Grupa Kapitałowa TAURON jest w pełni zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które wykorzystuje synergie płynące z rozmiaru i zakresu prowadzonej działalności

Grupa prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego, tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem.

Obszar Wydobycie obejmuje wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez spółkę TAURON Wydobycie, w skład której wchodzą trzy zakłady górnicze – Janina i Sobieski oraz, od początku 2016 r., Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność na obszarze górniczym o powierzchni 62,3 km2. Roboty górnicze prowadzone są obecnie na trzech pokładach: 118, 119/2 i 201/1, a w przyszłości do eksploatacji trafią również pokłady 203/3, 203/4 oraz 207. Mając na względzie warunki zalegania złoża oraz stan jego rozpoznania, szacuje się, że efektywna baza zasobowa zapewni stabilne funkcjonowanie zakładu przy założonym poziomie wydobycia przez ok. 80-100 lat.

Zakład Górniczy Sobieski prowadzi działalność na obszarze górniczym o powierzchni 59 km2. Eksploatacja odbywa się na pokładach 207, 209, 304/2 i prowadzona jest wyłącznie systemem ścianowym z zawałem stropu. Wybieranie złoża prowadzi się w przedziale wysokości 1,9-4,8 m. Długość ścian osiąga 300 m. Zasobność złoża zakładu pozwala – w oparciu o przyjęty model produkcyjny – na prowadzenie działalności produkcyjnej przez okres około 50 lat. Z obecnym obszarem górniczym graniczą pola eksploatacyjne, na których prowadzone są prace badawcze i które mogą być miejscem perspektywicznej eksploatacji.

Nabycie przez Grupę Kapitałową TAURON części aktywów KWK Brzeszcze, przy uwzględnieniu zakładanej produkcji energii elektrycznej, zwiększy możliwości pokrycia zapotrzebowania na paliwo jednostek wytwórczych TAURON do prawie 70 proc. Dostęp do własnych zasobów węgla kamiennego oraz kontrola własnych aktywów wytwórczych zwiększają stabilność przychodów i marż Grupy Kapitałowej TAURON.

Więcej informacji na temat Obszaru Wydobycie znajduje się na stronie: http://www.tauron-wydobycie.pl/

Obszar Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Obszar obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła. Podstawowe paliwa wykorzystywane przez Obszar Wytwarzanie to węgiel kamienny, biomasa i gaz. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło oraz TAURON EKOENERGIA.

TAURON Wytwarzanie jest drugim pod względem mocy zainstalowanej i wolumenów produkcji wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i jednym z największych producentów i dystrybutorów ciepła.

W skład TAURON Wytwarzanie wchodzi pięć elektrowni: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza i Stalowa Wola o łącznej mocy elektrycznej 4,5 GW i łącznej mocy cieplnej 1,3 GW. W ramach TAURON Ciepło działają elektrociepłownie w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz szereg ciepłowni lokalnych. Łączna osiągalna moc cieplna instalacji wynosi 1,3 GW, a zainstalowana moc elektryczna 0,3 GW. Długość sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło wynosi 1050 km, a liczba osób korzystających z ciepła sieciowego dostarczanego przez TAURON przekracza 700 tys.

TAURON EKOENERGIA eksploatuje 35 elektrowni wodnych zlokalizowanych na południu Polski oraz 4 parki wiatrowe zlokalizowane na Pomorzu i Opolszczyźnie. Łączna moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi 140 MW, a elektrowni wiatrowych 200 MW.

Więcej informacji na temat Obszaru Wytwarzanie znajduje się na stronie: http://www.tauron-wytwarzanie.pl/Strony/start.aspx

Obszar Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych na terenie południowej Polski. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis oraz TAURON Dystrybucja Pomiary. TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Dystrybuuje ok. 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 58 tys. km2, co stanowi prawie jedną piątą powierzchni Polski. Za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON energia elektryczna trafia do ponad 5,4 mln klientów.

Więcej informacji na temat Obszaru Dystrybucja znajduje się na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/Strony/start.aspx

Obszar Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez: TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy. TAURON prowadzi sprzedaż energii na terenie całej Polski oraz – w mniejszej skali – na rynku czeskim i słowackim.

Grupa Kapitałowa TAURON, z wolumenem sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych na poziomie ok. 30 TWh w 2015 r., jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce.

Więcej informacji na temat Obszaru Sprzedaż znajduje się na stronie: http://www.tauron-pe.pl/tauron/grupa-tauron/spolki-grupy/tauron-sprzedaz/Strony/tauron-sprzedaz.aspx

Obszar Pozostałe obejmuje działalność w zakresie obsługi klientów Grupy TAURON oraz świadczy usługi wsparcia dla spółek z Grupy w zakresie rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i teleinformatyki, jak również wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego.