr 1 i 5 w Elektrowni Jaworzno III oraz kotła nr 10 w Elektrowni Stalowa Wola, które przyczynią się do obniżenia emisji NOx do poziomu 200mg/Nm3 (TAURON Wytwarzanie),
  • kontynuacja działań inwestycyjnych w zakresie budowy zabezpieczeń przed skażeniem gleby i wód substancjami ropopochodnymi (TAURON Dystrybucja),
  • budowa systemu podczyszczania kwaśnych odcieków pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Zakładu Górniczego Janina (TAURON Wydobycie),
  •  zakończenie rekultywacji obszaru zdegradowanego – nasadzono ok. 23 tys. sztuk drzew na powierzchni 4,18 ha (TAURON Wydobycie),
  • prowadzenie działań mających na celu ograniczenie powstawania odpadów wydobywczych poprzez produkcję kruszyw (TAURON Wydobycie),
  • modernizacja elektrowni wodnych mająca na celu między innymi zmniejszenie zagrożenia skażenia środowiska naturalnego olejami (TAURON EKOENERGIA),
  • rozpoczęcie działań mających na celu zredukowanie emisji pyłu na składowisku suwnicowym (KW Czatkowice),
  • nasadzenie ok. 34 tys. sztuk drzew (modrzew, lipa, buk) na powierzchni ok. 7 ha w ramach zalesienia pasa ochronnego jako bariery dla rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń (KW Czatkowice).