W 2012 r. została opracowana Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, czyli Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020 (Strategia zrównoważonego rozwoju). U podstaw jej zapisów znalazły się cele strategiczne wyznaczone przez strategię korporacyjną oraz strategie obszarów biznesowych.

Strategia zrównoważonego rozwoju wskazuje dwa kierunki wiodące:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
  • zorientowanie na klienta

oraz trzy kierunki wspierające:

  • zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji,
  • ochrona środowiska w łańcuchu wartości,
  • zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym.

W 2015 r. TAURON kontynuował wypełnianie celów Strategii zrównoważonego rozwoju. W związku z upływającym w 2015 r. terminem jej obowiązywania, a także wypełnieniem w ponad 95 proc. założonych w dokumencie celów, w grudniu 2015 r. TAURON przyjął nową Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2020.

Strategii zrównoważonego rozwoju powstała w oparciu o aktualne trendy w obszarze CSR, uwzględnia opinię otoczenia Grupy Kapitałowej TAURON, a także przyszłe wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym.

Trzon nowej Strategii zrównoważonego rozwoju pozostał niezmieniony. Strategia powstała w oparciu o aktualne trendy w obszarze CSR, uwzględnia opinię otoczenia Grupy Kapitałowej TAURON, a także przyszłe wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym. W dalszym ciągu opiera się na pięciu kierunkach strategicznych – dwóch wiodących (bezpieczeństwo energetyczne dla klientów, zorientowanie na klienta) oraz trzech wspierających (kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe). Ponadto cele strategiczne zostały zastąpione 18 zobowiązaniami, które TAURON zamierza wypełnić do końca 2018 r. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy wspierające ich realizację.

Strategia zrównoważonego rozwoju jest bezpośrednio związana ze wszystkimi obszarami działalności Grupy TAURON, systematyzuje zarówno podejście do CSR, jak i metodologię oceny efektywności podejmowanych działań w oparciu o wskaźniki Global Reporting Initiative (GRI). W 2015 r. został opublikowany trzeci raport zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawione zostały działania podjęte przez Grupę TAURON w obszarze CSR w 2014 r., a także dane podsumowujące realizację celów zaplanowanych w strategii zrównoważonego rozwoju do 2015 r. Raport został opracowany zgodnie z najnowszymi standardami raportowania – GRI G.4, co zostało potwierdzone uzyskaną certyfikacją – GRI Materiality Matters’ Check, i poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora. Spółka przeszła także audyt w związku z przystąpieniem do RESPECT Index – indeksu, w którym notowane są spółki giełdowe działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2015 r. TAURON po raz trzeci uzyskał pozytywny wynik certyfikacji i znalazł się w tym najbardziej prestiżowym zestawieniu spółek odpowiedzialnych społecznie.

Jednym z kierunków Strategii zrównoważonego rozwoju jest partnerstwo społeczno-biznesowe (wcześniej zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym). Cele z niego wynikające są realizowane między innymi poprzez działalność Fundacji TAURON, która pozwala na jeszcze bardziej efektywną realizację celów CSR w zakresie troski o bezpieczeństwo społeczności lokalnych i działań na rzecz dobra publicznego.

W 2015 r. Fundacja TAURON i Spółka zrealizowały w oparciu o wolontariat pracowniczy jedenastą edycję akcji Domy Pozytywnej Energii, skierowanej do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, której głównym celem jest poprawa warunków życia dzieci z domów dziecka. Akcja objęła swym zasięgiem wszystkie placówki na terenie działania Grupy Kapitałowej TAURON. Od 2011 r. w akcji wzięło udział ponad 380 domów dziecka z pięciu województw. W 2015 r. Fundacja TAURON kontynuowała także projekt Bohaterowie z dnia na dzień, którego celem jest budowanie świadomości na temat dawstwa szpiku kostnego oraz zwiększanie liczby jego potencjalnych dawców.

Wolontariusze Fundacji TAURON zorganizowali akcje informacyjne oraz dni dawcy szpiku kostnego w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON i podczas wydarzeń sponsorowanych przez TAURON, w wyniku których zarejestrowanych zostało ponad 3700 potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Grupa Kapitałowa TAURON, działając na obszarze południowej Polski, ma wiodącą pozycję w sprzedaży energii i jej wytwarzaniu. Uwarunkowania te sprawiają, że zakres działań prowadzonych na rzecz społeczności, w których funkcjonują spółki Grupy, jest bardzo szeroki. Wspieranych jest wiele projektów ważnych dla mieszkańców regionów Górnego i Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Małopolski i Podkarpacia. TAURON między innymi prowadzi współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w górach. Spółka jest partnerem strategicznym projektu i aktywnie uczestniczy zarówno w jego letniej, jak i zimowej edycji.

W 2015 r. TAURON kontynuował podjętą w 2014 r. współpracę ze Stowarzyszeniem SIEMACHA – jedną z wiodących w kraju organizacji pozarządowych ukierunkowanych na realizację projektów z obszarów wychowania, sportu i terapii, świadczącą systemową pomoc dzieciom i młodzieży. W ramach zawartej współpracy TAURON objął patronatem działalność sportową stowarzyszenia, zyskując tytuł TAURON sportowy partner SIEMACHY. W 2015 r. wspierane były takie projekty, jak Piłkarski Dzień Dziecka z TAURONEM, Juliada 2015, TAURON Basket Game czy Pływam z TAURONEM.

Na uwagę zasługują także działania spółek Grupy Kapitałowej TAURON. W 2015 r. kontynuowana była kampania Bezpieczniki TAURONA. Jej odsłona, realizowana przez spółkę TAURON Sprzedaż, była poświęcona podnoszeniu świadomości klientów na temat rynku energii, szczególnie w celu ochrony przed działaniami nieuczciwych sprzedawców. Z kolei spółka TAURON Dystrybucja prowadziła część projektu poświęconą edukacji dzieci i młodzieży, ucząc zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. W 2015 r. TAURON Dystrybucja kontynuował także kampanię Bezpieczniki TAURONA – Włącz w pracy inicjatywę, skierowaną głównie do pracowników firm remontowo-budowlanych, którzy codziennie w swojej pracy mają styczność z energią elektryczną oraz urządzeniami nią zasilanymi.

TAURON jest również sygnatariuszem deklaracji podpisanej 17 czerwca 2009 r. podczas ogólnopolskiej konferencji z cyklu Odpowiedzialna Energia, zawierającej zasady zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce. W 2013 r. Spółka dołączyła do sygnatariuszy Deklaracji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się tym samym do zaangażowania w realizację celów strategicznych Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.