Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwała 1 rok. Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez WZ, z zastrzeżeniem, że:

1) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej określonej w statucie (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół, np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4 powiększonej o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:

a)   jest zobowiązany głosować na WZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej maksymalnej liczbie członków Rady Nadzorczej określonej w statucie w razie zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce,

b)   jest wyłączony od prawa głosowania na WZ w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym niezależnych członków Rady Nadzorczej; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem, a obecni na WZ akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej, opisanym w niniejszym rozdziale,

2) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,

3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w pkt 1) lub pkt 2) powyżej następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia KE 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie spółkę. Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej zawarty jest w Ksh, Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej spółki www.tauron.pl oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad:

1) zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą ustaleniami,

2) z własnej inicjatywy,

3) na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej,

4) na pisemny wniosek Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w innym miejscu.

Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są za pomocą faksu lub poczty elektronicznej i potwierdzane telefonicznie. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porządku obrad.

Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada nie wyrazi sprzeciwu. Udział członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób.

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz spółki oraz, w uzasadnionych przypadkach, powoływać i zapraszać na posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji. W przypadkach, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej), zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Z ważnych powodów, za zgodą większości członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są głównie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni we właściwy sposób określony w Regulaminie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ksh, oraz postanowień Statutu spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:

1) na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej,

2) w sprawach osobowych.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz odwołania tych osób, jak również innych spraw, których rozstrzygnięcie wymaga głosowania tajnego. Głosując nad uchwałą podejmowaną w powyższym trybie, członek Rady Nadzorczej wskazuje, jak głosował, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”. W przypadku niewypowiedzenia się przez członka Rady Nadzorczej w terminie określonym przez Przewodniczącego uchwała nie zostaje podjęta. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Delegowanie, o którym mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie WZ, a następnie publikowane na stronie internetowej spółki www.tauron.pl .

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są:

1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Audytu),

2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Nominacji i Wynagrodzeń),

3) Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Strategii).

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, o których mowa powyżej, określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem Spółki do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 4. Kompetencje Rady Nadzorczej

Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia raportu
 Kompetencje opiniodawcze
 1 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
 2 ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3 składanie WZ pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4 sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,
 5 opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
 6 opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 7 opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji.
 Kompetencje stanowiące
1 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2 określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
3 przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
4 zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5 zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
6 nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w złotych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od spółek Grupy Kapitałowej,
7 nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału, w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł,
8 rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz spółek Grupy Kapitałowej,
9 zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł,
10 wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł,
11 wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
12 objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,
13 zbycie akcji lub udziałów, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:

  1. zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
  2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  3. zbywania akcji lub udziałów na rzecz spółek Grupy Kapitałowej,
14 udzielanie zgody na tworzenie oddziałów spółki za granicą,
 15 określanie sposobu wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w następujących sprawach:
  1. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 tys. EUR w zł,
  2. rozwiązania i likwidacji Spółki.
 Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki dotyczące Zarządu
1 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2 ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
3 zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów,
4 delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako Członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności Członka Zarządu nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla Członka Zarządu, w miejsce którego Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany,
5 przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,
6 przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
7 udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
 Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej Spółki
1 sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
2 uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.

Obecna, IV kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 15 maja 2014 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej III kadencji, tj. za rok obrotowy 2013. Zgodnie ze Statutem Spółki jest to kadencja wspólna i wynosi 3 lata.

 Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 r.
1 Beata Chłodzińska Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2 Anna Mańk Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
3 Jacek Szyke Sekretarz Rady Nadzorczej,
4 Anna Biesialska Członek Rady Nadzorczej,
5 Michał Czarnik Członek Rady Nadzorczej,
6 Maciej Koński Członek Rady Nadzorczej,
7 Leszek Koziorowski Członek Rady Nadzorczej,
8 Wojciech Myślecki Członek Rady Nadzorczej,
9 Renata Wiernik-Gizicka Członek Rady Nadzorczej

 

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2015 r.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili następujący członkowie: Antoni Tajduś (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Agnieszka Woś (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej), Jacek Szyke (Sekretarz Rady Nadzorczej), Andrzej Gorgol (Członek Rady Nadzorczej), Maciej Koński (Członek Rady Nadzorczej), Leszek Koziorowski (Członek Rady Nadzorczej), Michał Michalewski (Członek Rady Nadzorczej), Marek Ściążko oraz Maciej Tybura (Członek Rady Nadzorczej).

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej TAURON Marka Ściążko (Członka Rady Nadzorczej).

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Antoni Tajduś złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 7 sierpnia 2015 r. z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej TAURON następujące osoby: Agnieszkę Woś (Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej), Andrzeja Gorgola (Członka Rady Nadzorczej) oraz Michała Michalewskiego (Członka Rady Nadzorczej).

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej TAURON IV wspólnej kadencji następujące osoby: Grzegorza Barszcza, Beatę Chłodzińską, Piotra Ciacha, Katarzynę Kosińską oraz Jarosława Zagórowskiego.

W dniu 6 października 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Maciej Tybura złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 7 października 2015 r. z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej TAURON następujące osoby: Piotra Ciacha (Członka Rady Nadzorczej), Grzegorza Barszcza (Członka Rady Nadzorczej), Katarzynę Kosińską (Członka Rady Nadzorczej) oraz Jarosława Zagórowskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

W dniu 2 grudnia 2015 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej TAURON IV wspólnej kadencji następujące osoby: Annę Biesialską, Michała Czarnika, Annę Mańk oraz Wojciecha Myśleckiego.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne WZ Spółki, obradujące w dniu 9 listopada 2015 r., kontynuowane po zarządzonych przerwach w obradach w dniu 23 listopada 2015 r. oraz 8 grudnia 2015 r., podjęło uchwałę dotyczącą ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz uchwałę o powołaniu z dniem 9 grudnia 2015 r. do składu Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji Renaty Wiernik-Gizickiej.

Szczegółowy opis działania Komitetów Rady Nadzorczej zawarty jest w Regulaminach poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Komitet Audytu

W związku z dokonywanymi w 2015 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza dokonywała zmian w składzie Komitetu Audytu.

 Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2015 r.
1 Wojciech Myślecki Przewodniczący Komitetu Audytu
2 Beata Chłodzińska Członek Komitetu Audytu
3 Michał Czarnik Członek Komitetu Audytu
4 Jacek Szyke Członek Komitetu Audytu

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili następujący członkowie: Agnieszka Woś (Przewodnicząca), Michał Michalewski, Jacek Szyke i Maciej Tybura.

W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 12 sierpnia 2015 r. ze składu Rady Nadzorczej Agnieszki Woś (Przewodnicząca) i Michała Michalewskiego Rada Nadzorcza w dniu 26 sierpnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Audytu Beatę Chłodzińską i Grzegorza Barszcza. W tym samym dniu Komitet Audytu wybrał ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Grzegorza Barszcza.

W związku ze złożoną przez Macieja Tyburę w dniu 6 października 2015 r., ze skutkiem na dzień 7 października 2015 r., rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 2 grudnia 2015 r. ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Barszcza i powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 8 grudnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Audytu następujące osoby: Michała Czarnika i Wojciecha Myśleckiego. W tym samym dniu Komitet Audytu wybrał ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Wojciecha Myśleckiego.

W związku z powołaniem przez Skarb Państwa w dniu 2 grudnia 2015 r. nowych członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w dniu 8 stycznia 2016 r. powołała do składu Komitetu Audytu Annę Biesialską.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia raportu
1 Wojciech Myślecki Przewodniczący Komitetu Audytu
2 Anna Biesialska Członek Komitetu Audytu
3 Beata Chłodzińska Członek Komitetu Audytu
4 Michał Czarnik Członek Komitetu Audytu
5 Jacek Szyke Członek Komitetu Audytu

 

Zadania i kompetencje Komitetu Audytu

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu według stanu na dzień sporządzenia raportu.

Tabela nr 5. Kompetencje Komitetu Audytu

Sprawy wymagające uchwały Komitetu Audytu według stanu na dzień sporządzenia raportu
1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
2. monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę
3. monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
4. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
5. monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa
6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej

 

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej spółki http://www.tauron.pl/.

 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W związku z dokonywanymi w 2015 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej spółki IV wspólnej kadencji Rada Nadzorcza dokonywała zmian w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 r.
1 Leszek Koziorowski Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
2 Anna Biesialska Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
3 Beata Chłodzińska Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
4 Renata Wiernik-Gizicka Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzili następujący członkowie: Antoni Tajduś (Przewodniczący), Andrzej Gorgol, Leszek Koziorowski i Marek Ściążko.

W związku ze złożoną przez Antoniego Tajdusia w dniu 7 sierpnia 2015 r. rezygnacją z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 7 sierpnia 2015 r. Marka Ściążko, a następnie w dniu 12 sierpnia 2015 r. Andrzeja Gorgola ze składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 26 sierpnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń następujące osoby: Beatę Chłodzińską, Katarzynę Kosińską i Piotra Ciacha. W tym samym dniu Komitet Nominacji i Wynagrodzeń wybrał ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w osobie Leszka Koziorowskiego.

W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 2 grudnia 2015 r. Piotra Ciacha i Katarzyny Kosińskiej ze składu Rady Nadzorczej oraz powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 8 grudnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Annę Biesialską.

W związku z powołaniem przez WZ spółki z dniem 9 grudnia 2015 r. nowego członka Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w dniu 17 grudnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Renatę Wiernik-Gizicką.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

 

Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia raportu.

Tabela nr 6. Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Sprawy wymagające uchwały Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia raportu
1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu Spółki
2. ocena kandydatur na członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie
3. rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu
4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu
5. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów
6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności wraz z propozycją wynagrodzenia

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej spółki http://www.tauron.pl/.

 

Komitet Strategii

W związku z dokonywanymi w 2015 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji Rada Nadzorcza dokonywała zmian w składzie Komitetu Strategii.

Skład Komitetu Strategii na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia raportu
1 Jacek Szyke Przewodniczący Komitetu Strategii
2 Beata Chłodzińska Członek Komitetu Strategii
3 Maciej Koński Członek Komitetu Strategii
4 Anna Mańk Członek Komitetu Strategii
5 Wojciech Myślecki Członek Komitetu Strategii

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Strategii

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w skład Komitetu Strategii wchodzili następujący członkowie: Jacek Szyke (Przewodniczący), Maciej Koński, Michał Michalewski i Marek Ściążko.

W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 7 sierpnia 2015 r. Marka Ściążko, a następnie w dniu 12 sierpnia 2015 r. Michała Michalewskiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 26 sierpnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Strategii następujące osoby: Beatę Chłodzińską oraz Jarosława Zagórowskiego.

W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 2 grudnia 2015 r. Jarosława Zagórowskiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołaniem w tym samym dniu nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 8 grudnia 2015 r. powołała do składu Komitetu Strategii następujące osoby: Annę Mańk oraz Wojciecha Myśleckiego.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Strategii.

 

Zadania i kompetencje Komitetu Strategii

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Strategii według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia raportu.

Tabela nr 7. Kompetencje Komitetu Strategii

Sprawy wymagające uchwały Komitetu Strategii według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia raportu
1. ocena Strategii Korporacyjnej oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej
2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich
3. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Spółki
4. monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych
5. ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki
6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej spółki http://www.tauron.pl/.

 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jednoskładnikowe wynagrodzenie miesięczne, z przyjęciem zróżnicowania jego wysokości w zależności od pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz).

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

Tabela nr 8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. (w tys. zł)

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w 2015 r. Wynagrodzenia i nagrody
1. Grzegorz Barszcz 12.08.2015 – 02.12.2015 33
2. Anna Biesialska 02.12.2015 – 31.12.2015 9
3. Beata Chłodzińska 12.08.2015 – 31.12.2015 55
4. Piotr Ciach 12.08.2015 – 02.12.2015 33
5. Michał Czarnik 02.12.2015 – 31.12.2015 9
6. Andrzej Gorgol 01.01.2015 – 12.08.2015 66
7. Maciej Koński 01.01.2015 – 31.12.2015 108
8. Katarzyna Kosińska 12.08.2015 – 02.12.2015 33
9. Leszek Koziorowski 01.01.2015 – 31.12.2015 108
10. Anna Mańk 02.12.2015 – 31.12.2015 10
11. Michał Michalewski 01.01.2015 – 12.08.2015 66
12. Wojciech Myślecki 02.12.2015 – 31.12.2015 9
13. Jacek Szyke 01.01.2015 – 31.12.2015 120
14. Marek Ściążko 01.01.2015 – 07.08.2015 65
15. Antoni Tajduś 01.01.2015 – 07.08.2015 87
16. Maciej Tybura 01.01.2015 – 07.10.2015 83
17. Renata Wiernik-Gizicka 09.12.2015 – 31.12.2015 7
18. Agnieszka Woś 01.01.2015 – 12.08.2015 81
19. Jarosław Zagórowski 12.08.2015 – 02.12.2015 40
 Suma 1      022