Zasady działania

Zarząd Spółki składa się z jednej do sześciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, z wyjątkiem I kadencji, która trwała 2 lata.

Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje Prezesa i Wiceprezesów. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub WZ.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla WZ lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki działa na podstawie Ksh i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na wniosek większości Wiceprezesów Zarządu, jak również Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Spółki. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Zarząd głosuje w sposób jawny. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia. Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne na wniosek któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 3/5 składu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w powyższych trybach zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Wiceprezes Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez członków Zarządu. Dopuszczalne jest złożenie zdania odrębnego. Odnotowywane jest ono w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w sprawach bieżących, niewymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.

W sytuacji, gdy Wiceprezesów Zarządu jest mniej niż przewidzianych Pionów, Wiceprezesi Zarządu mogą łączyć pełnienie obowiązków w zakresie dwóch Pionów bądź dokonać innego podziału kompetencji, niesprzecznego z przyporządkowaniem kompetencji dokonanym przez Radę Nadzorczą.

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należą kompetencje w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych należących do Pionu Prezesa Zarządu, odpowiednio do schematu struktury organizacyjnej Spółki.

Do zakresu działania Wiceprezesów Zarządu należą kompetencje w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych należących do Pionów Wiceprezesów Zarządu, odpowiednio do schematu struktury organizacyjnej Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Tabela nr 2. Kompetencje Zarządu

Sprawy wymagające uchwały Zarządu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz według stanu na dzień sporządzenia raportu
1. regulamin Zarządu,
2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
3. tworzenie i likwidacja oddziałów,
4. powołanie prokurenta,
5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
7. zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielania przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Spółki,
8. udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Spółki,
9. nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
10. nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. EUR w zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki,
11. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki,
12. określenie wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji WZ lub ZW tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki,
13. zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
14. przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,
15. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do WZ.
  Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2015 r.
1 Remigiusz Nowakowski Prezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Prezesa Zarządu,
2 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
3 Kamil Kamiński Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji,
4 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
5 Piotr Zawistowski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu w 2015 r. oraz w okresie do dnia sporządzenia raportu

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w skład Zarządu wchodzili następujący członkowie: Dariusz Lubera (Prezes Zarządu), Aleksander Grad (Wiceprezes Zarządu), Katarzyna Rozenfeld (Wiceprezes Zarządu), Stanisław Tokarski (Wiceprezes Zarządu) oraz Krzysztof Zawadzki (Wiceprezes Zarządu).

W dniu 1 października 2015 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu następujące osoby: Dariusza Luberę – Prezesa Zarządu, Aleksandra Grada – Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji i Katarzynę Rozenfeld – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

Z dniem 1 października 2015 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu następujące osoby: Jerzego Kurellę – powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu, Michała Gramatykę – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych i Henryka Borczyka – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji.

Z dniem 1 października 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu złożyli: Stanisław Tokarski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju i Krzysztof Zawadzki – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Z dniem 10 października 2015 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu następujące osoby: Annę Striżyk – powierzając jej stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych i Piotra Kołodzieja – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu następujące osoby: Jerzego Kurellę – Prezesa Zarządu, Henryka Borczyka – Wiceprezesa Zarządu, Michała Gramatykę – Wiceprezesa Zarządu i Piotra Kołodzieja – Wiceprezesa Zarządu.

Z dniem 8 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu następujące osoby: Remigiusza Nowakowskiego – powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu, Jarosława Brodę – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Kamila Kamińskiego – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji i Piotra Zawistowskiego – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

W dniu 8 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Annę Striżyk – Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Z dniem 29 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Marka Wadowskiego – powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Zarządu.

  Skład osobowy Zarządu na dzień sporządzenia raportu
1 Remigiusz Nowakowski Prezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Prezesa Zarządu,
2 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
3 Kamil Kamiński Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji,
4 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
5 Piotr Zawistowski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

 

Wynagrodzenia osób zarządzających

Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system, składający się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz z części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów wynikowych (realizacji stawianych do wykonania zadań). Zarówno wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, jak również kryteria wynikowe, od spełnienia których uzależniona jest wysokość premii rocznej, określane są przez Radę Nadzorczą Spółki.

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, należnych lub wypłaconych przez Spółkę członkom Zarządu w 2015 r., wyniosła 8 024 tys. zł brutto.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2015 r. w podziale na składniki.

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w
2015 r.
Wynagrodzenie* Wynagrodzenie premiowe* Pozostałe korzyści* Razem
1. Henryk Borczyk 01.10.2015 – 08.12.2015 182 0 52 234
2. Jarosław Broda 08.12.2015 – 31.12.2015 57 0 42 99
3. Aleksander Grad 01.01.2015 – 01.10.2015 678 450 149 1 277
4. Michał Gramatyka 01.10.2015 – 08.12.2015 197 0 37 234
5. Kamil Kamiński 08.12.2015 – 31.12.2015 57 0 36 93
6. Piotr Kołodziej 10.10.2015 – 08.12.2015 162 0 14 176
7. Jerzy Kurella 01.10.2015 – 08.12.2015 223 0 11 234
8. Dariusz Lubera 01.01.2015 – 01.10.2015 768 510 166 1 444
9. Remigiusz Nowakowski 08.12.2015 – 31.12.2015 65 0 48 113
10. Katarzyna Rozenfeld 01.01.2015 – 01.10.2015 678 450 146 1 274
11. Anna Striżyk 10.10.2015 – 31.12.2015 201 0 49 250
12. Stanisław Tokarski 01.01.2015 – 01.10.2015 678 450 123 1 251
13. Krzysztof Zawadzki 01.01.2015 – 01.10.2015 676 450 117 1 243
14. Piotr Zawistowski 08.12.2015 – 31.12.2015 57 0 45 102
Razem 4 679 2 310 1 035 8 024
* Bez narzutów